Časopis Naše řeč
en cz

Bratras neviděl?

Milan Hrdlička

[Drobnosti]

(pdf)

-

Poučení o postfixu -s bývá v odborné literatuře poměrně stručné. Uvádí se jako fakultativní tvar, jenž je variantní s analytickou formou 2. os. sg. indikativu préterita (byl(a) jsi/byl(a)s, dělal(a) jsi/dělal(a)s) – Vl. Šmilauer v Nauce o českém jazyku na s. 222 však uvádí pouze tvar nestažený, tedy jen prosil jsi – dále se tvar ses, sis připomíná jako tvar závazný pro 2. os. sg. reflexivních sloves, kde dochází ke kontrahovanému spojení se zvratným zájmenem jak v indikativu préterita (díval(a) ses, koupil(a) sis), tak v kondicionálu přítomném (díval(a) by ses, koupil(a) by sis) i minulém (byl(a) by ses díval(a), byl(a) by sis koupil(a)). (Poznamenáváme, že se tvar bys ve 2. os. jednotného čísla objevuje již od 17. století, postfix v oznamovacím způsobu času minulého je ještě staršího data – vzniká v 16. století redukcí původního jsi nejprve na -js a dále na -s.)

V některých gramatikách (např. v Mluvnici češtiny 2, s. 413) se uvádí, že se zmíněný postfix připojuje rovněž k prvnímu přízvučnému slovu věty, a sice k zájmenu (Tys to vyvedl), tázacímu příslovci (Kdes byl včera?) a spojce, resp. částici (Jsem rád, žes přijel; Žes mi to neřekl!).

V „brněnské“ Příruční mluvnici češtiny se možnosti užití postfixu -s dále rozšiřují, a to zejména na adverbia (bez specifikace), viz s. 314, kde se uvádějí mimo jiné následující příklady: Tudys nemohl jít, [219]Včeras neuklízel, Vedles nebyl, Asis to pokazil, Možnás (určitěs) mu to nedal.

Ani tento výčet podle našeho soudu užití postfixu -s v současné češtině plně nepokrývá. Na základě svého jazykového povědomí pociťujeme potřebu možnosti jeho užití dále doplnit. V jazykové praxi je totiž běžné užití -s i v dalších případech, které jsou podle našich zkušeností živé, mluvné, produktivní, vyskytují se v ústní neoficiální komunikaci.

Máme na mysli připojování -s k substantivům, a to v různých předložkových i bezpředložkových pádech (kromě nominativu a vokativu): U bankys nečekal, Jitces to neřekl?, Pivos náhodou nekoupil? Na přednášces nebyla? S přítelems nemluvil? (podotýkáme, že přičleňování -s k substantivům naráží na určitá omezení – postfix se např. neužívá ve spojení s podstatnými jmény končícími právě na tuto souhlásku: Dopis poslalas?), dále k adjektivům (Modrous tam nenašel?) a číslovkám (Jednous mu to už přece vysvětlil, Jedenkráts tam už byla, ne?).

S výše uvedenými případy ani s jejich hodnocením z hlediska spisovnosti jsme se v odborné literatuře nesetkali. Je však zřejmé, že do spisovné češtiny nepatří. Domníváme se ale, že bude v tomto smyslu zajímavé sledovat možný budoucí posun v kodifikačním postoji k tomuto jevu. Připouští-li se totiž užití postfixu -s u zájmen, příslovcí, spojek a částic, viz výše, nevidíme důvod, proč by tomu mělo být naopak v námi naznačených analogických případech, které jsou v porovnání s oněmi spisovnými formami neméně četné.

Zatím kodifikace připouští postfix -s jen u slovesného tvaru, tedy Bratra neviděls?, Neviděls bratra? apod.

Naše řeč, ročník 80 (1997), číslo 4, s. 218-219

Předchozí Anna Jirsová: Máte kontakty na správné lidi?

Následující Albena Rangelova: Soupisy a sbírky