Časopis Naše řeč
en cz

Bibliografie české lingvistiky

Alena Nejedlá

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Po několikaleté přestávce se podařilo obnovit vydávání ročních soupisů české jazykovědné produkce. Dva svazky Bibliografie české lingvistiky (dále BČL) za rok 1977 a 1978 (oba vyšly v roce 1980) jsou výsledkem práce tříčlenného kolektivu autorů z útvaru vědeckých informací Ústavu pro jazyk český ČSAV.[1] Navazují na souvislou řadu českých jazykovědných bibliografií vydaných pro léta 1945—1970. Pětiletá období až do roku 1960 pokryly tři knižní BČL zpracované Z. Tylem. Později vycházely péčí M. Tylové a Z. Tyla roční přehledy Česká jazykověda uveřejňované nejprve za léta 1961—1963 ve Slově a slovesnosti, za léta 1964—1970 pak v bibliografiích vydávaných Státní knihovnou ČSR (Novinky literatury. Společenské vědy — Řada VI: jazykověda — literární věda). Protože se dále nepodařilo zajistit vydavatele, zůstal materiál k BČL 1971—1976 v kartotékách útvaru vědeckých informací Ústavu pro jazyk český ČSAV a pouze výběr z něho vyšel v zahraničních bibliografiích (Bibliographie Linguistique, Rocznik Slawistyczny). Teprve prostřednictvím reprografického střediska Ústavu československých a světových dějin ČSAV se podařilo realizovat alespoň v provizorní podobě a v malém nákladu 150 a 200 výtisků BČL za léta 1977 a 1978.

Bibliografie zaznamenávají především všechny jazykovědné práce a příspěvky dotýkající se jazykovědy nebo jazyka, které byly v daném roce publikovány na území ČSSR, dále zachycují také jak zahraniční bohemistickou produkci, tak díla českých bohemistů publikovaná mimo naše území. Každý svazek obsahuje kolem 1500 záznamů (některé se stručnými anotacemi), v nichž jsou zachyceny práce z obecné lingvistiky, ze srovnávací lingvistiky indoevropské a slovanské, dále práce týkající se jednotlivých jazyků, hraničních jazykovědných disciplín, lingvistické bibliografie, dějin a organizace lingvistického bádání atd. Důležitou součástí bibliografií jsou podrobné rejstříky osobní a slovní. Předností obou BČL je jejich relativní úplnost a přehlednost daná i vhodnou grafickou úpravou.

Opětné vydávání české jazykovědné bibliografie bylo v odborných kruzích i mezi zájemci o jazykovědu velmi příznivě přijato. Lze si jen přát, abychom se brzy dočkali jejích dalších ročníků.


[1] M. Nováková — M. Tylová — Z. Tyl, Bibliografie české lingvistiky 1977, Ústav pro jazyk český ČSAV, Praha 1980, 166 s.; M. Nováková — M. Tylová — Z. Tyl, Bibliografie české lingvistiky 1978, Ústav pro jazyk český ČSAV, Praha 1980, 178 s.

Naše řeč, ročník 66 (1983), číslo 3, s. 146

Předchozí Marie Nováková: Dvojí jubileum české bibliografie

Následující Jana Hoffmannová: Současná stylistika a její aplikace v praxi