Časopis Naše řeč
en cz

Kustomizace

Václava Holubová

[Drobnosti]

(pdf)

-

Rozvoj tržního hospodářství v naší zemi přináší nové podněty do oblasti výroby, obchodu i spotřeby. Výrobci se snaží stále více vycházet vstříc zákazníkům a přizpůsobují jejich zájmům a potřebám svou výrobní i obchodní strategii. Na uspokojení individuálních potřeb zákazníka byla tradičně zaměřena výroba na zakázku, na míru, na objednávku. Tato výroba mohla být ovšem prováděna spíše jako kusová než sériová. V současné době se výrobci na celém světě snaží přizpůsobovat spotřebitelům v mnohem vyšší míře a efektivně za stejnou cenu vyrábět podle přání zákazníků i menší nebo malé série výrobků. Pro tento jev nové vstřícnosti vůči zákazníkům v masovém měřítku k nám proniká z angličtiny nové pojmenování, podstatné jméno kustomizace.[1] Označuje výrobní a obchodní strategii, [109]která je zaměřena na přizpůsobování individuálním požadavkům a přáním zákazníků především za využití široké nabídky informačních médií (např. počítačových sítí, internetu ap.), vytvářejících rychlé a efektivní spojení mezi výrobcem a zákazníkem. V tomto významu se můžeme s tímto slovem setkat především v odborných nebo propagačních textech z oblasti obchodu nebo marketingu, často ve spojení masová kustomizace (např. … masová kustomizace poskytuje výrobky a služby „šité na míru“ za ceny nižší než výrobky masové spotřeby na obchodních regálech …; … masová kustomizace je významným nástrojem boje o zákazníka a zvyšování konkurenceschopnosti pro malé a střední podniky …; … model masové produkce průmyslového věku je nahrazován modelem masové „customizace“ informačního věku …).

Podstatné jméno kustomizace, jak už bylo řečeno, pochází z angličtiny, kde vedle něj existuje také sloveso customize [kastmaiz], podstatné jméno custom [kastm] s významem ‘zákaznictvo, klientela’ a podstatné jméno customer [kastemr] ‘zákazník’. Historie slovesa customize, naznačená v americkém slovníku Random House Webster’s College Dictionary (1991), ukazuje na jeho počátek v 20. a 30. letech tohoto století v americké angličtině, kde znamená ‘vyrobit nebo upravit na objednávku, na zakázku, přizpůsobit podle osobního přání zákazníka’. Pro takto vyrobený nebo upravený výrobek, vzniklý podle objednávky určitého zákazníka, se v americké angličtině začala užívat přídavná jména custom-built, custom-made, první adjektivum jako přívlastek zvláště pro automobily a jiné stroje, druhé adjektivum jako přívlastek pro boty, šaty ap. Někdy se v tomto významu užívá i samotného výrazu custom. Pro tato přídavná jména máme v češtině odpovídající synonyma ve víceslovných pojmenováních vyrobený, zhotovený na zakázku nebo v jednoslovném pojmenování zakázkový. V posledních letech se však význam slovesa customize rozšířil, zřejmě v souladu s rozvojem výroby i obchodu. Znamená nyní nejen zhotovit výrobky podle individuální zakázky, ale výrobky, a to vyráběné i sériově ve velkém, připravit tak, aby je bylo možno individuálně upravit podle přání zákazníka. Přičemž úpravu může provést buď výrobce, anebo zákazník, uživatel sám. A právě prostřednictvím oborů, které produkují výrobky, které lze uzpůsobit tak, aby si některé jejich parametry mohl uživatel upravit sám, se k nám dostává slovo kustomizace v dalším významu. Setkáváme se s ním zvláště v textech z oblasti informačních technologií, výroby počítačů a jejich programového vybavení, ale i jiných technických oblastí (např. … úspěšný kandidát se po přijetí bude podílet na projektech implementace a kustomizace informačních systémů…; … firma zajišťuje instalaci a kustomizaci produktu…; … po prezentaci programu na sledování vozidel ECHO jsem nabyl dojmu, že … možnosti kustomizace (zákaznických úprav) jsou velice široké…). Podstatné jméno kustomizace znamená tady jednak přípravu, vytvoření výrobku tak, aby jej bylo možno individuálně upravit, jednak samotné provedení úpravy výrobku a nakonec i výsledek úpravy. Vhodným ekvivalentem pro slovo kustomizace v češtině je sousloví zákaznické úpravy, jak to ukazuje výše uvedený příklad. Přídavné jméno zákaznický může mít v daném kontextu buď objektovou nebo subjektovou interpretaci (úprava pro zákazníka; úprava zákazníkem).

Vedle podstatného jména se v počeštěné podobě objevuje také obouvidové sloveso kustomizovat (např. kustomizovat ovládání počítače nastavením klávesových kombinací…), [110]které lze podle konkrétního významu nahradit českými ekvivalenty zákaznicky upravovat, zákaznicky upravit, a od něho odvozené trpné přídavné jméno kustomizovaný (např. … nejrozšířenější verze populárního programu lze instalovat ve standardních českých a anglických verzích a v kustomizovaných verzích…; … samozřejmostí je odborná poradenská služba, která v praxi znamená kustomizovaný výběr autorádia, zesilovače, reproduktorů a další elektroniky přesně do toho kterého typu automobilu…). Také přídavné jméno kustomizovaný můžeme nahradit českými ekvivalenty zákaznicky upravený, modifikovaný.

Přestože se slovo kustomizace dostalo do českého jazyka jako označení jevu, který není ve společenské praxi nový a mohli bychom jej obecně nazvat jako přizpůsobování výroby přáním zákazníka, jde nicméně o jev, který nabývá podle druhu nabízených výrobků různých forem a zároveň se stává důležitým aspektem výrobní a obchodní strategie. Tady také shledáváme důvody jeho přejetí do českého jazyka. Jeho místo však vidíme spíše v odborném vyjadřování. V propagačních a informačních textech určených konkrétním zákazníkům bychom raději dávali přednost českým ekvivalentům.[2]


[1] Původně anglické slovo customization [kastmaizejšn] se začíná ustalovat v počeštěné podobě, s počeštěnou příponou -ace, podle anglické výslovnosti s počátečním k- na začátku slova, dále však podle anglické psané nikoli výslovnostní podoby, tedy jako kustomizace. Někdy se ale ještě můžeme setkat s méně počeštěnou grafickou podobou customizace s původním psaním c- na začátku slova.

[2] Uvedené příklady pocházejí z lexikálního archivu Ústavu pro jazyk český, z jazykové databáze Českého národního korpusu a z textů přístupných na internetu.

Naše řeč, ročník 83 (2000), číslo 2, s. 108-110

Předchozí Josef Šimandl: Nasmlouvat, nasmlouvaný

Následující Z dopisů jazykové poradně