dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Navýšit

Miloslava Knappová

[Short articles]

(pdf)

-

Ve vnitropodnikových zápisech a oběžnících n. p. Centroflor (Dolní Poustevna) se často vyskytuje sloveso navýšit a podstatné jméno slovesné navýšení. Oba názvy patří do skupiny slov, jejichž použití v novém významu vzniklo vlivem nadměrného užívání a módní obliby slovesné předpony na-. Patří k nim např. známé nanášet a nanášení, nahlásit a nahlášení, tedy slovesa a slovesná podstatná jména, která jsou charakterizována jako prostředky administrativního slangu a která spisovný jazyk nepřijal.[1]

[54]Silné smyslové názornosti předpony na- bylo užito i při vytváření nového významu slovesa navýšit a podstatného jména navýšení. Tato slova se objevila např. ve spojeních navýšení výroby, navýšení stavu vychovatelek, navýšení kapacity, navýšení pracovníků. Podle výkladu akademického slovníku znamená slovo navýšit ‚zdvihnout do výšky, zvýšit‘. Používá se ho většinou tehdy, jde-li o nějakou konkrétní věc, třeba o navýšení dřeva nebo cihel na hromadu. Stalo-li se však částí takových spojení, která byla uvedena výše, působí přinejmenším překvapivě a poněkud komicky. Je otázka, zdali čtenář podnikového zápisu správně pochopil, že potřeba navýšení pracovníků neznamená ‚hromadění pracovníků‘ nebo ‚jejich odborný nebo ideový růst‘, ale vlastně ‚zvýšení počtu pracovníků‘. Podobně i místo navýšení stavu vychovatelek a navýšení výroby zboží a kapacity bychom srozumitelně a bez násilnosti řekli a napsali zvýšení stavu vychovatelek, zvýšení výroby zboží a zvýšení kapacity.

Vidíme, že význam, který měl tvůrce slovesa navýšit na mysli, je plně vyjádřen slovesem zvýšit. Nezvyklé užití slovesa navýšit v uvedených příkladech jen značně ztěžuje správné pochopení smyslu věty. Jeho zavádění je neopodstatněné, zbytečné, a proto se ho i v administrativním jazyce vystříháme.


[1] Srovnej Naše řeč 40, 1957, s. 42, a 44, 1961, s. 140, a dále Jazykový koutek Čs. rozhlasu, 2. výběr, 1955, s. 237n.

Naše řeč, volume 46 (1963), issue 1, pp. 53-54

Previous František Váhala: Přemnožit a přeplnit

Next Libuše Nezbedová: Peliny,