Časopis Naše řeč
en cz

Co dál s českým pravopisem

jbč (= Jaromír Bělič)

[Reviews and reports]

(pdf)

-

Náš časopis již dvakrát podrobně informoval své čtenáře o diskusích, které se od roku 1963 rozvinuly kolem otázek českého pravopisu v jazykovědných a pedagogických časopisech, i o široce založeném vědeckém výzkumu nejobtížnějších jevů v dnešním pravopise a zároveň o zkoumání možností odstranit nebo zmenšit tyto potíže, prováděném a řízeném pravopisnou komisí, jež byla za tím účelem ustavena jazykovědným kolegiem ČSAV při Ústavu pro jazyk český.[1] Dnes přinášíme alespoň stručnou zprávu o dalších jednáních a o závažném rozhodnutí, ke kterému se zatím dospělo.

Na základě podrobných elaborátů pravopisné komise vypracovalo jazykovědné kolegium ČSAV objektivní rozbor celé situace, shrnující jak důvody pro zásadní úpravu pravopisu, tak i proti ní. Na jedné straně zde byly analyzovány nadbytečné složitosti v českém pravopise, jež nevyplývají z dnešní struktury spisovného jazyka, mají proto charakter pouze formální a tradiční a povětšině působí nejzávažnější nesnáze žákům ve školní výuce i dospělým píšícím; na druhé straně byly konstatovány značné, třebaže jen přechodné obtíže, které nezbytně přináší každá výraznější pravopisná reforma pro většinu jednotlivců i pro celou společnost, zvláště u vyspělého kulturního národa. Současná společenská situace ovšem není příznivá tomu, aby se uskutečnily závažnější změny českého pravopisu. V době, kdy celá společnost je mobilizována k překonání hospodářských potíží, není vhodné komplikovat situaci zaváděním pravopisných úprav, které by mimo jiné byly spojeny i s velkými finančními náklady a v řadě odvětví též s mimořádným zatížením pracovním. Objektivní tlak na zvýšenou racionalizaci českého pravopisu, tj. na zásadní zjednodušení vycházející ze současné jazykové struktury, bude však nepochybně stále vzrůstat; proto je nutno problematiku pravopisných úprav dále všestranně zkoumat a uvážit optimální variantu reformy pro eventuální budoucí potřebu.

Závěry vědeckého kolegia jazykovědy projednalo 24. února t. r. presi[156]dium Československé akademie věd a rozhodlo, aby se pravopisná komise pro přítomnou dobu omezila na vypracování návrhu na odstranění různých nedůsledností, racionálně nezdůvodněných výjimek a zbytečné složitosti některých pouček v nyní platném vydání Pravidel českého pravopisu z r. 1957. Návrh těchto nejnaléhavějších korektur dosavadního pravopisu spolu s návrhem opatření k jejich realizaci má být připraven do konce roku 1967, aby se jím mohla už řídit nová zpracování školních učebnic, která pravděpodobně začnou vycházet v roce 1970. Zároveň doporučilo presidium ČSAV jazykovědnému kolegiu, aby v souvislosti s dalšími zevrubnými výzkumy optimální pravopisné úpravy bylo provedeno srovnání vývoje pravopisu hlavních kulturních jazyků a aby byl připraven širší, vědecky pojatý výzkum veřejného mínění o těchto otázkách.


[1] Viz M. Sedláček, K situaci v českém pravopise, NŘ 47, 1964, s. 165n., a M. Dokulil, Průzkum obtíží našeho pravopisu, NŘ 48, 1965, s. 30n. — Předsedou pravopisné komise byl do konce roku 1964 z funkce ředitele Ústavu pro jazyk český akademik B. Havránek, od 1. 1. 1965 je jím nový ředitel ÚJČ doc. dr. Frant. Daneš.

Naše řeč, volume 49 (1966), issue 3, pp. 155-156

Previous Jaroslav Hubáček: K názvům vlaků

Next František Cuřín: Sborník filosofické fakulty brněnské university