Časopis Naše řeč
en cz

K možnostem korpusového zpracování nadvětných jevů

Lucie Poláková

[Články]

(pdf)

On the possibilities of corpus-based approach to discourse phenomena

The present contribution is a theoretical and methodological study of the possibilities of processing discourse through the use of corpus methods. Despite the description complexity of phenomena “beyond the sentence boundary”, we argue that even more ways of systematic analysis are possible. Taking into account various attempts during the last decade to create discourse-annotated corpora, a reliable way to proceed in any such analysis is shown to be to distinguish between different layers of discourse analysis (in particular between “semantic” and “pragmatic” aspects) and to stick with the linguistic form as opposed to classifying phenomena with no surface realization.

Key words: communication, coreference, corpus annotation, discourse (text), discourse connectives, discourse relations, inference, linguistic methodology, pragmatics
Klíčová slova: komunikace, koreference, anotace korpusu, text (diskurz), textové konektory, diskurzní vztahy, inference, lingvistická metodologie, pragmatika

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK
Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1
polakova@ufal.mff.cuni.cz

Naše řeč, ročník 97 (2014), číslo 4–5, s. 241-258

Předchozí Magda Ševčíková: Zjišťování slovotvorné produktivity z korpusových dat: přípony odvozující názvy vlastností

Následující Lucie Chlumská, Olga Richterová: Překladová čeština v korpusech

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1