Časopis Naše řeč
en cz

Ergonomie a ergonomika

Miloslava Knappová

[Short articles]

(pdf)

-

Těmito názvy bývá označován nový vědní obor, jehož vznik i tematickou náplň — a také problémy s jeho pojmenováním — nám popsal odborník[1] takto: „V nedávné minulosti se spojily některé teoretické a praktické vědní disciplíny ke společnému úsilí o přizpůsobení práce a konstrukce strojů fyzickým a psychickým vlastnostem a schopnostem člověka tak, aby umožnily optimální využití pracovní kapacity a neovlivňovaly nepříznivě zdravotní stav pracujících. Tento soubor jevů je označován anglicky ergonomics, francouzsky ergonomie, rusky ergonomika, německy Ergonomie apod. Někdy se pro tyto obory používá v cizině též označení human engineering, human psychology, biotechnology ap. V těchto dalších označeních se spíše vymezují pouze některé oblasti zahrnované do integrálního celku ekonomických věd. Ergonomický obor vznikl mezioborovým spojením průmyslové antropologie, psychologie a fyziologie práce, hygieny a bezpečnosti práce a těsné spolupráce těchto oborů s konstruktéry a projektanty.“

U nás byl tento obor doposud označován dvěma názvy, a to ergonomika a ergonomie. (Termín kultura práce, kterého se u nás rovněž často užívá, nevystihuje přesně to, co je zahrnuto v termínu ergonomie. Kultura práce je pojem širší, který zahrnuje též otázky sociologické a hygienické, například dopravu do zaměstnání.)[2] Vzhledem k tomu, že obě pojmenování označují touž věc (na rozdíl od obdobně utvořených názvů ekonomika a ekonomie[3]), nebylo by na prospěch užívat promiskue obou jako synonym.

V názvech vědních oborů vzniklých z klasických jazyků jsou běžná zakončení -ie a -ka; první z nich, tj. -ie, je ob[190]vyklé spíše v názvech věd humanitních směrů (např. psychologie, sociologie, archeologie, filosofie), druhé, tj. -ka, je typičtější pro technické vědní obory (např. akustika, optika, mechanika, termika). Doporučujeme proto, aby se výše popsaný nový vědní obor nazýval ergonomie a příslušný odborník ergonom. Názvu ergonomika by bylo možno využít tehdy, kdyby bylo zapotřebí významově odlišit od pojmu ergonomie pojem jiný, např. kdyby se ukázala potřeba pojmenovat určité druhy vztahů, které se v ergonomii objevují (podobně jako např. ekonomika označuje souhrn výrobních a hospodářských poměrů a vztahů, zatímco názvem ekonomie se obyčejně označuje věda zkoumající zákony společenské výroby, rozdělování atd.).

Jak se ukázalo, pokusy o významové rozlišení obou názvů se již objevily. Technický naučný slovník uvádí sice pod heslem ergonomika význam, který jsme doporučili označit termínem ergonomie (‚nauka zabývající se studiem zákonitostí lidské práce a zvláště vztahů mezi pracovníkem a jeho okolím‘; podobný význam uvádí i Slovník cizích slov, Praha 1966), ale již Slovník cudzích slov (Bratislava 1965) zaznamenává dvě samostatná hesla, ovšem jejich významová diferenciace se nám zdá málo přesvědčivá („ergonómia: náuka o požiadavkách na úpravu práce a pracoviska, vrátane konštrukcií strojov a zariadení; ergonomika: činné štúdium vzťahov medzi človekom a pracovným prostredím; biomechanika, biotechnológia“).

Slovník spisovného jazyka českého, jehož písmeno E vyšlo r. 1959, tato hesla neuvádí, ale oba termíny budou jistě zachyceny v Dodatcích.


[1] Doc. MUDr. A. Zelený, vedoucí odboru fyziologie práce z Ústavu hygieny práce a chorob z povolání, v dopise adresovaném ÚJČ.

[2] Rovněž podle A. Zeleného.

[3] Viz NŘ 49, 1966, s. 191.

Naše řeč, volume 50 (1967), issue 3, pp. 189-190

Previous Igor Němec: Škrtit peníze

Next MB, VM, MK: Radíme a kritizujeme