Časopis Naše řeč
en cz

Kde všude dnes najdeme latinu

Eva Trnková

[Drobnosti]

(pdf)

-

O tom, že latina u nás prožívá své znovuzrození, svědčí nejen moderní kultura, školní osnovy a citáty z úst vzdělanců, ale také oblast daleko prozaičtější, totiž názvy nových firem a výrobků.[1]

Podíváme-li se do kteréhokoli města, jistě najdeme alespoň jeden nápis zaručeně latinského původu. Tak například slovo Fortuna. Jaký je jeho původ, co v sobě tento výraz skrývá? Fortuna pochází z latinského fors, což znamená ‚náhoda, osud‘ a specifikovaně také ‚šťastná náhoda, příznivý osud, štěstí‘. Personifikovaná Náhoda – Fors byla v Římě velmi uctívána (zejména prostým lidem a otroky). Často měla dvě jména Fors Fortuna – Šťastná Náhoda. Podstatné jméno fortuna znamená ‚osud, štěstí‘ a personifikovaná Fortuna, tedy Štěstí, Štěstěna, byla ochránkyní státu římského a římských císařů. Snad ještě zbývá objasnit, že množné číslo fortunae má význam ‚dary štěstí, statky, jmění, bohatství‘.

Přejme tedy těm, kdo sázejí v dnešní Fortuně, aby jednou nabyli oněch vytoužených darů Štěstěny. Snad se jim to poštěstí, neboť fortes Fortuna adiuvat – odvážnému štěstí přeje‘!

Podobná lákadla, jako je Fortuna či ještě lépe fortunae, najdeme skrytá i v jiných názvech firem. Takový klub Victoria slibuje jen ‚vítězství‘, nakladatelství Gaudium zase samou ‚radost‘. Krejčovství Gloria, ale i stejnojmenné nakladatelství, a dokonce i velkoobchod mají ve svém štítu ‚slávu‘, kterou vám slibují přinést svými výrobky. A díky prodejně s racionální výživou Vita nova začnete ‚nový život‘!

Snad opravdu upřímně slibuje nadace fondu jistoty Tranquillitas ‚klid‘ a sdružení pro pomoc postiženým Auxilia ‚pomoci‘ (v množném čísle). Ale o tom, že by reklama u firmy Gratis byla zcela gratis neboli ‚zadarmo‘; lze pochybovat.

Chtějí-li některé společnosti již svým názvem vyjádřit, jaké je jejich zaměření, použijí někdy pouhý latinský ekvivalent příslušného českého výrazu: Herba ‚byliny‘ (prodej léčivých bylin), Lignum ‚dřevo‘ (obchod se dřevem a nábytkem), Aqua ‚voda‘ (čištění vod), Medikamenta ‚léčiva‘, Vinum ‚víno‘, Lingua ‚jazyk‘ (jazyková škola), Via ‚cesta‘ (cestovní kancelář), Artes ‚umění (obchod s uměleckými předměty) aj.

Na závěr ještě dvě perličky. Pokud nakoupíte zboží z výrobního družstva Fatum, nemusí se ono zboží stát jen vaším ‚osudem‘, ale i ‚zkázou, neštěstím a záhubou‘; to vše v sobě totiž slovíčko fatum [52]skrývá. A pokud skutečně platí „nomen omen“ jméno znamením, potom pozor na ‚divokého‘ instalatéra z firmy Ferus! Mohlo by jít o pěknou ‚šelmu‘!


[1] Na firemní názvy latinského původu upozornila i M. Čechová, srov. Současné změny ve firemních názvech, NŘ 1994, 77, s. 173.

Naše řeč, ročník 79 (1996), číslo 1, s. 51-52

Předchozí Jindra Světlá: Pot-pourri či potpourri?

Následující Bohumil Skalický: Zieleniec a Battěk