Časopis Naše řeč
en cz

Souborná bibliografie slovenské jazykovědy

Jiří Kraus

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Pod názvem Slovenskí jazykovedci (Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov, 1925—1975) vyšel v Matici slovenské s vročením 1987 vynikající přehled jazykovědné produkce autorů žijících na Slovensku. Autorem této svrchovaně užitečné a svým rozsahem (1387 s.) úctyhodné publikace je Ladislav Dvonč, který zde zároveň úspěšně navázal na své bibliografické soubory starší. Za zmínku stojí i vkusně řešená plátěná vazba této knihy, jejíž náklad — 500 neprodejných výtisků — by alespoň v současné době měl uspokojit zájem ze strany odborníků.

V svazku jsou zachyceni slovakisté a slavisté, kteří v letech 1925—1975 žili nebo žijí na Slovensku. Je třeba ocenit, že vedle jejich úplné bibliografie tu jsou uvedeny i základní životopisné údaje, funkční zařazení i celková charakteristika pracovní činnosti.

Účelnou součástí bibliografie je přehled slovenských jazykovědných pracovišť zabývajících se slovakistikou a slavistikou, podrobný popis jejich činnosti i stručná historie. Dokumentační hodnotu mají úplné seznamy jejich pracovníků v uvedeném období a soupis členů jazykovědných společností při Slovenské akademii věd. Závěrečný oddíl zahrnuje bibliografii zpráv o činnosti Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, jeho jednotlivých oddělení a komisí, bibliografii zpráv o činnosti Sdružení slovenských jazykovědců při SAV a Slovenské jazykovedné společnosti při SAV a konečně bibliografii zpráv o činnosti jednotlivých kateder slovenského jazyka a literatury na slovenských vysokých školách.

Cennou informativní hodnotu má i závěrečný, poměrně rozsáhlý věcný rejstřík (s. 1249—1358), v němž je obsažen soubor rozmanitých témat, jimiž se slovenská jazykověda jak z hledisek teoretických, tak z hledisek praktických a popularizačních v uvedeném období zabývala.

[212]K vydání souboru těchto mnohostranně informativních údajů lze slovenským jazykovědcům blahopřát.

Naše řeč, ročník 72 (1989), číslo 4, s. 211-212

Předchozí Jan Petr: Kniha o polonismech ve spisovné češtině

Následující Dušan Šlosar: Mirek Čejka již šedesátiletý