Časopis Naše řeč
en cz

K některým žánrům návodových textů

Jindra Světlá

[Články]

(pdf)

-

[1]Základním komunikačním záměrem autora návodového textu je předat adresátovi informace o tom, jak má něco udělat. Tento záměr se realizuje v textu postupem návodovým. Cílem návodu je pomocí přesně formulovaných pokynů (= instrukcí) vést adresáta při nějaké činnosti na základě vlastních zkušeností nebo znalostí autora textu tak, aby adresát po jednotlivých krocích provedl všechny operace nutné k dosažení určitého, předem očekávaného výsledku. Základní aktivity, které vyžadují návod, mohou být různé – uvedení do provozu určitého výrobku, jehož sestavení nebo ovládání může být různě složité, anebo samostatná tvůrčí činnost, která vede k vytvoření něčeho nového na základě pokynů někoho, kdo již tuto činnost prováděl (tedy odborníka, ale jazykově a stylisticky neškoleného), případně kdykoli opakovatelná činnost podle určitých pravidel, která zajišťují, že výsledek je vždy stejný.

Text návodový z typologického hlediska[2] charakterizujeme jako takový typ textu, který má dominantní funkci návodovou a realizuje se hlavně postupem návodovým. Základní funkcí návodů je poradit příjemci textu, jak postupovat. Tato obecná funkce návodová se modifikuje podle konkrétního druhu činnosti, na niž je návod zaměřen. Podle dílčí funkce a účelu (cíle, záměru), případně podle způsobu realizace můžeme vymezit několik obecnějších tematických okruhů (modifikací) návodových textů – jak s něčím zacházet, jak něco udělat, jak něco dělat opakovaně podle vzoru – a v jejich rámci pak vymezit příslušné žánry:

A. naučit se s něčím zacházet, pak jde o návod k použití, návod k obsluze nebo ovládání nějakého předmětu;

B. něco vyrobit, sestavit dohromady z jednotlivých částí, smontovat, dokončit podle vzoru (uvařit apod.), pak jde o pracovní návod, pracovní postup, montážní návod, návod k přípravě apod.;

C. na základě postupných kroků dojít k cíli, pak může jít např. o návod k vyplnění formuláře, návod ke hře, případně k jiné činnosti.

A. Jak zacházet s novým výrobkem

K tomuto druhu návodových textů patří několik ustálených žánrů, zejména návod k použití a návod k obsluze nebo k ovládání.

[191]Návod k použití bývá umístěn jako nálepka přímo na zboží, na obalu zboží nebo jako příbalový leták, podle náročnosti manipulace s výrobkem jde někdy o samostatnou brožurku. Přiložený text je vždy určen pro daný konkrétní výrobek. Návod k použití má obvykle několik samostatných částí (tematických úseků) s vlastní dílčí funkcí: obsahuje informace o tom, k čemu výrobek slouží, k čemu je určen (funkce informační), charakteristiku výrobku a popis jeho vlastností (funkce popisná), vlastní návod, jak s výrobkem zacházet (funkce návodová), rady, upozornění, případně varování související s používáním výrobku (funkce apelová).

Grafická realizace může být různá a souvisí se členěním obsahovým. Někdy je text členěn do odstavců, jindy tvoří celý návod jako uzavřený útvar souvislý blok, odpovídající jedinému odstavci; návod může být též členěn do odrážek, číslován apod. nebo se zvýrazní nadpisy jednotlivých částí textu. Většinou záleží na vlastním výběru autora textu, na rozsahu textu, na ploše a formátu, který má autor textu k dispozici, na typografických možnostech atd. Jako příklad uvedeme nejprve krátký návod, který tvoří souvislý blok textu:

Teflonová pánev TOP
Návod k použití:
Před použitím pánev nejprve omyjte vodou, poté vnitřek vymastěte potravinářským tukem nebo olejem, poté pánev opět umyjte a osušte měkkou utěrkou. Nezahřívejte pánev na sucho, vařte za přiměřené teploty, vyhnete se tak plýtvání energie a zaručíte si správné uvaření připravovaného pokrmu. Životnost výrobku prodloužíte, pokud k míchání budete používat kuchyňské nářadí jen plastové nebo dřevěné. Nikdy nekrájejte uvnitř pánve ostrými předměty. K čištění nepoužívejte houbičku s drsným nebo drátěným povrchem. Je dostačující po použití pánev umýt v běžném mycím prostředku. Výrobek je možné mýt i v myčce.
Dovozce: Cosmotrading

a pro srovnání jiný text, který je výrazně členěn:

Diava – Samolesk extra
leštidlo na podlahy

Pro každodenní lesk vaší domácnosti
Osvědčený samoleštící přípravek je určen na PVC, gumu, keramické dlaždice a jiné podlahoviny vyžadující vysoký lesk a čistotu.

Návod k použití:
Na očištěnou podlahovinu naneseme flanelovým hadrem tenkou vrstvu přípravku.
Po zaschnutí cca 15 minut přeleštíme suchým hadrem.
Po práci si umyjte ruce mýdlem a ošetřete regeneračním krémem.
Chraňte před mrazem
Složení: voda, vosky, kompozice, barva.

[192]Návod k obsluze / k ovládání se přikládá k výrobku všude tam, kde je jeho správné užívání podmíněno zvládnutím manipulace s ovládacími prvky. Složitost ovládání závisí na různých faktorech, např. na technickém či konstrukčním řešení, na množství funkcí, jimž má výrobek sloužit, atd. Vzhledem k tomu, že jde o technické výrobky (stroje, nástroje, přístroje – dnes často na bázi elektroniky), obsahem přiložených návodů nebývá jen vlastní návod v užším slova smyslu, tj. úsek realizovaný postupem návodovým, ale i řada dalších informací (v souladu se zákonem o technických výrobcích), a proto se v tomto žánru s postupem návodovým kombinují v různé míře další postupy (informační, popisný, případně i výkladový), aby bylo celkové sdělení co nejefektivnější. Ani krátký návod neobsahuje jen instrukce (pokyny), ale i různé rady, upozornění, varování apod.:

Návod k výměně papírového prachového filtru pro vysavač ETA

Vysavač postavte na zadní kryt a stisknutím velkého tlačítka předního krytu v místě značky uvolněte celý kryt i s papírovým filtrem připevněným ke krytu (obr. 1). Sáček uvolněte odtažením odpruženého vyhazovače (barevně odlišen od vlastního předního krytu) a vysunutím z pevných háčků (obr. 2).

Obráceným postupem nasaďte čistý prachový filtr. Nasuňte celý přední kryt do vysavače a zamáčkněte, až zaskočí uzávěr.

Výměnu papírového filtru proveďte vždy, pokud se na ukazateli sníženého sacího výkonu trvale objeví červená barva při zvednuté podlahové hubici nad vysávanou plochou nebo když zjistíte, že sací výkon vysavače je nižší než obvykle.

Upozornění: Před nasazením nového filtru prohněte nastřižený filtrační papír do vnitřku sáčku.

Návod k obsluze může být krátký a jednoduchý, ale také značně rozsáhlý – podle složitosti manipulace s výrobkem. Často jsou návody k obsluze delší než uvedený příklad, mohou mít rozsah až několika stran. V takovém případě mívají podobu brožurky složené z různých částí, které k sobě bývají volně připojeny jako samostatné oddíly, odstavce apod. Všechny části jsou spojeny hlavním tématem a buď jsou uspořádány hierarchicky, nebo mohou představovat jednotlivé uzavřené a na sobě nezávislé celky realizované různými slohovými postupy. Např. následující příklad z brožurky Návod k obsluze jízdních kol názorně ukazuje hierarchickou strukturu návodových textů: základní prvky jsou uvedeny ve výčtu, ke každému z nich je připojen samostatný návod, nezávislý na ostatních prvcích. Celým textem tedy může procházet linie výčtová jako osnova, v rámci jednotlivých položek výčtu se pak realizují jednotlivé linie postupné (jako sled činností v časové posloupnosti):

Návod k obsluze jízdních kol
Skládací kolo se závěsem

[193]Postup rozložení kola

Při skládání kola pro přepravu autem, vlakem, popř. i pro uskladnění je nutno učinit následující úkony: uprostřed nosné trubky rámu u závěsu uvolníme páčku — pootočením o 180 stupňů, poté uvolníme rýhovanou matici na straně závěsu. Tím je uvolněn spojovací šroub, závěs můžeme otevřít, přední a zadní část kola složit.

Řídítko
Povolením vřetene řídítka několikerým pootočením vlevo uvolní se řídítko k nastavení polohy.
K povolení vřetene řídítka i podsedlového šroubu a opětnému utažení použijeme speciální kličku, uloženou v nářadí.

Sedlo

Povolením podsedlového šroubu uvolníme v sedlové trubce sedlovku. Pak nastavíme žádanou výšku sedla nebo je úplně vyjmeme.

B. Jak něco vyrobit, sestavit, dokončit podle vzoru

K tomuto tematickému okruhu patří několik žánrů: montážní návod / návod k instalaci, pracovní návod / pracovní postup, návod k přípravě.

Montážní návod / návod k instalaci představuje návody k jednorázové činnosti; daný postup se realizuje jen jednou, ale jeho provedení je podmínkou pro to, aby se předmět (výrobek) mohl používat. Rozvoj výrobních technologií dnes vede k tomu, že finální dokončení výrobku se často ponechává na spotřebiteli (jde vlastně o návod k dokončení různých polotovarů). Jednou z oblastí použití tohoto typu textu je návod k montáži nábytku. Dnes se na trhu objevuje mnoho výrobků, které může spotřebitel koupit pouze v rozloženém stavu, a buď si zvlášť objedná montáž, anebo si musí poradit sám podle přiloženého návodu. U některých výrobků je montáž tak snadná, že postačí nákres s rozmístěním prvků tak, jak mají při sestavení přijít k sobě (anebo jak se mají rozložit), včetně vyobrazení potřebných nástrojů, které se mají použít. Jako příklad můžeme zmínit návod přiložený ke kancelářské židli italské výroby – návod obsahuje tři číslované instrukce (v angličtině, němčině a italštině), které vlastně jen převádějí do verbální podoby to, co je uvedeno na obrázku. Proto zřejmě dovozce nepovažoval za nutné jej přeložit do češtiny. Podobně např. český výrobek LEDA LUX (sedací souprava) má tak snadnou montáž, že slovní popis úkonů je považován za nadbytečný, a je proto zcela nahrazen grafickou podobou návodu. V tomto případě schematický obrázek naznačuje, které části patří k sobě, čím se smontují (zobrazení šroubů, matic, kličky a šroubováku včetně směru jejich použití přímo v nákresu).

Je-li sestavovaný objekt složitější, návod zpravidla obsahuje vedle vlastního textu návodového, odpovídajícího logické posloupnosti úkonů, i seznam dílů a počty kusů, které má výrobek obsahovat. Jednotlivé díly bývají ve výčtu součástí očís[194]lovány. Stejná čísla bývají zobrazena na celkovém vyobrazení předmětu; podobně v textu návodu se odkazuje na konkrétní díl pomocí čísla (a někdy i v kombinaci se slovním označením dílu). Tato explicitnost vyjádření napomáhá snadnější orientaci v návodovém textu a zabraňuje dvojznačnosti, srov.:

Dvojpostel BALU — Návod k sestavení
Nejprve sestavíme úložný prostor:
1. spojíme střed 7 s čely úložného prostoru 3, vložíme dna 9 spojená spojkami 8.
2. přiložíme postranice úložného prostoru 5, před jejich přišroubováním přiložíme čela 1, 2 a prostrčíme otvory šrouby 10 do otvorů postranic 5, pak vruty 16 spojíme díly 5 a 3.
3. nyní připojíme čela 1 a 2 s postranicí 5 pomocí šroubů 10 podložek 11 kroužků 12 a matic 13

atd.

Pracovní postup / pracovní návod jako žánr může být vyjádřen slohovým postupem popisným, anebo využívá postup návodový. Ideální podoba pracovního postupu ve formě čistého návodu se vyskytuje málokdy, v praxi se často setkáváme s různými kombinacemi postupu návodového s dalšími vloženými prvky (informace, popisy, vysvětlení, …). Někdy se u konkrétního textu jen těžko rozliší, zda jde z hlediska uplatněného slohového postupu o dějový popis pracovního postupu, či o návod. Podle dílčí funkce návodové můžeme rozlišit dva případy – jak něco udělat (podle vzoru, obrázku, náčrtu, schématu apod.) – pak se pracovní návod týká výroby nebo zhotovení jednoho nového předmětu, anebo jak se něco (správně nebo obvykle) dělá – pak se pracovním postupem vyjadřuje činnost kdykoli opakovatelná. Při dodržení návodu má vzniknout nový výrobek totožný se vzorem znázorněným na obrázku. Vyobrazení hotového výrobku (náčrtek, foto) proto bývá závaznou součástí textu. K činnostem popisovaným pomocí návodu patří především pracovní postup pro nejrůznější ruční práce (háčkování, pletení, šití a další techniky, výroba předmětů do domácnosti), ale také vaření, cvičení apod.

Návod ke cvičení je zvláštním druhem (modifikací) pracovního návodu či postupu, protože nejde o činnost jednorázovou, ale cviky se mohou pravidelně opakovat podle potřeby. Při tvorbě textu lze využít postup návodový nebo popisný. Záleží jen na výběru autora textu, zda bude dané činnosti popisovat, zda je vyjádří jako obecně platné rady či jednotlivé instrukce, anebo zda čtenáři poskytne konkrétní návod. Postup návodový ukazuje tento příklad:

Pokrčte obě kolena, dlaně si položte na břicho (těsně pod žebra). Nadechněte do břicha tak, aby se při vdechu dlaně zvedaly, při výdechu obě dlaně klesají dolů. Nadechněte nosem, vydechněte ústy.

Postup popisný: Ruce v klíně, záda vzpřímená. Uvolněné kroužení rameny vzad.

[195]Také návod k přípravě je modifikací pracovního návodu; většinou se týká potravinářských výrobků (jídel a nápojů). Má dvě varianty.

a) Ustáleným žánrem je kuchařský recept, jak o něm psala E. Macháčková[3]. Konkrétní podoba receptů je obecně podřízena dobovým zvyklostem a může se časem měnit, jak dokazuje např. srovnání receptů M. D. Rettigové a dnešních kuchařek[4]. Z tohoto srovnání vyplývá mj. i různá explicitnost ve srovnatelných konkrétních případech (husté-li to, přidej × podle potřeby přidáme), užití různých (dobově proměnných) měrných jednotek, nádob a pomůcek, vyjádření činnosti pomocí konkrétnějšího, specializovanějšího slovesa než dříve (dej do toho / dej k tomu × přidej) apod. Tyto aspekty souvisí s rozvojem vyjadřovacích prostředků odborného stylu.

Hrachové lívanečky
Uvař žejdlík hrachu, rozetři ho a skrze dršlák ho protlač, utři čtyry loty másla, dej ten hrách do něj, dej půl ostrouhané, v mléce namočené vymačkané žemličky k tomu, dobře to rozetři, dej dvě celé vejce, dva žloutky a lot utlučeného cukru k tomu, pak dva loty loupaných drobně pokrájených mandlí, trochu to osol, a husté-li to, tedy ještě jeden žloutek přidej, dobře umíchej, peč v dulkovém plechu z toho lívanečky, posyp cukrem a hned teplé je dej na tabuli.

Hrachové lívanečky
300 g hrachu, 60 g másla, sůl, 1/2 žemle, 2 vejce, tuk na pečení, 15 g cukru, 30 g mandlí
Hrách den předem ve vodě namočený uvaříme do měkka. Protlačíme ho sítem nebo umeleme na masovém strojku. Máslo utřeme se solí, přidáme hrachový protlak, namočenou a vymačkanou žemli, dvě vejce a sůl. Přidáme asi 15 g cukru, 30 g oloupaných ustrouhaných mandlí a podle potřeby ještě žloutek. Dobře do hladka utřeme a ve vymaštěném lívanečníku pečeme malé lívanečky. Pocukrujeme a podáváme teplé.

V dnešní době se většinou na začátku kuchařského předpisu uvádí výčet potřebných prvků včetně určení jejich množství, poté následuje vlastní návod. Dnes se v receptech užívá téměř výhradně 1. os. pl. ind. prézenta. Přestože větné i textové schéma je silně ustálené a podléhá automatizaci, snad právě proto se někteří autoři snaží ustálenou formu receptů aktualizovat ve snaze po ozvláštnění vlastního stylu. Tato tendence se projevuje zejména u souborů receptů pro určitý okruh čtenářů, srov. např. kalendář receptů pro vařící muže:

Z čínské kuchyně zaslouží trvalou pozornost kuře na způsob Kung-Pao. Ke kuřeti Kung-Pao si zakoupíš kuřecí prsa a stehna, vykostíš, abys měl nejméně 40 dkg masa pro 4 osoby. Osolíš, prosypeš škrobovou moučkou a obalíš ve vejci. Orestuj na rozpáleném tuku. Přidej chilli papričky, 10 dkg opražených arašídů. Zalij pak zálivkou měk[196]kého vína (chinzano, portské), worchestru, cukru a glutasolu. Vše v bleskurychlém tempu zamíchej, trochu nech ještě projít varem. Podávej s rýží a dej zapít plzeňským.

b) Novým druhem návodových textů, který se rozvíjí zejména v poslední době, jsou návody na přípravu uvedené na obalu různých polotovarů, připravených směsí apod., které je jen třeba dokončit. I zde si málokdy uvědomíme, že uvedený pracovní návod je vlastně součástí rozsáhlejšího textu a že se zde slohové postupy nebo jejich prvky různě kombinují. Podle toho, která funkce zde převažuje, můžeme příslušný text určit jako návodový, informační, reklamní apod.:

Dlouhozrnná předvařená rýže
Připraveno za 5 minut
Vitana
Návod k přípravě: Rýži propláchněte a zalijte studenou vodou (100 g rýže na 1 litr vody), zamíchejte, přiveďte k varu a vařte 5–7 minut. Po uvaření zbytek vody slijte.
Obsah živin ve 100 g suchého výrobku
Energetická hodnota 1482 kJ
Bílkoviny
6,7 g
Tuky
0,7 g
Vyrábí: VITANA, a. s.
Vaše dotazy a náměty uvítáme na adrese Vitana, a. s., servis pro zákazníky, …
Datum výroby …
Minimální trvanlivost do …
Hmotnost: 0,5 kg
Skladujte v suchu.

C. Jak dojít k cíli

Do této skupiny řadíme nejrůznější příležitostné návodové texty, které se zatím nevyhranily jako samostatný žánr.

Na pomezí mezi dějovým popisem a návodem je i žánr zvaný „popis trasy“. Již z tohoto názvu je vidět, že jde většinou o popis. V některých případech však autor zvolí slohový postup návodový (realizace formou popisu je však v praxi mnohem běžnější). Např. turistický průvodce Paříž Michael’s Guide (1992, 226 s., překlad) je – vedle úvodních informačních kapitol – tematicky uspořádán do několika celodenních pěších tras. Postup návodový je využit jako hlavní osnova, jako základní linie, která propojuje jednotlivé výklady a popisy objektů:

Při východu z muzea zabočte doprava na avenue F. Roosevelt, projděte kolem Rond-Point Theatre až k Rond-Point-des-Champs-Elysées Plaza, k fontánám ze zelenavého skla, jež je obklopují. Na severozápad od náměstí se nachází
Vraťte se na náměstí a zpět k Champs-Elysées, pak po bulváru dolů a asi po 200 m za mostem Rond-Point (směrem k Place des Etoiles) zabočte doprava na rue Co
[197]lissée. V čísle 12 je …
Podél Champs-Elysées je několik dalších zajímavých míst, která stojí za zastávku. V domech č. …
Pokračujte až na konec Champs-Elysées k úžasnému Place de l’Etoile (náměstí Hvězdy), které je …, a k Le Grand Arc de Triomphe. Až vystoupíte na vrchol, vychutnejte nádherný rozhled. Na cestě k oblouku nepřecházejte náměstí, ale raději využijte podchod vedoucí od schodiště na pravém konci Champs-Elysées. Přímo na vrchol se dostanete buď výtahem, nebo po schodech.

Závěr

V každodenní praxi se setkáváme s velkým množstvím textů, které bereme naprosto samozřejmě a jejich přítomnost si uvědomujeme spíše tehdy, když chybějí. Jde o různé návody k použití, k instalaci, k montáži, údržbě, tedy obecně pracovní postupy (včetně receptů). Existuje však také mnoho lidí, kteří návod při koupi nového výrobku zásadně nečtou, a vyhledají potřebné informace jen v případě, že si sami neporadí.

Návody v domácnosti a osobním životě (návody pro spotřebitele) dnes představují široké spektrum návodových textů z oblasti obchodu a služeb, které se k nám většinou dostávají při koupi nějakého zboží, jako např. návody k instalaci přístrojů, zařízení a nejrůznější elektroniky včetně počítačů, počítačových programů apod., návody k použití domácích spotřebičů, montážní návody k sestavení nábytku a bytového zařízení, návody u stavebnic pro děti i dospělé, ale patří sem i návody k přípravě potravin nebo k dokončení různých polotovarů atd. atd.

Návody ve veřejném životě často spadají do sféry jednací, administrativní, i do sféry prakticky odborné, jakou je např. technická obsluha veřejných automatů (telefonních přístrojů, bankomatů, kopírek, nápojových automatů, …). Vyskytují se i v textech publicistických, propagačních a reklamních.

Návod se jako dílčí postup vedle výkladu uplatňuje také v učebnicích, kde napomáhá snadnějšímu zapamatování probírané látky. Užívá se pro shrnutí látky didaktickou formou, v záhlaví různých cvičení, při zadání nejrůznějších úkolů apod. Při výuce cizích jazyků lze využít útvar návodu k nácviku porozumění cizojazyčnému textu a k rozvíjení vyjadřovacích schopností v rámci různých tematických celků (např. složitý postup přípravy čaje vyžaduje seřadit jednotlivé úkony správně za sebou, při orientaci ve městě lze někomu poradit, kudy má jít, apod.).

Vzhledem k velkým možnostem použití slohového postupu návodového existuje široká škála textů čistě návodových i kombinovaných. Vedle klasických žánrů, jako je např. kuchařský recept nebo montážní návod, vznikají i nové typy textu, zejména v souvislosti s vývojem nových technologií. V delších textech bývá návod stále častěji zapojen do rámce textu informačního anebo propagačního, reklamního. Kromě „čistých“ textů návodových tak existují mnohé texty smíšené, [198]v nichž se kombinují nebo kumulují různé funkce; podle toho se i použité slohové postupy různě mísí a prostupují. V takovém případě celkový charakter textu z hlediska typologie textů lze určit na základě jeho dominantní funkce.

I v rámci slohového postupu návodového však má autor možnost výběru z různých výrazových prostředků[5] – vezměme například různé možnosti, jak vyjádřit sled činností synonymními výrazovými prostředky, jak dokazuje následující ukázka. Jde o porovnání dvou úseků návodového textu, které jsou napsány jedním autorem na stejné téma a jsou uvedeny za sebou na stejné stránce jednoho manuálu pro MS Word. Rozdíly ve vyjádření instrukcí jsou tedy prokazatelně dány především snahou autora o stylistickou pestrost textu:

Šablonu můžete vytvořit dvěma způsoby. První je pomocí dialogového okna Nový.
1. Nejdříve si vyberete jednu z nabízených šablon.
2. Přepínač Vytvořit nový přepnete do polohy Šablona. Word vám otevře dokumentové okno s názvem ŠABLONA 1 (popřípadě ŠABLONA 2 atd).
3. Po potřebných úpravách tuto novou šablonu uložíte stiskem tlačítka Uložit a zapsáním názvu šablony do otevřeného dialogového okna Uložit jako.

Šablonu lze připravit i jako normální běžný dokument:
1. Do otevřeného dokumentu vložte vše, co chcete mít v dokumentech vytvářených na této šabloně: styly, formátování oddílů, známý text, obrázky, panely nástrojů atd.
2. Zadejte příkaz Soubor → Uložit jako …
3. V otevřeném dialogovém okně Uložit jako … si v seznamu Typ souboru vyberte položku šablona dokumentu (.dot) (je to hned druhá položka shora). Word automaticky nabídne složku, ve které máte šablony uloženy.
4. Do vstupního pole Název souboru napište jméno, pod nímž chcete šablonu uložit. Opět jako při prvním ukládání souboru za názvem nepište tečku ani rozšíření a tuto práci přenechte Wordu.

V obou případech autor jednotlivé fáze postupu čísluje a uvádí je jako jednotlivé položky výčtu na samostatném řádku – tím zdůraznil rozfázování na dílčí činnosti. Rozdíl mezi oběma použitými způsoby stylizace je v různé kombinaci tvarů dokonavých sloves vyjadřujících činnost s dalšími prostředky vyjadřujícími posloupnost dějů. V prvním případě jsou instrukce vyjádřeny nepřímo – kombinuje se tvar 2. os. pl. budoucího času s lexikálními prostředky (časovými orientátory): nejdříve si vyberete – přepnete – po úpravách uložíte. Ve druhém případě jsou jednotlivé instrukce rovněž očíslovány, ale návaznost vět není vyjádřena lexikálně – autor oprávněně předpokládá, že při vyjádření instrukcí imperativem (vložte zadejte – vyberte si – napište – nepište – přenechte) v kombinaci s jejich číselným pořadím je text dostatečně koherentní.


[1] Vymezením slohového postupu návodového a textu návodového se zabývá náš článek Návod jako slohový postup a typ textu v NŘ 85, 2002, s. 119–129.

[2] Viz též náš článek Návrh dílčí typologie textů věcné komunikace v ČMF 84, 2002, s. 94–107.

[3] E. Macháčková, K některým vyjadřovacím prostředkům pracovních předpisů v kuchařských knihách, NŘ 67, 1984, s. 184–188.

[4] Viz J. Břízová, U stolu s paní M. D. Rettigovou, Práce, Praha 1972.

[5] Této problematice bude věnován samostatný příspěvek.

Naše řeč, ročník 85 (2002), číslo 4, s. 190-198

Předchozí Markéta Pravdová: K povaze reklamního diskurzu

Následující Markéta Slezáková: Více, či méně? Nicméně! (aneb malá slova – velké změny)