Časopis Naše řeč
en cz

Bibliografie kvantitativní lingvistiky

Marie Ludvíková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Z podnětu mezinárodního semináře o matematické lingvistice v Bukurešti v r. 1963 (srov. mou zprávu v SaS 25, 1964, s. 239—241) ujalo se oddělení matematické a aplikované lingvistiky Ústavu pro jazyk český ČSAV úkolu zpracovávat anotovanou bibliografii prací z kvantitativní lingvistiky a pravidelně ji publikovat. Rychlý rozvoj matematické lingvistiky vyvolal potřebu systematicky sledovat značná množství vycházející literatury, což je pro jednotlivce úkol nesnadný jednak vzhledem k širokému chápání matematické [297]lingvistiky, jednak vzhledem k tomu, že problematika jazykové komunikace a zpracování jazykové informace se uplatňuje v různých podobách v řadě dalších oborů, ať už je to literární věda, psychologie, sociologie, automatizace aj.

První svazek bibliografie kvantitativní lingvistiky vyšel v r. 1964; ve 107 záznamech informoval o pracích za rok 1962. V r. 1965 následoval svazek se 183 záznamy za rok 1963; k němu byl připojen jako příloha Informativní přehled prací o generativních gramatikách 19551964, sestavený S. Komrskovou (104 bibliografických údajů). V 3. svazku (1963) byla zpracována literatura za rok 1964 (143 anotovaných záznamů); zatím poslední svazek zahrnující 210 záznamů za rok 1965 vyšel v září t. r.

Bibliografii zpracovává kolektiv oddělení matematické lingvistiky ÚJČ za vedení L. Doležela (r. 1964, 1965), od r. 1965 za vedení M. Těšitelové. Každoročně se sleduje asi 100 časopisů a 40 sborníků a knih z oboru lingvisliky, matematiky, literární vědy, kyberneiky, psychologie, filosofie a některých oborů technického zaměření (automatizace, akustika apod.). Jednotlivé tituly jsou doprovázeny anotací, která informuje čtenáře o obsahu příslušného článku nebo knihy, o použité metodě a shrnuje výsledky. Do bibliografie se zařazují práce, jejichž společným znakem je užití statistických metod při řešení problémů jazykové komunikace v nejširším slova smyslu. První tři svazky bibliografie uvádějí tituly článků v originále, znění anotací je české. Tematicky jsou příspěvky řazeny do 10 oddílů: I. teoretické a metodologické předpoklady kvantitativní lingvistiky, II. vztahy jazykovědy k teorii informace a kybernetice, III. obecné otázky kvantitativní lingvistiky, IV. fonologie a grafematika, V. gramatika, VI. sémantika a lexikologie, VII. stylistika a poetika, VIII. dějiny a typologie jazyků, IX. psycholingvistika a sociolingvistika; modely uživatelů jazyka; jazykové učení, X. aplikovaná a strojová lingvistika. Ke každému svazku bibliografie je připojen seznam zpracovaných časopisů a sborníků spolu s uvedením jejich zkratek užívaných v bibliografiích a dále autorský rejstřík, který usnadňuje orientaci v bibliografii.

Bibliografie měla značný ohlas doma i v zahraničí, pokud se o ní ovšem odborná veřejnost dověděla. Vychází totiž v sérii jiných bibliografických přehledů v ročence, kterou vydává Státní knihovna ČSSR pod titulem Novinky literatury Společenské vědy, Jazykověda Literární věda.[1] Vzhledem k velkému zájmu o bibliografii v zahraničí a k potřebě zpřístupnit ji zahraniční veřejnosti i po stránce jazykové připojuje se ve svazku za rok 1965 k pracím publikovaným v českém a slovenském jazyce překlad titulu a anotace v angličtině. Zahraniční čtenáři budou takto alespoň ve stručnosti seznamováni s jazykovědným výzkumem z oblasti kvantitativní lingvistiky na československých pracovištích.


[1] Zájemci si mohou bibliografii objednat prostřednictvím Poštovní novinové služby. Cena jednoho svazku je podlo rozsahu 3—4 Kčs.

Naše řeč, ročník 50 (1967), číslo 5, s. 296-297

Předchozí Marie Sádlíková, Miloslav Sedláček, Stanislav Starý: Dva nové sovětské časopisy

Následující Vladimír Mejstřík: Z 33. sešitu Slovníku spisovného jazyka českého