dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Naše řeč a významná politická výročí

Redakce

[Articles]

(pdf)

-

V krátkém časovém odstupu tří právě probíhajících měsíců připomínáme si výročí hned dvou významných historických událostí: 60 let od vítězství Velké říjnové socialistické revoluce, která začala novou epochu v dějinách lidstva, a 30 let od únorových událostí v roce 1948, které definitivně potvrdily novou cestu našich národů, cestu budování socialismu a komunismu.

Výročí bývají příležitostí k bilancování dosažených výsledků, ale i zdrojem podnětů pro další činnost, pro vytyčení cílů a perspektiv. Také redakční rada časopisu Naše řeč se u příležitosti obou výročí zamýšlela především nad dnešním i budoucím společenským posláním časopisu, a tedy zejména nad jeho obsahovým zaměřením. V této souvislosti pokládá za vhodné rámcově stanovit okruhy témat vyjadřujících úzké sepětí programových cílů časopisu s aktuálními potřebami naší socialistické společnosti a perspektivně určujících obsahový profil časopisu. Takové obecné tematické vymezení považuje redakce za účelné i z hlediska potřeb hlubší a všestrannější jazykové výchovy mající ideologický dosah, což mimo jiné těsně souvisí i s novou koncepcí výuky češtiny na školách. Zároveň má umožnit autorům, především mladším pracovníkům v bohemistice, aby se ve své práci orientovali na témata vědecky i společensky aktuální.

Za taková považuje redakce zejména:

1. Současná jazyková a komunikativní situace v České socialistické republice.

2. Charakteristické rysy rozvoje spisovné češtiny, její slovní zásoby a gramatiky, v socialistické společnosti.

3. Jazykové konflikty v naší současné komunikaci, příčiny jejich vzniku a způsoby jejich řešení.

4. Propracování stylistické problematiky z hlediska kultury českých jazykových projevů mluvených i psaných, jejich účinnosti a působivosti.

6. Obecné otázky jazykové kultury češtiny i s přihlédnutím ke stavu teorie a praxe jazykové kultury v jiných zemích.

[226]Tento výčet rámcových témat, která se mají v časopise perspektivně rozvíjet, má funkci spíše inspirativní než omezující a neklade si ani nároky na úplnost. Předpokládá také nejen dílčí studie a jejich zobecněné výsledky, ale, jak to vyplývá z dosavadní linie časopisu a jeho tradice, i stati, které se obracejí bezprostředněji k jazykové praxi (v širokém smyslu), komentují, kriticky analyzují a hodnotí jazykové prostředky a jejich užívání, a také informují o aktuálním dění v současné bohemistice.

Naše řeč, volume 60 (1977), issue 5, pp. 225-226

Previous Miroslav Roudný: Jak je to s chmelem ve spisovné češtině?

Next Pavel Jančák: K ukončení výzkumu městské mluvy pro Český jazykový atlas