Časopis Naše řeč
en cz

Zjišťování slovotvorné produktivity z korpusových dat: přípony odvozující názvy vlastností

Magda Ševčíková

[Články]

(pdf)

Investigating word-formation productivity from corpus data: suffixes deriving names of qualities

In the “corpus age” of linguistics, the research in productivity in word-formation has focused on development of measures that enable the calculation of productivity from frequency data gained from large corpora. In this contribution, we determine the productivity of four suffixes that are used in names of qualities in Czech. The results obtained by respected productivity measures are compared with a tentative approach (inspired esp. by Dokulil, 1962) to determine the productivity of the suffixes on the basis of their systemic features. The disparity of results based on quantitative data vs. systemic features is interpreted in favor of combining both aspects.

Key words: corpus, derivation, names of qualities, productivity, suffix, word-formation
Klíčová slova: korpus, odvozování, názvy vlastností, produktivita, přípona, slovotvorba

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1
sevcikova@ufal.mff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 4–5, s. 228-240

Předchozí Neil Bermel, Luděk Knittl, Jean Russell: Absolutní a proporcionální frekvence v ČNK ve světle výzkumu morfosyntaktické variace v češtině

Následující Lucie Poláková: K možnostem korpusového zpracování nadvětných jevů

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1