Časopis Naše řeč
en cz

Návštěvou u novin

S.

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

7. Tribuna

Prohlédli jsme číslo ze 26. června t. r. i přílohu jeho, Modní Revue, a předkládáme čtenářům výsledek: všecko jako jinde.

Předložky se vokalisují nesprávně jako jinde: ve tratolišti krve 5; ve tváři Mod. 1; přes všecky charakteristiky 6 (dovede někdo říci: přes to přes všecko?); ku všemu 7 (posíláme někoho »ku všem všudy«?); ku scénické úpravě 6; ku stoupání 3.

Propouštějí se chybné tvary skloňovací jako jinde: se zvláštními zřetely 4 (m. -i); z Vratislavi 2 (rozumí se, že místo: Vratislavě, nikoli: Vratislavy); do zemi 6 (-ě); kožní nemoce 3 (-i); úpalem, špatnou žní, nemocemi 1 (nemocmi); od pana Kinskýho 7 (patrně z opatrnosti, aby někdo nemyslil, že se ten pán jmenuje Kinské); rozhodnutím konference velvyslanců…, daném 28. července 1920, bylo Těšínsko rozděleno 1; šli mladí, mladičtí 5 (říkáme m. broučci broučti?); zákon počítal s Těšínskem celým, a proto zřídil proň samostatnou župu 1 (pro ně); kdosi z posled[304]ních, jež měli býti zastřeleni 5 (již nebo kteří); mistrů, jichž ducha marně se snažíme vyvolati zpět 6 (m. přivlastňovacího jejichž); činnost, jejížto účelem jest zabezpečení míru 2 (jejímžto); svoji (sic!) »Zlitou ženou« 6 (svou; tvary nestažené jen v 1. a 4. p.!); tutéž sponu M. 3 (touž); není to z povrchní touhy, ale z opravdu hlubokého rozkolu, který léta přináší M. 2 (rozuměj, že léta přinášejí ten rozkol, ne opačně!); (děti) odpoví vám, jsou-li duševně pokročilé, že nikoli M. 1; odejmutím prodeje 7 (odnětím); začlo se úřadovati 9 (začalo); Dánové budou dostatečně odpočati 4 (odpočinulí nebo odpočinutí); ocitla se 5 (octla); vniknul 5 (vnikl); béřou 9 (berou).

V slovníku jsou nečeskosti a umělkovanost jako jinde: že byste nechtěli být znovu osmnáct let M. 1 (aby vám bylo osmnáct let); touha po převratu za každou cenu 2 (stůj co stůj); docílit snížení manipulačního poplatku 8 (dosáhnouti); Slavoj nemohl docíliti žádný úspěch (sic!), Sparta dociluje 3 goalů 4 (dobýti, dobývá); aby bylo docíleno úlevy samosprávným svazkům 1 (aby se ulevilo); proto nedocílilo se positivního výsledku 1 (se nedošlo; nemáme místo germanismu docíliti dosti sloves svých?); každý musí doznati, že dnešní stav jest lepší 1 (přiznati); doznali jsme dosud jen četná zklamání 6 (zažili); poněvadž obdržel (čti dostal) každý výrobce přípis od svého rozdělovače cukru resp. (čti: nebo) dotyčného společenstva 9 (svého); mimo to by dotyčný obchodník byl potrestán 7 (řeknu-li jenom: obchodník, je tomu sic také rozuměti, ale je to české); činnost samosprávných korporací tvořila důsledkem vídeňského centralismu pouze nepatrný výsek z celé veřejné správy 1 (byla při víd. centralismu jen nepatrným výsekem); stalo se tak v důsledku uzavřené československo-francouzské smlouvy 8 (podle); porota přisvědčila, v důsledku čehož byl B. odsouzen 7 (pročež); tento moment nepadá na váhu, poněvadž se jedná o banky malé 3; nejprve jedná se nám o definici nacionalismu 2 (jde; přece nám o ni nikdo nevyjednává!); u Kotbusu 2 (u Chotěbuze; na Francouze jsme se hněvali, psali-li Austerlitz a Königgrätz, a sami bychom se dopouštěli téhož hříchu?); proti jeho (koňovu) startu býti podán protest k vůli dřívějšímu (čti: pro dřívější) jeho vlastnictví 7 (bude prý podán); odvislost na vládě 1 (závislost); že mají pouze dostati 25 ran 1 (dostati jen; k slovosledu: jen dostati, ne také dáti?); v případě nízkého stavu vody odkládá se výlet na dobu pozdější 3 (při nízkém stavu); themata sestávající z prostých čtyřhranných tvarů 4 (záležící); repertoir tvořil význačná díla východožidovské literatury 3 (tak, patrně m. tvořila; ale ještě věcněji: na repertoiru byla, hrála se); zajatci předáni spojenecké komisi za účelem jich další dopravy do jejich do[305]mova 2 (k další dopravě); divadelní společnost má 16 členů, 6 žen, včetně vlastní hudby, 3 (rozumíme-li dobře, chce se říci: společnost má i s vlastní hudbou 16 členů, mezi nimi 6 žen); odporem vůči všemu státnímu 2 (ke všemu, proti všemu; právníci se bez této nové předložky někdy opravdu neobejdou, ale z toho neplyne, že bychom pro ni měli ve všední mluvě dosavadních předložek téhož smyslu, kde postačují, zanechat!); vyvolávati pohyb cen 8 (patrně jako zlého ducha; jinak: způsobovati); do jednoho hrobu bude jednou uložen, a sice záhy 1 (a to brzo; záhy = včas, a zde podle kontextu není naspěch); za cenu žádného ráje bych nechtěla zpět M. 2 (ani za nebeské království).

Že by syntaktická stránka byla lepší než jinde, čtenář zajisté už nečeká. Má také pravdu, jak vidět z těchto ukázek: mezi Podmoklím a Bělehradem 7 (Podmokly); odpor vůči danému 2 (k tomu, co je dáno); je třeba odvážit se zdánlivě nemožného 4 (zdánlivé nemožnosti); nevhodné vrátíte do 8 dnů, ponechané platíte do 30 dnů (co se nehodí, co si ponecháte; čeština substantivisuje přídavná jména měrou daleko menší než jazyky, které mají člen!); skřivani pěli ty nejkrásnější písničky 6, smíte obléci na sebe tu nejkrásnější toaletu, smíte si přehodit tu nejdrahocennější cape M. 3; věc není dosud definitivně projednána 2, jsme názoru, že… 8 (laskavý čtenář si už ta zájmena přehodí: co je někde na víc, položí tam, kde to schází); jest snášenlivým jiným (sic m. k jiným) národům, pokud jsou tyto si vědomy, že… 2 (nač to zbytečné tyto?); výhody takového práva prospívají jak úřadům, tak i občanstvu samotnému 1 (patrně ne samotnému, nýbrž samému, když také úřadům!); vydává se 5 kusů na jednu rodinu 7 (na rodinu); Slavoj nemohl docíliti žádný úspěch 4 (žádného úspěchu); bylo-li rozporu, bylo ho jedině (čti: jediné, jen) mezi tímto objemem a prostorem 4 (»odešlo ho«!); zbavením nájemníků určitého příjmu ochrany zákona byl by vzpružen stavební ruch 8 (čtyři genitivy na sobě závislé! byli-li by nájemníci s určitým příjmem zbaveni zákonné ochrany); osoby mající zájem na uskutečnění účelu spolku 3 (o to, aby se účel spolku uskutečnil); poukázky vydávají se proti předloženi konskr. listu 7 (na předložení); otroci žádali, aby po 50 letech služby se směli vykoupiti za svoje úspory, davše dříve odhadnouti svoje těla 1 (dadouce); atd. O takových věcech, jako že snahy zůstaly bezvýsledné nebo spíše bez úspěchu, nikoli bezvýslednými (3); že správnější nežli dle (1, 2) je podle; že slovanština neužívá tolik trpného rodu jako němčina (nejhezčí a nejméně nošené jsou šaty barvy režné m. 2, m. nejhezčí jsou a nejméně se nosí); že ale ve významu odporovacím nemá státi na druhém místě; že se místo nebo nemůže kdykoli [306]říci či (psu nebo koni nebo býku či koze, 1); že pakliže není totéž co jestliže (tváří se uraženým, pakliže podpory té nenalézá 8), nýbrž jestliže vlak; že po proto příčinnou spojkou je že (a to proto, protože žádné ústředí neexistuje a poněvadž obdržel… 9); že aniž by není jen tak beze všeho rovno německému ohne daß (4, M. 1); že se příklonky zpravidla opírají o první přízvučné slovo věty — o takových věcech ani zevrubněji nemluvíme.

Psáti šíře o Fichte-ově myšlence 2, o dodávce soumarových podušek 9 (soumarských, t. j. pro soumary, ne pro soumara), o oválných tvarech 4 a groteskném vzkřeku 6 (t. j. skřeku) by bylo snad groteskní.

Pravopisných chyb jsme našli plno: blůzky M. 2, plyně spustil 1, vzpomělo 8, srozumněny t., z hlediska průmyslu 2, (obžalovaný) všechno lepší ze sebe prodává 7 atd. atd. Se zálibou bývá vynechávána čárka před a, kde má být, na př. tu se usnesli, že popraví demokraty… a že jmenují Theramena diktátorem, aby se tak zalíbili Sparťanům a že ho pošlou do Sparty, 1. Pak z toho vyjdou perly jako: pivečko popíjeli, kuželky hráli, kartičky a buřty pojídali, 6; dobré chutnání!

Tak nepečlivě si cizí listy nevedou.

Naše řeč, ročník 5 (1921), číslo 10, s. 303-306

Předchozí Jan N. Kubíček: Čítanka pro ústavy učitelské

Následující Reforma českého pravopisu