Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answers of the language counselling center of the Institute of the Czech language of Academy of Sciences of the Czech Republic on the question on the meaning of the expressions "těžce lehký" (literally "heavily/difficultly easy/light", meaning "very easy/light") and "lehce těžký" (literally "easily/lightly heavy/difficult", meaning "slightly heavy/difficult") in Czech.

Dotaz:

Dobrý den, s dcerou vedeme debatu o výrazech „těžce lehký“ a proti tomu „lehce těžký“. Jsou stejného významu? Jaký je mezi nimi rozdíl? Moje teorie je: Pokud je nějaký úkol nebo cokoliv „těžce lehké“, tak se jedná o velmi snadno splnitelný úkol nebo něco velmi lehkého. A pokud je něco „lehce těžké“, tak se jedná o něco, co je těžké, ale lehce splnitelné neboli lehčí než těžké.

 

Odpověď:

Příslovce těžce i lehce se mohou v určitých kontextech chovat jako tzv. intenzifikující slova, tedy slova zdůrazňující vysokou (těžce), nebo naopak významně nízkou (lehce) míru něčeho, a to i tam, kde nejde o obtížnost či snadnost nebo o hodnocení váhy. Podobně mohou fungovat slova typu strašný/strašně, hrozný/hrozně apod. Například právě u přídavného jména hrozný a příslovce hrozně uvádí Slovník spisovné češtiny z roku 1994 příklady realizace této funkce, všechny s hodnocením expresivní: mít hrozný hlad; mít hroznou radost; je hrozně milá, tedy mít obrovský hlad, mít obrovskou radost, je velmi milá.

Podobné chování u příslovcí těžce a lehce slovníky nedokládají, v úzu se ovšem objevuje. V Českém národním korpusu nalezneme např. doklady: je to sice muž vynikající povahy, ale zároveň těžce zadlužený; autista s těžce problematickým chováním; všichni vypadají lehce úchylně… až tedy na Johnnyho Deppa, který vypadá těžce úchylně; jeho válečné stroje těžce zatápěly Římanům; [Brusel] si z velké části uchoval atmosféru lehce provinčního města; v bledých očích paní Davidsonové se objevil lehce vyplašený výraz. Z dokladů vyplývá, že příslovce těžce se v těchto kontextech užívá ve významu hodně a příslovce lehce ve významu trochu. Za povšimnutí stojí i skutečnost, že konkurující tvary těžko a lehko ve funkci intenzifikátorů běžně neužíváme.

Spojení těžce lehký a lehce těžký se nám v jazykovém korpusu dohledat nepodařilo. Ani dokladů na internetu není mnoho. Spojení těchto dvou slov, která mají v základním i přeneseném užití opačný význam, zjevně není právě z důvodu netypické kombinace nikterak frekventované. Po vzoru analogických užití by těžce lehký úkol znamenal velmi lehký úkol, lehce těžký úkol pak trochu těžký úkol, pro posluchače či čtenáře však může být obtížné tento význam ve spojení dvou antonymických výrazů rozklíčovat. Rychlé a co možná nejpřesnější porozumění je v běžné komunikace žádané, ne-li nezbytné, proto se nám kombinace, na které se ptáte, zdají trochu (chcete-li lehce) problematické.

Naše řeč, ročník 99 (2016), číslo 3, s. 168

Předchozí Michaela Lašťovičková: Dělá nám YMCA jazykové problémy?

Následující Veronika Štěpánová: Kolísání znělosti souhlásek v přejatých slovech v češtině: Výsledky výzkumu výslovnostního úzu