Časopis Naše řeč
en cz

Víceodvésti

[Hovorna]

(pdf)

-

O nečeských složeninách, jako spolupomáhati, znovuvydati a pod., jsme již mluvili (IV, 13 a j.). Zdá se, že se rodí podobné složeniny jiné, s příslovcem více. »Vícepráce« (= Mehrarbeit) je slovo již starší; mluvili jsme o něm již I, 151 a 279 a navrhovali za ně výrazy »práce mimo rozpočet, práce přespočetná« a pod,; ale zdá se, že »vícepráce« nejen nezahyne, ale dostane posilu. Pan Reg., pilný spolupracovník »Č. svobody«, všiml si »citelné mezery« našeho jazyka, že nemá jediného slova za něm. Mehrabgabe. Do letošního 7. čísla napsal větu: »Budiž pro ony majitele půdy, kteří odvedou veřejné aprovisaci větší množství obilí a brambor, než jim předepsáno bylo, stanovena (= ustanovena) odměna a sice (= a to) u obilí 500 K a u brambor 100 K za každých více odvedených 100 kg.« Dnes píše o »více odvedených« kilogramech, zítra napíše »víceodvod« = Mehrabgabe, pozejtří vyjde na světlo boží složenina »víceodvedený«, a potom celé sloveso »víceodvésti, víceodváděti«; jen s kuráží, bez kuráže málo dokáže! A tak obohatíme naši ubohou řeč o slovo, na jaké se nezmohla ještě ani němčina (aspoň nevíme, že by si byl některý Němec již troufal na sloveso mehrabgeben). Bylo by tak těžké napsati »za každých 100 kg, o něž odvedeno více«?

Naše řeč, ročník 4 (1920), číslo 3, s. 96

Předchozí »U připojení«

Následující Vlář