Časopis Naše řeč
en cz

Barva, červeňák či paprika? Lexikum užívané v drogovém prostředí

Lucie Radková, Jana Rausová

[Články]

(pdf)

Barva, červeňák or paprika? The lexis of drug use in Czech

The aim of this study is to explore a specific part of the Czech lexis – the lexical items used by individuals who have experience with drug use and abuse. The article attempts to offer an answer to the question of whether drug users, distributors and producers attempt to conceal the meaning of their communication due to the illegality of their activities. In order to gain a more specific insight into this general notion, the first part of the study explores the motivation of word-formation in two specific semantic fields – selected types of narcotic and psychoactive substances and production of one type of narcotic. The second part of the study then moves on to assess the answers to questions regarding the cryptic function of the language of drug users.

Key words: cryptic function, language of drug users, sociolect, sociolectism, word-formation motivation
Klíčová slova: kryptická funkce, mluva narkomanů, sociolekt, sociolektismus, slovotvorná motivace

Text je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

 

Katedra českého jazyka FF OU Ostrava
Reální 5, 701 03 Ostrava
lucie.radkova@osu.cz
janarau@seznam.cz

Naše řeč, ročník 98 (2015), číslo 1, s. 11-20

Předchozí Petr Nejedlý: Mistr tesař diachronní lexikografie (Igor Němec a Staročeský slovník)

Následující Pavel Štěpán: Sufix -ek v pomístních jménech v Čechách

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1