Časopis Naše řeč
en cz

Sjetiny

Eva Macháčková

[Drobnosti]

(pdf)

-

Při práci s počítačem užívají pracovníci výrazu sjetina; zpravidla se ovšem vyskytuje v množném čísle — sjetiny. Naše slovníky tento výraz ještě nezachycují, znamená však totéž co výpisy z počítače. V terminologii výpočetní techniky je pro výpisy předepsán výraz výstupní sestava.[1]

Výraz sjetina se řadí do početné skupiny substantiv odvozených od příčestí trpných i minulých a od slovesných adjektiv příponou -ina, srov. např. vypuklina, spálenina (k tomu viz Mluvnice češtiny 1, Praha 1986, s. 259; Tvoření slov 2, 1967, s. 277). Substantiva zakončená na -ina vyjadřují jednak základní význam nositele vlastnosti, jednak výsledek děje. Jsou velmi hojná, srov. např. sedlina, sloučenina, sraženina, tkanina, uzenina, zvětšenina, rytina, zavařenina, zmrzlina a mnohá jiná. Tvoří se jak od sloves nedokonavých (tkanina, uzenina), tak i dokonavých (slitina, zvětšenina).

Slovesný základ představuje dokonavé sloveso sjet, a to ve významu, který [110]Slovník spisovného jazyka českého uvádí jako slangový, tj. ,v rychlosti něco provést, vykonat‘. Pro počítač je však právě velká rychlost typická, pro práci počítače je slovesa sjet užito vhodně. Výraz sjetina (častěji sjetiny) je tedy utvořen správně jak po stránce slovotvorné, tak i funkční (představuje výsledek děje), i když má charakter zatím slangový; ve spisovném, ale nikoli přísně odborném vyjadřování dáme přednost neutrálnímu výrazu výpisy z počítače.


[1] Srov. k tomu M. Sádlíková, N. Savický, R. Šišková, Ke konfrontačnímu studiu dynamiky slovní zásoby, Čs. rusistika 33, 1988, s. 56—60. Autoři uvádějí, že neologismus sjetina je výraz jasně oborově určený ve vztahu synonymie k výrazu vyhraněně terminologickému (výstupní sestava) a že je to výraz slangový.

Naše řeč, ročník 72 (1989), číslo 2, s. 109-110

Předchozí Eva Macháčková: Vedení přijalo opatření

Následující Libuše Olivová-Nezbedová: Apelativum korálovna