Časopis Naše řeč
en cz

ING. či ing.?

[Drobnosti]

(pdf)

-

Pan ing. Otakar Ott nám poslal tento článek z Věstníku SIA, roč. IV, 1936, č. 2:

»Správné psaní zkratky stavovského označení. Oběžníkem ze dne 26. listopadu 1935 požádal náš Spolek všechny své členy, aby při každé příležitosti nejen užívali svého stavovského označení, nýbrž také u svého jména správně psali. Není u žádných příslušníků akademicky vzdělaných stavů takové nejednotnosti, jaká se stále vyskytuje u stavu inženýrského.

V základním zákoně o ochraně stavovského označení »inženýr«, t. j. císařském nařízení ze dne 14. března 1917, čís. 130 ř. z., a nařízeních ministerstva školství a národní osvěty je jasně ustanoveno, že zkratka stavovského označení »inženýr« je »Ing.«. Nesprávně se dosud užívá »ing.« nebo »inž.« jak u podpisů, tak zejména v denním tisku. Prosíme veškeré své členy, aby užívali správné zkratky a působili též, pokud k tomu mají příležitost, aby denní tisk nepsal našeho stavovského označení nesprávně. Přispějete tím k vytvoření nutné tradice a povznesení vážnosti našeho titulu.

SIA.«

K tomu připojuje p. ing. Ott poznámku: »Můj názor je ten, že zkratka [155]Ing. povstala v češtině podle německého císařského nařízení a že jeho překladatel měl psáti ing.« Souhlasíme s p. ing. Ottem, že zkratku ing. není třeba ve větné souvislosti psáti velkým písmenem, stejně jako tak nepíšeme zkratku prof. Citované předpřevratové ustanovení by se mělo v té věci opravit podle usu, který doporučují Pravidla čs. pravopisu, aby se nestalo základem tradice odlišné od platných zvyklostí.

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 6, s. 154-155

Předchozí Hříčky se slovy

Následující Kasa, kasař