Časopis Naše řeč
en cz

Odčítati

[Short articles]

(pdf)

-

K výkladu o tomto slově (NŘ. XV, 1931, 129 n., 241 n.) nám poslal profesor brněnské techniky ing. V. List toto upozornění: »V posledním čísle XV. ročníku NŘ. doporučuje p. dr. J. Štěpánek nahraditi slovo odčítati výrazem měřiti. Upozorňuji, že nám tato náhrada bohužel nestačí, neboť při složitých přístrojích, jako jsou na př. fotometry, nebo při dělostřelbě je zvláštní důležitá část celého zařízení, na které se čte stupnice. Toto zařízení mívá často lupy, drobnohledy a zvláštní žárovky na čtení v noci. Proto potřebujeme zvláštního výrazu na označování této části přístrojů. Říkali jsme tomu dosud »odčítací zařízení« přes to, že víme, že se dopouštíme chyby. Prosté »odčítání« označujeme často výrazem čtení, neboť při svých pracích rozeznáváme vlastní měření, které se koná třeba někde jinde, a čtení výsledku na stupnici, která je třeba na př. v laboratoři daleko od měřeného předmětu. — V elektrárenské praxi však máme ještě jinou potíž se čtením nebo odčítáním, neboť spotřebu elektřiny u jednotlivého odběratele měří samočinně elektroměr a jednou za měsíc přichází zřízenec, odborně zvaný »odčitatel«, a přečte údaj elektroměru a zapíše jej. Jsou dokonce taková zařízení, že se údaj elektroměru nečte, nýbrž ofotografuje malou přenosnou komorou. Na tento výkon nestačí nám výraz čtení, čísti, kterým jsme si dosud vypomáhali, a docela už nestačí výraz měřiti, neboť se to dělá strojem. Budu Vám jménem elektrotechniků velmi povděčen, poradíte-li nám.« — Otázka je tu tedy složitější, než se původně zdálo, a je z ní znova vidět, že k tvoření odborné terminologie se má spojovat zřetel jazykový s věděním odborným. Je pravda, že chybný výraz, jakmile se vžije, těžko se nahrazuje výrazem správným, ale prof. List, na slovo vzatý odborník v elektrotechnické terminologii a zároveň osvědčený znalec českého jazyka, ujišťuje, že v elektrotechnice se to podařilo už v mnoha případech a že se to podaří i u slovesa »odčítati« a u jeho odvozenin. Proto se nerozpakujeme navrhnouti za výrazy dosud užívané náhradu, která by se [92]obešla bez slovesa »odčítati«. Činíme tak s laskavým souhlasem prof. Lista, který naše návrhy zkoumal s hlediska odborného. — O tom, že místo slovesa »odčítati« stačí říkat čísti, přečísti, není dnes už pochybnosti. Také Technický slovník Jindrův (Praha 1928, 22) výraz ten odmítá. Složité zařízení, jaké bývá při fotometrech nebo při dělostřelbě a na kterém se čte stupnice, by bylo možno jmenovat čítacím zařízením nebo čítacím přístrojem (místo »odčítacím«). Zřízenec, který chodí do bytů přečítat údaj elektroměru a zapisovat jej a kterému se říkalo »odčitatel«, by se mohl označovat jménem elektroměřič. Toto slovo by se zvláště doporučovalo už proto, že není nové; tak totiž oněm zřízencům říká živý jazyk odedávna.[1] Nejnesnadnější je najíti název pro fotografovací přístroj, o němž prof. List mluví. Pomýšlíme na slovo snímek, kterým se označuje fotografický obrázek a z něhož by snad bylo možné odvodit název snimadlo nebo snimátko (s i v duchu Pravidel čes. pravopisu). Pokud víme, neužívá se těchto slov v jiném významu, a nic by tedy nepřekáželo zavésti je obecně. O tom je přesvědčen také prof. List. Prosíme své čtenáře, aby nám laskavě oznámili, vědí-li o lepších náhradách. — Na konec připojujeme větu, kterou nám prof. List v dopise napsal a která by se měla státi vyznáním víry odborníků všech odvětví: »Elektrotechnikové znají hodnotu přesných výrazů i se stránky obchodní, a proto jsou velmi ochotní a učenliví.« — Ukazuje se tu, že jazyková čistota má i přednosti velmi praktické.


[1] Elektrické podniky pražské nazývají tohoto zřízence elektroměrcem.

Naše řeč, volume 16 (1932), issue 3, pp. 91-92

Previous Zkl. (= Alois Získal): Mraka

Next Odprodati