Časopis Naše řeč
en cz

O úpravě slovenského pravopisu

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Nedostatky dosavadního pravopisu slovenského, založeného na Czamblově Rukoväti zrevidované Škultétym, přiměly ministerstvo školství a nár. osvěty k jmenování komise, která by podobně jako komise pro opravu pravopisu českého vykonala v dnešním pravopise slovenském nutné změny a postavila jej na základ vědecký. Do této komise, které bylo dáno právo rozšiřovati se kooptací, jmenováni byli pro začátek z Prahy pp. Ertl, Menčík, Smetánka, Suchý, Vlček, Zubatý. Na první schůzi, která se konala 5. list. v státním nakladatelství, rozvinul předseda komise prof. J. Zubatý její program, ukázal na potřebu oprav v pravopise slovenském, na důležitost sblížení mezi pravopisem slovenským a českým a na nutnost součinnosti a shody komise jednak s vědeckými institucemi a pracovníky slovenskými, zvl. s Maticí slovenskou, jednak s českou pravopisnou komisí, zřízenou loni při III. tř. České akademie. Lektor slovenštiny při čes. universitě p. Kamil Suchý oznámil pak ostatním členům komise, že se zavázal smlouvou státnímu nakladatelství napsati pravidla slovenského pravopisu, že má knihu hotovu a z části vytištěnu, že žádá, aby pravidla slovenského pravopisu s pomocí komise vypracovaná vyšla pod jeho jménem a nikoli tak jako Pravidla českého pravopisu, a že kdyby se s pravopisnou komisí ať o věc, ať o formu neshodl, vydá Pravidla slovenského pravopisu na svůj vrub. Z komise bylo proti tomu na to poukazováno, že komise nebyla zajisté k tomu ministerstvem jmenována, aby radila p. Suchému a pomáhala mu zlepšovati jeho vlastní práci, třeba toho skutečně podle rozeslaných ukázek potřebuje, že v této věci pro celou veřejnost závažné jest výše klásti věc než zájem osobní, že pravopis jest věc kolektivní shody, a nikoli individuálního diktátu a že pro obecné uznání pravopisné reformy jest žádoucnější autorita některé vědecké instituce opřené o autoritu úřední než autorita jednotlivcova. Bylo připomínáno účastenství a chování Gebaurovo při skládání českých Pravidel pravopisných i nebezpečenství odporu, který by se vším právem na Slovensku zdvihl proti diktátu z Prahy. Poněvadž k vyrovnání obou stanovišť nedošlo, usnesla se komise na resoluci určené pro ministerstvo školství a nár. osvěty, v níž navrhuje, aby se tato komise sloučila s pravopisnou komisí při České akademii, mimo jiné zvláště proto, aby se v opravách pravopisu českého a slovenského postupovalo co možná jednotně; dále, aby pro přechodnou dobu, než dojde k definitivní opravě obojího pravopisu, provedeny byly v dohodě s Maticí slovenskou nejpotřebnější opravy v pravopise Czamblově-Škultétyho, jehož se na Slovensku jaksi polooficielně užívá, a aby tato pravidla, zpracovaná a schválená pravopisnou komisí České akademie (rozšířenou o zástupce Matice slovenské), byla prohlášena zatím ministerstvem za pravidla úřední. O Pravidlech slovenského pravopisu, které p. lektor Suchý vydá podle své smlouvy v státním nakladatelství, pro[309]hlašuje komise, že je to podnik čisté soukromý, s nímž nemá nic společného.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 10, s. 308-309

Předchozí Reforma českého pravopisu

Následující Jednota Svatopluka Čecha