dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

K životním jubileím autorů Naší řeči

Jiří Kraus

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Z letošních lingvistických jubileí si stručně připomeňme alespoň ta, která se vztahují k autorům, kteří se významně zasloužili o podobu našeho časopisu.

Mimořádně bohatou pracovní a publikační činností oslavila své životní výročí univ. profesorka Marie Čechová (nar. 13. 7. 1937 v Jankově u Votic). S Naší řečí ji spojují příspěvky recenzní i množství původních článků, jejichž tematická šíře představuje pozoruhodný okruh vědeckých zájmů – jazyková kultura a jazyková výchova, stylistika, výzkum slovní zásoby, onomastika.

Jubilantčin lingvistický přínos podrobně zhodnotila N. Kvítková v letním dvojčísle (9–10) časopisu Český jazyk a literatura (ročník 47, 1996–7, s. 222–224), dodejme zde tedy jen několik poznámek.

Profesorku Čechovou charakterizují pracovní elán a hluboké zaujetí pro obor. Výčet jejích vědeckých a organizačních aktivit je opravdu pozoruhodný. V současné době se zejména spojují s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, s funkcí vedoucí redaktorky Českého jazyka a literatury, s výchovou domácích i zahraničních bohemistů v doktorandském studiu, s formováním tvůrčích autorských kolektivů. Nejnovější publikace Marie Čechové a kolektivu autorů Čeština – řeč a jazyk (Nakl. ISV, Praha 1996, 380 s.) a M. Čechové, J. Chloupka, M. Krčmové a E. Minářové Stylistika současné češtiny (Nakl. ISV, Praha 1997, 282 s.) jsou hodnotnou a originálně pojatou syntézou poznatků, k nimž domácí i zahraniční jazykovědné obory v moderní době dospěly.

Letos si redakce Naší řeči a česká jazykověda rovněž připomíná dvě výročí mimořádně významná. Osmdesáti pěti let se dožívají profesor Univerzity Karlovy Alois Jedlička, vedoucí redaktor NŘ v letech 1952–71 (srov. o něm NŘ 75, 1992, s. 154–157) a přední vědecký pracovník Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky dr. Miloš Dokulil (o něm v NŘ 75, 1992, s. 157–162, srov. též Miloš Dokulil – 85 let, vyd. ÚJČ, Praha 1997).

Všem jubilantům za to, co vykonali pro českou jazykovědu i pro náš časopis, upřímně děkujeme a přejeme jim do dalších let hodně zdraví a pocitu duševní pohody.

Naše řeč, ročník 80 (1997), číslo 5, s. 272

Předchozí Jiří Kraus: Pozoruhodný výbor z latinské literatury na českém území

Následující František Štícha: Nad překladem románu Franze Werfla Čtyřicet dnů hory Mojžíšovy