Časopis Naše řeč
en cz

Z dopisů jazykové poradně

[Drobnosti]

(pdf)

From the letters to the language counselling center

This article shows the answers of the language counselling center of the Institute of the Czech language of Academy of Sciences of the Czech Republic on the question what are the correctly formed adjectives to the expressions vážná hudba (classical music) and populární hudba (pop music) in Czech.

Dotaz:

Jak správně psát muzikologické termíny odvozené od žánrových kategorií populární hudba a vážná hudba: „populárně hudební“ a „vážno hudební“? Nejsou dostatečně rozšířené, ale v odborném textu, kde jsou oba pojmy konfrontovány (a vyskytují se v desítkách), jiná alternativa není. Uvádím úmyslně psaní zvlášť, byť podle podřazenosti by měly odpovídat v Internetové jazykové příručce uvedenému „kulturněhistorický“. Prosím tedy o informaci, jaký je u pojmů „populárněhudební / populárně hudební“ a „vážnohudební / vážno hudební / vážno-hudební“ závazný pravopis a čím jej lze zdůvodnit.

 

Odpověď:

Jak spojení populární hudba, tak spojení vážná hudba představují ustálená sousloví. Skládají se z primárního přídavného jména (populární, vážný) ve funkci shodného přívlastku a z podstatného jména (v obou případech hudba). Podstatné jméno v nich je tedy určeno (determinováno) přídavným jménem. Od těchto typů pojmenování se tvoří složená přídavná jména podřadicí – spojení obsahující oba komponenty výchozího spojení tedy nemohou být pokládána za (volná) spojení příslovce a přídavného jména. Složená přídavná jména podřadicí se píší tradičně dohromady bez spojovníku. Náležité psaní výrazů, na něž se ptáte, by tudíž mělo být populárněhudební, vážnohudební. Jde o přídavná jména vzniklá kompozičně-derivačním postupem.

Pro jistotu ještě vyloučíme jednu možnost, kterou představují hypotetické protějšky *populárnohudební a *vážněhudební (hvězdičky signalizují negramatické podoby). První uvedený výraz by pravděpodobně nikoho nenapadl, druhý může znít pravděpodobněji. Byl by však namístě pouze v případě zápisu vážně hudební, tedy v již výše zmiňovaném (volném) spojení příslovce a přídavného jména. Jinak je u tvrdých přídavných jmen (skloňovaných podle vzoru „mladý“) náležité tvoření se spojovacím morfémem -o-, podobně jako máme např. přídavné jméno staročeský, nikoliv *stařečeský.

Ještě ke spojovníku: V úzu se lze setkat i s podobou populárně-hudební. Avšak tento zápis by odpovídal odvození od spojení populární a hudební. Váš dotaz se naproti tomu zaměřuje na tvoření výrazu od ustáleného spojení populární hudba, pro tento typ tvoření platí to, co bylo řečeno v prvním odstavci. Ve vašem případě je tudíž patřičná podoba populárněhudební.

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 5, s. 272

Předchozí Věra Dvořáčková: Šmejdy a šmejdi

Následující Jan Volín: Za širší pole jazykovědných zájmů