dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Autorský seznam časopisu Slovenská reč

Alena Polívková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

V r. 1985 vyšel padesátý ročník časopisu Slovenská reč. Tento první slovenský jazykovědný časopis začal vycházet v r. 1932 v Košicích, a to péčí místního odboru Matice slovenské. V l. 1939—1949 jej vydávala Matice slovenská v Martině, od r. 1950 vychází v Bratislavě, a to nejdřív péčí tehdejšího jazykovědného ústavu SAV v Slovenském pedagogickém nakladatelství a od r. 1954 v Slovenské akademii věd.

Slovenská reč zaujímá v soustavě slovenských jazykovědných časopisů dominující postavení. Věnovala se vždy výzkumu slovenského jazyka, čas od času se však částečně měnilo její celkové zaměření. Nejdříve to byl, jak čteme v podtitulech, měsíčník pro úkoly spisovného jazyka, potom časopis zaměřený na otázky jazykové kultury, dále jazykovědný měsíčník pro školu a praxi, pro výzkum i kulturu slovenského jazyka. Nyní je chápán jako časopis pro výzkum slovenského jazyka.

Za padesát let vyšlo na stránkách Slovenské reči mnoho vědeckých studií, článků, diskusních příspěvků, zpráv a posudků, ale též celá řada drobných příspěvků (v rubrice Rozličnosti). Jen těžko se lze dnes už v tomto množství informací orientovat. Z toho vyšla zřejmě i Anna Oravcová, která sestavila Autorský register časopisu Slovenská reč 1, 1932/1933 — 50, 1985. Tato užitečná praktická příručka je přílohou 51. ročníku Slovenské reči. Autorský seznam časopisu Slovenská reč je uspořádán abecedně, a to v rámci rubrik Studie, Diskuse, Zprávy a posudky, Různosti a Odpovědi na dopisy. Jeho součástí je též úvod, způsob zpracování, přehled podtitulů tohoto časopisu a abecední seznam členů redakčních rad.

Práce A. Oravcové umožňuje rychlý přístup k poznatkům soustředěným ve Slovenské reči za padesátileté období. Lze ji jistě zařadit k pracím, které dobře reprezentují slovenskou jazykovědnou bibliografii.

Naše řeč, ročník 71 (1988), číslo 1, s. 36

Předchozí Věra Petráčková: 47. číslo řady Slavica — Prace slawistyczne

Následující Jiří Kraus: Konference o úloze textu ve společenském dorozumívání