Časopis Naše řeč
en cz

Psací stroj a pravopis

Jiří Kraus

[Drobnosti]

(pdf)

-

Na pomezí pravopisné a strojopisné kodiflkace se vynořuje řada jevů, které staví pisatele velmi často do obtížné situace, zvláště proto, že někdy neví, kde hledat poučení. Zde si tedy povšimneme Československé státní normy 01 69 10, věnované úpravě písemností psaných strojem, a to především těch jejích částí, které do oblasti pravopisné kodifikace zasahují.

Mnohdy býváme bezradní při psaní mezer, to je při psaní prázdných úderů (mezerníku) na stroji. Interpunkční znaménka — tečka, čárka, otazník, vykřičník, dvojtečka a středník — se píší těsně k předcházejícímu slovu, k němuž věcně a gramaticky patří, zatímco za nimi se nesmí na mezeru zapomenout. Směrem dovnitř, tedy k výrazům, k nimž se vztahují, se bez prázdného úderu připojují též závorky a uvozovky. I ty však jsou, podobně jako ostatní interpunkční znaménka, z vnější strany odděleny mezerami. Vhodné využívání mezer při psaní [312]na stroji umožňuje přičlenit k sobě ty úseky, které k sobě věcně náleží, a tím naznačit obsahové, významové a mluvnické vztahy v textu.

Velmi často se setkáváme s chybami při vynechávání mezer u matematických a jiných značek. Spojení čísla se značkou pro procenta, stupně a paragrafy se píše vždy s mezerou. Správné je tedy psát 5 %, 10 °C, podle § 5 nařízení, 8 ‰. Dohromady píšeme pouze přídavná jména typu 5%ní, 100%ní atd.

Mezery vyznačují významové členění textu a současně umožňují i orientaci při čtení. Proto jimi oddělujeme nejenom každé slovo a číslo, ale i každou značku, která slovo zastupuje. Na toto pravidlo se nesmí zapomenout ani při psaní početních úkonů. Prázdné údery (mezery) budou tedy v početních příkladech typu

8 — 5 = 3, 10 : 2 = 5 atp.

Pro zřetelný zápis je zvláště důležité, abychom mezerami oddělili tečku, která označuje znaménko násobení. Píšeme tedy

5 . 5 = 25, 1 326 . 10 = 13 260.

Bez mezery píšeme vždy tam, kde se číslo spojuje s písmenem, s matematickou značkou nebo s vypsanou částí slova do jediného celíku. Těsně, tj. bez prázdného úderu, se pak píše +6, —4, odstavec 2a, papír formátu A4, oddělení IIIa, 25krát, 500násobek, 5pokojový atd.

Rovněž desetinná čárka se mezerami neodděluje. Např. číslo 14,6 neobsahuje žádnou mezeru. Abychom se nedopustili záměny s desetinnou čárkou nebo tečkou jako symbolem násobení, neoddělujeme na psacím stroji ani milióny čárkou, ani tisíce tečkou. Místo toho se dosahuje přehlednosti tím, že se čísla rozdělují na skupiny po třech číslicích. Mezi nimi pak vždy vynecháme jeden prázdný úder. Při tomto rozdělování postupujeme od desetinné čárky na obě strany. Píšeme tak 1 234,16; 2 344 429,4; 0,677 15 atd. Podrobněji pojednává o psaní čísel a matematických značek ČSN 01 1001 — Matematické značky.

Protože klávesnice psacího stroje nerozlišuje pomlčku a spojovník, činíme rozdíl mezi nimi pomocí mezer — spojovník se píše těsně k sousedním slovům, pomlčka s mezerami. Budeme tedy psát anglicko-český slovník, Karel Matěj Čapek-Chod aj. Často se chybuje při psaní adres; správné je spojení bez mezer: Praha-Žižkov, stanice Lány-Stochov.

Uvedené poznámky mají připomenout, že pravopisná a grafická stránka jazykových projevů nejenom napomáhá přesnému porozumění, ale i charakterizuje myšlenkovou a společenskou úroveň pisatele.

Naše řeč, ročník 53 (1970), číslo 4-5, s. 311-312

Předchozí Alena Chmelová, Zdeněk Salzmann: K některým módním výrazům přejatým z angličtiny

Následující J. Laňková, Alena Chmelová, Libuše Kroupová: Radíme a kritizujeme