Časopis Naše řeč
en cz

Dělá nám YMCA jazykové problémy?

Michaela Lašťovičková

[Drobnosti]

(pdf)

Does the YMCA create language problems for us?

The article discusses the pronunciation, spelling variants and declension of the abbreviation YMCA and related expressions in spoken and written Czech.

Propagační materiál křesťanské organizace YMCA, který se dá najít v archívu její pražské pobočky, je vpravdě pestrý. Prakticky od jejího založení u nás, datovaného do roku 1921, je možné vysledovat nejrůznější snahy o její české pojmenování. Na název tohoto sdružení se dost soustavně naráželo už od masarykovské éry, kdy se v tehdejším Československu objevilo poprvé. Iniciálová zkratka YMCA začíná pro češtinu opravdu velmi netypicky – velkým písmenem ypsilon. Ve světě se vžila pro křesťanské společenství mladých lidí (Young Men’s Christian Association) a má své pobočky ve sto devatenácti zemích světa. Mezi tyto země patří také Česká republika, kde měla YMCA k roku 2014 zhruba 3 500 členů. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ji v roce 1992 uznalo jako organizaci, která pracuje s dětmi a mládeží, zabezpečuje volnočasové aktivity a různé sociální, vzdělávací i sportovní služby.

V anglickém jazykovém světě se název této organizace vyslovuje po jednotlivých písmenech jako [ˌwaɪ em si: ˈeɪ]. Tato výslovnost je shodná jak v britské, tak v americké angličtině, i když na severu USA, jak uvádí Oxford Learner’s Dictionary,[1] se řídce objevuje i nespisovná varianta redukovaná pouze na the Y [ðǝ waɪ]. Místy je v angličtině možné se setkat s výslovností této zkratky jako iniciálového zkratkového slova, např. „We stayed at the YMCA.“ – zde se podle lokality vyslovuje [ɪmka] nebo [ɪmča].[2] V archívu pořadů Českého rozhlasu je jediná doložená česká výslovnost pouze s k jako [ɪmka].[3]

Česká výslovnost cizích zkratek nemá žádná pevně stanovená pravidla. Zatímco některé zkratky se hláskují česky, např. CD [ce: de:], jiné mohou zůstat cizojazyčné DVD [dɪ: vɪ: dɪ:] nebo získat zároveň českou podobu [de: ve: de:].[4] I když se v anglickém světě pojmenování YMCA nejčastěji hláskuje, v Čechách se poměrně rychle zabydlelo jako iniciálové zkratkové slovo, které funguje jako podstatné jméno, stejně jako NATO nebo IKEA. Ale jak zacházet se jménem, které se chová jako cizí? Řešení se v podstatě nabízí dvě: buď ho brát jako cizí, a tedy ho neskloňovat, nebo ho zcela počeštit, a pak pro ně zavést zcela jinou zkratku, která se bude lišit od původní, anglické podoby. Druhá možnost je zřejmě nereálná. Proč zavádět novou českou zkratku, když je YMCA světově známá pod současným mezinárodním označením?

Průzkum na základě Českého národního korpusu (ČNK) působí opravdu nepřehledně. Vyskytují se odlišné grafické podoby pro zkratku cizí a českou: YMCA, napůl český hybrid YMKA či Ymka, a dokonce i různé [164]výrazy od těchto variant odvozené. I z korpusových dokladů jasně vyplývá, že už mnohde není zřejmé, kde má být velké a kde malé písmeno. Jdeme tedy do Ymky, Ymcy nebo YMCy. Člen organizace je nazýván ymkař nebo ymkařka, někdy ymcař nebo ymcařka, ojediněle také ymek. Způsoby psaní malých a velkých písmen jsou velmi rozmanité a korpus jich dokládá hned šest (YMCA, Ymca, ymca, Ymka, YMKA, ymka).

V minulosti se u nás např. vydával časopis nazvaný Kladenský ymcař, ale také časopis Tep pražské Ymky; jinde čteme, že „členové YMKy se účastní ymkařských akcí“. Příkladů by se našlo mnoho, nahlédněme přímo do ČNK (kvantitativní údaje viz tabulka 1):

Válka s mloky, 1981: Dingle se potěšeně zacenil. „Tady je Ymca?“ „Dnes je přece sobota,“ bručel.
Gentlemani z Harvardu, 1996: V Jeruzalémě řekl Jason Evě, že si zajde do YMCA na Třídě krále Jiřího a pokusí se ulovit někoho na…
Výkupné, 1996: Byl pokutován a propuštěn. Bydlí v YMCA na Západní třiadvacáté. Pochybuju, že tam ještě je…
Gangsteři se nekoulují, 1999: Proč neudělat něco pro tělo? YMCA je skoro za rohem.
Má lásko, Postmoderno, 1994: … nový tatínek. Byl až nápadně podobný původnímu a americká YMCA mu vštípila harmonické zásady manželského soužití.
Skříňka s démonem, 1996: Young Men’s Muslim Association. Fiktivní obdoba křesťanské YMCA a hebrejské YMHA. Lidové noviny, č. 274/1991: slovo „men“ vykládá jako „lidé“. YMCA je otevřena ženám jako mužům. A zdůrazňuje, že je křesťanská, nevázaná však na žádnou církev…
Mladá fronta DNES, 7. 8. 2004: … některé z nich dokážou pozřít i žábu. YMCA připravila tábor přežití v přírodě v Ústí nad Labem.
Mladá fronta DNES, 8. 9. 2004: Zkouška přesnosti v házení koulemi není jediná současná aktivita kroužků YMCA, uvedl Radek Bělovský, programový koordinátor…
Panoptikum, 1999: … napomenutí se dělají v ymcařském duchu, tedy slušně a přátelsky mezi čtyřma očima.
Zelené pahorky africké, 1968: Vím já? Nějakej ymkařskej tyátr. Pár dobrodějů utrácí se zarosenýma očima peníze.
Jan Bělehrádek a jeho cesta ke svobodě ducha, 2003: Hovořilo se o všem, co hýbalo myslí ymkařů toužících žít v pravdě a dělat vše zbrusu nově.

Příklady lze rozdělit do tří skupin:

1. Především je to přejatá iniciálová zkratka YMCA, která má 2 540 doložených výskytů. Je zakončena na samohlásku, jako např. NASA, DNA nebo IKEA, nedá se skloňovat, ale představuje správnou spisovnou podobu.

2. Skloňování u zkratek je v psané podobě možné, když se zkratka stane zkratkovým slovem. Otázkou ovšem zůstává, zda se za takový případ dá považovat právě Ymka, případně Ymca. Zkratkové slovo má svůj přízvuk na první slabice, má svůj význam a rod (zde ženský) a je to samostatná lexikální,

 

Dokumentovaný tvar

Počet výskytů

Dokumentovaný tvar

Počet výskytů

YMCA

2540

Ymka (subst.)

6

Ymca

91

YMKy (gen.)

5

Ymca

0

YMKY (akuz.)

3

Ymky

51

YMCE (dat.)

47

Ymku

4

Ymce (dat.)

48

ymcař

4

YMCe (dat.)

1

ymkař

3

Ymkou (instr.)

2

ymcařském

1

Ymkařskej (adj.)

1

YMKA

3

Ymek (subst.)

0

Tabulka 1 Výskyty variant zápisu výrazu YMCA a dalších příbuzných výrazů

 

[165]sémantická a morfologická jednotka. I když se jeho grafická podoba liší od původní iniciálové zkratky (YMCA × Ymca, Ymka), píše se jako vlastní název s velkým počátečním písmenem, po kterém následují ostatní písmena malá. V minulosti se tento způsob zápisu užíval např. pro Gačr (GA ČR – Grantová agentura České republiky) nebo Súkl (SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv), ale dnes se od takového psaní spíše ustupuje.

Jak ovšem vyřešit otázku se skloňováním slova Ymca? U názvů společností a firem zakončených na -ca (např. Telefónica) se může v nepřímých pádech koncové -c měnit na -k (2. p. Telefóniky) nebo zůstat nezměněné (2. p. Telefónicy). Snaha odkázat na původní podobu slova vyústila v tendenci upřednostňovat spíše druhý tvar.[5]

Podobnou otázkou, kdy použít c, nebo k, se zabývá i koutek Českého jazyka a literatury (Svobodová, 2001–2002, s. 93n.), který tvrdí následující: „Častá otázka adresovaná jazykové poradně již po léta se týká psaných tvarů v nepřímých pádech neboli toho, zda ponechat c, nebo – v souhlase s výslovností – psát k. Starší jazykové příručky, např. O češtině pro Čechy (1960), Nauka o českém jazyku (1972), doporučují přiblížit pravopis výslovnosti a psát k (od Balzaka, na Mallorku, ze San Franciska, s Popeskem atd.), podoby s k v 2. pádě nalezneme i ve školních Pravidlech českého pravopisu (1958) a Slovníku spisovné češtiny (1978). Příručky novější, např. Česká mluvnice (1981), Mluvnice češtiny (1986), Pravidla českého pravopisu (1993), Slovník spisovné češtiny (1994), připouštějí také podoby s c, tj. podoby, které i v nepřímých pádech zachovávají podobu nominativní (od Balzaca, na Mallorcu, ze San Francisca, s Popescem atd.), a tím pomáhají čtenáři jednotlivá jména – zvláště méně známá – lépe identifikovat. Podle současných kodifikačních příruček mají tedy uvedená vlastní jména v nepřímých pádech pravopisné dublety.“

Přesto se v korpusovém průzkumu I. Svobodové (ibid.) vyskytuje spíše lexém s k a autorka zmiňuje, že zakončení na -ky (Mallorky) našla 22×, zatímco -cy (Mallorcy) pouze 3×.

3. Ostatní skloňované varianty z oblasti mluveného jazyka, které tabulka uvádí, se již vztahují k podobám Ymka nebo Ymca, a jsou tedy opět hovorové. Internetová jazyková příručka k tomu říká: „Je třeba rozlišovat, kdy je zkratkové slovo oficiálním názvem firmy (Čedok, Řempo) a kdy je z oficiálního názvu tvořeného iniciálovou zkratkou utvořeno pro potřeby mluveného jazyka. Např. zkratkové slovo Čedok jako oficiální název společnosti můžeme použít v jakémkoli textu, ale zkratkové slovo Nato oficiálním názvem není (tím je iniciálová zkratka NATO), je to pouze neoficiální varianta, proto bychom tuto podobu v oficiálních textech užívat neměli.“[6]

Zvláštní nespisovnou formou v tabulce jsou skloňované podoby iniciálové zkratky YMCe a YMKy. Napodobují starší způsob zápisu, který měla zkratková slova zakončená na souhlásku, ale od kterého se upustilo. Je to skloňování, které za iniciálovou zkratku přidává pádovou koncovku (např. FOK, FOKu). Většinou jde o slova rodu mužského neživotného. Tento způsob se nedá použít pro zkratkové slovo zakončené na samohlásku -a, jak je tomu v případě zkratkového slova YMCA,[7] protože samohláska -a není jen pádovou koncovkou, ale také součástí iniciálové zkratky.

Užívání uvedených podob slova YMCA, Ymka, Ymca a na nich založených tvarů dolo[166]žených v ČNK poukazuje na zásadní rozpor mezi mluvenou a psanou stránkou jazyka. I když se díky poslední hlásce iniciálové zkratky YMCA shodné s pádovou koncovkou -a nabízí možnost skloňování podle vzoru žena, je s ohledem na srozumitelnost vhodnější ponechat ji v původní, nesklonné grafické podobě. Ostatní uvedené příklady Ymka a jejich odvozeniny se vztahují jen k mluvenému jazyku. I když tyto odvozené tvary plní dobře své funkce, pokud se užívají, pohybují se za hranicí spisovnosti. Zatímco v mluvené a neformální oblasti se mohou použít všechny tvary uvedené v tabulce, ve formální psané podobě zůstává jen původně cizí a nesklonná iniciálová zkratka (YMCA).

 

LITERATURA

Český národní korpus – SYN2010 (2010). Praha: Ústav Českého národního korpusu FF UK. < http://www.korpus.cz >.

IJP: Internetová jazyková příručka (2008–2016) [online]. Cit. 2015-06-30. < http://prirucka.ujc.cas.cz >.

Hledání (Český rozhlas) (1997–2015) [online]. Cit. 2015-06-30. < http://hledani.rozhlas.cz/?query=YMCA >.

SitePal Text-to-speech (2016) [online]. Cit. 2015-06-30. < http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal >.

SVOBODOVÁ, I. (2001–2002): Z Mallorky, Mallorcy, nebo Mallorci? Český jazyk a literatura, 52, s. 93–94.

YMCA noun. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2016) [online]. Cit. 2015-06-30. < http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ymca >.

 

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

[167]


[1] http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/ymca

[2] http://www.oddcast.com/home/demos/tts/tts_example.php?sitepal

[3] http://hledani.rozhlas.cz/?query=YMCA

[4] Srov. IJP, kap. Zkratky iniciálové (ČR, DIČ, SMS, SÚKL, IKEA), část 2.2 Zkratky cizího původu.

[5] Srov. IJP, kap. Skloňování názvů institucí a firem.

[6] IJP, kap. Skloňování názvů institucí a firem.

[7] Srov. IJP, kap. Zkratky iniciálové (ČR, DIČ, SMS, SÚKL, IKEA), část 2.2 Zkratky cizího původu.

Ústav jazykové přípravy ZČU
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
mlastovi@ujp.zcu.cz

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 3, s. 163-167

Předchozí Zdeňka Hladká: Monografie o Vladimíru Šmilauerovi

Následující Z dopisů jazykové poradně