Časopis Naše řeč
en cz

K 30. výročí Onomastického zpravodaje ČSAV

Miloslava Knappová

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

V r. 1989 vychází jubilejní, 30. ročník Onomastického zpravodaje ČSAV, do r. 1982 Zpravodaje Místopisné komise ČSAV (změnu názvu si vynutilo přejmenování Místopisné komise ČSAV na Onomastickou komisi ČSAV). Zpravodaj založil v r. 1960 spolu s J. Svobodou V. Šmilauer, který mu až do konce svého života († 1983) stál v čele a v 1. čísle mu také určil programové zaměření „povznést anomastiku na úroveň jí patřící“, neboť „vlastní jména … jsou tou složkou jazyka, která nejbytostněji a nejtěsněji souvisí s celým vývojem společnosti, je nejvíce vázána na místo a čas: tím pro nás nabývá zvláštní důležitosti a musí být proto předmětem našeho pronikavého zájmu.“

Ačkoliv Zpravodaji byla jeho názvem do vínku dána především informativní činnost, šel daleko za její rámec. V jeho rubrice Stati jsou pravidelně otiskovány nejen materiálově podložené a často průkopnické studie z nejrůznějších, a to i nově se rozvíjejících odvětví onomastiky (socioonomastika, psychoonomastika), ale též příspěvky zaměření teoretického i metodologického, a to od autorů domácích i zahraničních. Zajímavým doplněním se v posledních letech stala samostatná rubrika Z diplomových a seminárních prací, otiskující reprezentativní závěry z prací začínajících autorů. Zpravodajství, zvláště o onomastické produkci domácí a zahraniční, je věnováno několik oddílů dalších. Vedle Recenzí jsou to především oblíbené a velice sledované Zprávy a poznámky, zahrnující i informace o onomastických konferencích a činnosti komisí, v 80. letech k nim přibyla Bibliografie, otiskující dnes roční bibliografii onomastiky české i slovenské, což je jedním z konkrétních vyjádření skutečnosti, že Zpravodaj se stal v r. 1983 časopisem celostátním.

Onomastický zpravodaj ČSAV, vydávaný dnes jako interní tisk péčí Ústavu pro jazyk český ČSAV, se za léta své existence stal nejen důležitým a váženým pojítkem mezi slovanskými onomastickými pracovišti, ale též — v souhlase s přáním svého zakladatele — významným prostředkem rozvoje onomastiky, časopisem ceněným a sledovaným u nás i v zahraničí.

Naše řeč, ročník 72 (1989), číslo 5, s. 242

Předchozí Edvard Lotko: Druhý kongres kultury polského jazyka

Následující Jana Matúšová: Třetí celostátní seminář Onomastika a škola