Časopis Naše řeč
en cz

Dům U Černé Matky Boží

Ivana Svobodová

[Drobnosti]

(pdf)

-

Psaní tohoto názvu patří v poslední době k častým dotazům adresovaným jazykové poradně Ústavu pro jazyk český. Jde o název obsahující předložkové spojení, na nějž se vztahují změny v psaní velkých písmen, které přinesla Pravidla českého pravopisu z r. 1993.[1] Ty se týkaly psaní názvů ulic, náměstí a dalších veřejných prostranství (Na Můstku, U Divadla, Pod Hájem, Na Padesátém atd.), dále názvů restaurací, hostinců, hospod, hospůdek, vináren, hotelů, penzionů, chat (restaurace Ve Dvoře, restaurant U Pavouka, hostinec U Rotundy, hospoda Na Mýtince, …), lékáren (lékárna U Divadla, lékárna Pod Nemocnicí) a také domů: dům U Minuty, dům U Kohouta. Připomeňme, že v názvech tohoto typu, v nichž po předložce následuje jediný, a to (skladebně) substantivní, [270]výraz, se tento výraz píše s velkým počátečním písmenem vždy, tzn. že již není potřeba rozlišovat, zda je dané jméno původem obecné, nebo vlastní. Univerzální je též pravidlo, že pokud po předložce následuje více výrazů, píše se s písmenem velkým vždy první. U ostatních jmen je pak třeba jejich způsob psaní zvažovat. Pokud po předložce následují pouze dva výrazy, z nichž první je přídavné jméno (zájmeno, číslovka) a druhé podstatné, u podstatného jména se píše velké písmeno tehdy, jestliže by se celé spojení následující po předložce samo o sobě psalo s velkými písmeny: Nové Město – Na Novém Městě, K Novému Městu, U Nového Města, … Dále tehdy, jestliže podstatné jméno je jménem vlastním: Spořilov – K Novému Spořilovu, U Nového Spořilova, … Pokud tato podmínka není splněna, píše se podstatné jméno s písmenem malým: (ulice, náměstí, nábřeží) U Lesního divadla, Za Prašnou bránou, (restaurace, hospoda) Na Krásné vyhlídce, Na Staré poště, U Černého kohouta, (lékárna) U Zlatého hada, Pod Motolskou nemocnicí, (dům) U Dvou slunců, U Zlaté studně. U předložkových spojení víceslovných se uplatňují stejná pravidla: (ulice) K Staré Dlouhé Vsi (Stará Dlouhá Ves = název obce), (restaurace) U Třech modrých koulí, (dům) U Dvou zlatých medvědů. Následují-li po předložce dvě podstatná jména, první má vždy velké písmeno, druhé tehdy, je-li jím jméno vlastní: U Krále Jiřího – Za Domem umělců.

Jedním z pražských domů je i dům uvedený v názvu této drobnosti. Podle pravidel o psaní velkých písmen bychom měli psát slovo dům s malým písmenem, předložku s velkým, stejně tak přídavné jméno černý. Ustálené spojení Matka boží zaznamenávají kodifikační příručky[2] v této pravopisné podobě. V r. 2000 však Naše řeč uveřejnila příspěvek K. Komárka,[3] jenž doporučuje (a zdůvodňuje proč) psát výraz boží v případech, že je odvozeno od pravopisné podoby Bůh, s velkým písmenem, tj. Boží. V souhlase s tímto doporučením se proto přikláníme k pravopisné podobě: dům U Černé Matky Boží[4]. Pro tento dům je charakteristické, že se v něm nachází galerie stejného jména. Podle obecné zásady, že v názvech kulturních institucí se první výraz píše vždy s velkým písmenem, je proto zapotřebí psát Dům (Dům U Černé Matky Boží). Znamená to, že při psaní tohoto spojení musíme vycházet z věcného významu. Pokud jde o pouhé označení domu, pak se slovo dům bude psát s malým písmenem, pokud o název galerie, pak s velkým.[5]


[1] Pravidla českého pravopisu, Pansofia, Praha 1993n., Pravidla českého pravopisu, Fortuna, Praha 1999n., Pravidla českého pravopisu, Academia, Praha 1993n.

Tato zásada je tedy stará již více než deset let, mnozí uživatelé češtiny o ní však dosud nevědí nebo se o ní dozvěděli teprve nyní. Někteří z těch, kteří tuto pravopisnou změnu zaregistrovali až teď, se v jazykové poradně informují na to, zda je závažná chyba, pokud i nadále budou psát podle normy z r. 1957, zvl. co se týče názvů ulic a dalších veřejných prostranství. Často argumentují tím, že by museli měnit zápis firmy v obchodním rejstříku, razítka atd. Je třeba opět připomenout, že Pravidla českého pravopisu jsou závazná pro školní jazykovou výchovu, pro ostatní uživatele češtiny jsou pouze příručkou doporučující.

[2] D. cit. v pozn. 1, Slovník spisovného jazyka českého I, Academia. Praha 1961 (Slovník spisovné češtiny, Academia, Praha 1994, toto spojení neuvádí).

[3] Ještě ke kodifikaci náboženské terminologie, NŘ 83, 2000, s. 165–166.

[4] Ne všichni pisatelé však čtou Naši řeč, a proto je třeba počítat s tím, že výraz boží se i nadále bude objevovat s malým písmenem. Od těch, kteří současnou normu neznají (nebo ji nemíní dodržovat), lze očekávat i zápis dům U černé Matky boží, odpovídající Pravidlům z r. 1957.

[5] Toto rozlišování i uvedený způsob psaní v obou významech doporučuje i příručka Jak zacházet s náboženským i výrazy (J. Šimandl, O. Mádr, J. Bartoň, J. Hlavsová, Academia, Praha 2004, s. 63).

Naše řeč, ročník 87 (2004), číslo 5, s. 269-270

Předchozí Jana Obrovská: O volbě dubletních tvarů slova paměť

Následující Martin Prošek: Odkud přišlo hafo?