Časopis Naše řeč
en cz

Invakuace v Čechách

Věra Dvořáčková

[Drobnosti]

(pdf)

Invakuace in Bohemia

This article discusses the use and the origin of the expression invakuace.

[1]V souvislosti s aktivitami Českého červeného kříže, které si mj. kladou za cíl co nejlépe připravit profesionály i laickou veřejnost na živelní katastrofy či teroristické (i jiné) hrozby současné společnosti, se v nedávné době objevilo v češtině slovo invakuace.

Do češtiny se výraz invakuace dostal jako přejímka z angličtiny a rozšířil tak početné řady lexikálních jednotek přejatých v poslední době právě z tohoto jazyka. Ve Slovníku neologismů 1 (1998) je přejímkou z angličtiny přibližně každé dvanácté heslo, ve Slovníku neologismů 2 (2004) dokonce každé desáté.

Spojitost s výrazem evakuace je nasnadě. V Akademickém slovníku cizích slov (1995) najdeme u hesla evakuace dva významy: 1. vystěhování (obyvatelstva z ohrožené oblasti); vyklízení, vyklizení (území) od vojska, obyvatelstva; 2. fyz. vyčerpání plynu z uzavřeného prostoru, vytváření, vytvoření vakua. Invakuace přitom představuje určitý sémantický protiklad právě k prvnímu uvedenému významu. Na základě nemnohých existujících dokladů je možné vyvodit, že invakuací se rozumí cílené shromáždění ohrožených osob zpravidla uvnitř budovy kvůli reálnému nebezpečí venku. Vícevýznamovost výrazu invakuace v budoucnu vyloučit pochopitelně nelze, avšak pravděpodobně nebude jeho případná polysémie plně korespondovat s významovým spektrem slova evakuace (už jen vzhledem k ryze terminologické povaze druhého významu evakuace).

Slovo evakuace (stejně jako anglický výraz evacuation) pochází z latinského slovesa e-vakuo (-are, -avi, -atum) s významem vyprázdnit[2], odvozeného od adjektiva vacuus (prázdný) za pomoci předpony e/ex (z-, ze-, vy-)[3]. Invakuace, resp. anglické slovo invacuation naproti tomu svou původní latinskou (ani jinou) předlohu nemá (nehledě na to, že doslovný překlad, resp. snaha o něj vyznívají nesmyslně až směšně). Jde o slovo utvořené analogicky ke svému významovému opaku, tedy ke zmíněnému slovu evacuation za použití původně latinské předložky/předpony in(-) s významem v(-), ve(-), do(-).

V českém jazykovém prostředí je invakuace zcela jistě čerstvým neologismem, který na své širší uplatnění teprve čeká a patrně i aspiruje, nicméně ani angličtina tento výraz nijak dlouho nezná. K jeho vzniku, uplatnění a rozšíření došlo až ve dvacátém prvním století v důsledku horečné snahy státních složek tzv. západních zemí dosáhnout po událostech 11. září 2001 co nejefektivnějšího stavu připravenosti na teroristické útoky nejrůznějšího druhu. Ve druhé polovině prvního desetiletí 21. století tak přibyl např. na oficiálních stránkách hlavního města Velké Británie[4] odkaz s názvem „INVACUATION“, kde jsou uvedeny základní instrukce pro londýnské [221]obyvatele pro případ, že by od bezpečnostních či záchranných složek dostali pokyn právě k invakuaci.

Jedno z prvních anglickojazyčných lexikografických zpracování slova invacuate (s příhnízdovaným substantivem invacuation) se nachází v online slovníku The Oxford Pocket Dictionary of Current English (2009). Sloveso invacuate je zde stručně definováno jako „confine (people) to a space in an emergency“ s výmluvnou exemplifikací „these buildings can now invacuate tenants to safe havens within the building“.

Poprvé (a dle dosavadních existujících dokladů zatím naposledy) byl výraz invakuace použit v češtině k pojmenování cvičné akce Českého červeného kříže Prahy 1, která se odehrála dne 25. května 2012 na Základní škole Mikulova v Praze 11. Podle organizátorů šlo při nácviku invakuace o „uzavření přítomných dětí uvnitř budovy školy, a to z důvodu hrozícího nebezpečí v bezprostředním okolí této budovy“[5]. Všechny doklady slova invakuace, které je možné nalézt pouze na internetu (ve vyhledavači seznam.cz 16×, ve vyhledavači google.cz 47×[6]), se vztahují právě ke zmíněné akci. Oficiální internetové stránky městské části Praha 11 tak například ještě téhož dne informovaly své čtenáře takto: „Žáci, pedagogové a ostatní personál Základní školy Mikulova dnes zažili neobvyklé dopoledne. V jejich škole probíhalo taktické cvičení invakuace. […] Zúčastněné složky integrovaného záchranného systému nacvičovaly postup na modelové situaci, kdy je okolí školy zasaženo chemickou látkou a je nutno, aby se děti mohly ukrýt a nouzově ubytovat ve školní budově.“[7]

Vzhledem k tomu, že všechny další webové stránky (vedle stránek ČČK Prahy 1), které o zmíněné události informovaly, výraz invakuace bez okolků převzaly, lze předpokládat, že se dané slovo (a patrně i další členové jeho slovotvorné řady, zvl. invakuovat a invakuovaný, k jejichž uplatnění v písemných komunikátech zatím nedošlo) v češtině především v odpovídajícím profesním prostředí ujme, aniž by mu (významněji) konkurovala jedno- či víceslovná česká synonyma.

LITERATURA

City of London [online]. Cit. 2012-07-01. <http://www.cityoflondon.gov.uk/>.

Český červený kříž Praha 1 [online]. Cit. 2012-07-01. <http://www.cckpraha1.cz/>.

KÁBRT, J. a kol. (1996): Latinsko-český slovník. Praha: SPN.

MARTINCOVÁ, O. a kol. (1998): Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 1. Praha: Academia.

MARTINCOVÁ, O. a kol. (2004): Nová slova v češtině. Slovník neologizmů 2. Praha: Academia.

Městská část Praha 11 [online]. Cit. 2012-07-01. <http://www.praha11.cz/>.

The Oxford Pocket Dictionary of Current English (2009) [online]. Cit. 2012-07-01. .

PETRÁČKOVÁ, V. – KRAUS, J. a kol. (1995): Akademický slovník cizích slov. Praha: Academia.

REJZEK, J. (2001): Český etymologický slovník. Praha: LEDA.

 


[1] Příspěvek vznikl s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce ÚJČ AV ČR, v. v. i. (68378092).

[2] Kábrt, 1996.

[3] Rejzek, 2001.

[4] http://www.cityoflondon.gov.uk

[5] http://www.cckpraha1.cz

[6] Stav k 10. 7. 2012.

[7] http://www.praha11.cz

Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Letenská 4, 118 51 Praha 1
dvorackova@ujc.cas.cz

Naše řeč, ročník 96 (2013), číslo 4, s. 220-221

Předchozí Michal Křístek: Významné životní jubileum prof. Milana Jelínka

Následující Pavel Štěpán: Luhský potok, Blukský mlýn, Mnichská ulice