Časopis Naše řeč
en cz

Několik pravopisných pokynů

Red. (= Redakce)

[Články]

(pdf)

-

I. VELKÁ ZAČÁTEČNÍ PÍSMENA

1. Vlastní jména zemí a krajů: Krajina (= Kraňsko); Julská Krajina (oficiální název kraje); Slovácko; moravské Slovácko (není oficiálním zeměpisným jménem: NŘ 22, 121).

[44]2. Vlastní jména: a) osad: Menší Město pražské (srv. Malá Strana);

b) ulic atd.: náměstí Republiky, náměstí Svobody, nábřeží Smetanovo, třída generalissima Stalina, třída Jana Opletala, Národní třída = třída Národní, ulice Karoliny Světlé, ulice 8. listopadu; jména „náměstí, třída, ulice“ atd. jsou obecná, vlastními jmény jsou jejich přívlastky, proto se ony píší s velkým písmenem (Národní);

c) budov a jiných staveb: Národní dům, Obecní dům, Slovanský dům, Ústřední dům armády, dům SIA; Pečkárna (srv. Kolbenka, Rustonka, Eiffelovka); Památník odboje (ale: památník Rudé armády na Smíchově);

d) poloh v městě: hřiště na Invalidovně, na Palmovce, na Balabence;

za obecná jména se podle Pravidel pokládají jména hřbitovů: olšanské hřbitovy (ale ovšem: Olšany), vyšehradský hřbitov, vinohradský hřbitov; pod. urnový háj, krematorium.

3. Vlastní jména institucí, společností, spolků atp.:

a) politických a ústavních: Národní shromáždění; prozatímní Národní shromáždění; ústavodárné Národní shromáždění; pod. Nejvyšší sovět; Organisace spojených národů = Spojené národy = Organisace; Meziparlamentní unie; Národní fronta;

b) odborových: Revoluční odborové hnutí; Ústřední rada odborů; Rada československých žen; Svaz české mládeže;

c) sociálních: Červený kříž, Československý Červený kříž, Společnost československého Červeného kříže;

d) divadel: Národní divadlo, Intimní divadlo, Divadlo 5. května, Divadlo satiry, Divadlo u Nováků, Divadlo kolektivní tvorby, Divadlo pražské mládeže; Malá scéna;

e) nemocnic: Všeobecná nemocnice, Zemská nemocnice (určitá, Praha II, U nemocnice 2);

f) finančních institucí: Pražská městská spořitelna, Spořitelna pražská; Poštovní spořitelna (ale jednotlivé úřadovny = poštovní spořitelna; poslat peníze poštovní spořitelnou);

g) jiných kulturních institucí: Ústřední škola dělnická (je to spolek, ne škola). Podobně se píše: Sbor národní bezpečnosti.

V těchto případech píšeme s velkým začátečním písmenem první slovo názvu (na rozdíl od vlastních jmen zeměpisných).

4. Vlastní jména písemností: Atlantická charta = Charta (srov. Majestát).

MALÁ ZAČÁTEČNÍ PÍSMENA

1. Politické strany: komunistická strana Československa; strana práce; všesvazová komunistická strana bolševiků.

2. Přívrženci sportovních klubů: sparťan, slavista.

3. Soudy, úřady: a) národní soud, lidový soud; b) státní úřad sta[45]tistický, osidlovací úřad, nejvyšší úřad cenový; c) místní národní výbor, okresní národní výbor, ústřední národní, výbor, zemský národní výbor; okresní správní komise (to jsou samosprávné úřady).

4. Výbory, rady a komise spolků a jiných institucí: správní výbor, čestná rada, finanční komise; závodní rada, podniková rada, obvodní rada, krajská rada odborová, rada zemského národního výboru (ale: Ústřední rada odborů — pro její samostatnost); rada zahraničních ministrů; bezpečnostní rada Organisace spojených národů; hospodářská rada OSN; kulturní komise krajské rady odborové.

5. Fondy: reservní fond, fond národní obnovy, národní pozemkový fond.

6. Školy a jejich ústavy: vysoké učení technické, obchodní akademie, anatomický ústav, meteorologický ústav, dětská klinika; ale Ústav moderních řečí — jako vlastní jméno, název odborné jazykové školy.

7. Jména technických výrobků, jsou-li hromadná a zobecněla-li: auto tatra, tatřička, auto škoda, mořidlo na obilí germanisan.

8. Rozina sebranec (= nemanželské dítě).

II. JINÉ VĚCI PRAVOPISNÉ

Indonesie, indoneský, indoneští: roentgenovati; volleyball = volejbal; pětiletý (nebo 5letý); Praha I, XVI, XIX;

možno psáti: národně socialistický, sociálně demokratický, neboť jeto vžité (PS píše ovšem: národněsocialistický).

Naše řeč, ročník 30 (1946), číslo 2-3, s. 43-45

Předchozí František Horečka: Frenštátské vlivy v díle Boženy Benešové

Následující Jiří Haller: „Z mého života“