Časopis Naše řeč
en cz

Nový typ jmen koní v chovu anglického plnokrevníka

Vladimír Ženatý

[Drobnosti]

(pdf)

-

Chov anglického plnokrevníka je základnou pro udržování a zušlechťování chovu sportovních a užitkových koní a je ve ve všech svých složkách řízen závaznými předpisy a směrnicemi. Některé z nich platí ve všech státech, kde je tento chov zaveden, jiné pak jsou určovány řídícími orgány v jednotlivých zemích rozdílně.

Jeden z těchto předpisů, které neplatí obecně, se týká volby jména plnokrevného koně. Pro koně narozené na území ČSSR je závazná směrnice, kterou obsahuje Dostihový řád, schválený ministerstvem zemědělství a platný od 1. 4. 1956. V něm se v § 201 stanoví: „Počáteční písmeno jména koně musí se shodovati s počátečním písmenem jména jeho matky. Opakování jména některého ze slavných nebo výjimečně úspěšných koní jest nepřípustné, rovněž tak opakování jmen koní, kteří existovali v posledních 20 letech.“

Praxe ve volbě jmen nově narozených hříbat se v našich chovatelských ústavech shoduje s uvedeným ustanovením, jak se o tom můžeme přesvědčit z přehledu koní z jednotlivých linií založených klisnami v československém chovu.[1]

Tak například v rodině koní, kterou založila klisna BURKA, se vyskytují ve dvou generacích tato jména: BUR, BUČINA, BURMA, BOJARKA, BURJAT, BAJKAL, BUK, BUDÍN, BUJAN, BUKAČ — hříbata po Bučině mají jména BÚČIK, BUKVICA, hříbata po Burmě pak BÁSNÍK, BOREK.

Se stejnou praxí se setkáváme u jmen koní v Německé demokratické republice, Polsku a Rumunsku, velmi často, ne však důsledně u koní sovětských:

MAKAT (otec Angeber — matka Mako), CELLIST (Atatürk — Cegi), LIEBCHEN (Jumbo — Lieselotte).

BISZKA (Aquino — Bifforta), ARGON (Szczecin — Argitta), JASPIS (Dorpat — Jasiola).

FULGER (Argus — Fanica), GHID (Peris — Garofita), PINGPONG (Cordon Rouge — Poezia), MUDRET (Petrus — Mimoza).

ANILIN (Element — Analogičnaja), ELEFANT (Faktotum — Exportnaja), MIGRACIA (Hudson — Minerva), ale v jiných případech po otci: INTERVAL (Igrak — Radezie), GARPUN (Gel — Piesňa).

Jména koní tvoří pevný systém v Maďarské lidové republice; hřebečkové dostávají jména s počátečním písmenem po otci, klisničky po matce:

[125]PUPILLA (Pink Pearl — Látlak), ROVANCS (Robert Endre — Savanahh), IMPERATOR a jeho bratr IRHA (Imi — Hury).

CSILLAGOM (Imi — Csellengö), GABONA (Bank — Galine), MÁRVÁNYMENYASSZONY (po Imi nebo Nostradamus — Menyasszony).

V jiných zemích je praxe v pojmenování koní různá.

Jak jsme již uvedli, dodržují naše chovatelské ústavy striktně předpis Dostihového řádu. Dřívější praxe před jeho vydáním byla volnější, např. potomci klisny HIGHLAND STAR měli jména SIMULANT, ASTÉRA, SAHIB, HALUZE. Tato klisna pak byla udržovatelkou linie po své matce a všech 24 potomků této linie ve třech generacích mělo jména s počátečním H.

Také v letošním roce dávají chovatelské ústavy svým hříbatům „tradiční“ jména, např. v Napajedlech: SILEX po Detvanovi z Silvány, VARUNKA po L’Admiralovi z Varuny, DIAGRAM po Masisovi z Diny ap.

Tuto praxi začal narušovat v minulých letech v jednotlivých případech Státní plemenářský ústav (SPÚ) v Albertovci a v letošním roce ve svém novém způsobu pojmenování koní již systematicky pokračuje. Tento chovatelský ústav volí za jména hříbat kombinaci slabik ze jména otcova a matčina: MAJLON (Cejlon — Majka), VANILON (Cejlon — Vanila), PALON (Cejlon — Palma), JALON (Cejlon — Jalta), MESILON (Cejlon — Mesina), LYMAS (Masis — Lymfa), ASTON (Gaston — Adiže) ap. V některých případech se v kombinacích slabik některá hláska ubírá nebo přidává: VANGA (Gaston — Vaga), METAS (Masis — Metelka), IRCEL (Cejlon — Iršava), HARCEL (Cejlon — Harfa), PARCEL (Cejlon — Parména) ap.

Pokud je mi známo, je to ojedinělý případ takovéto praxe v pojmenování koní. Určitou paralelu k tomuto pokusu vytvářet taková „neorganická“ zkratková slova s funkcí vlastních jmen najdeme u jmen rodných. Ladislav Janský v glose Jméno dítěte (NŘ 47, 1, s. 60n.) připomíná odmítnuté pokusy rodičů vytvářet jméno dítěte z počátečních slabik rodných jmen rodičů, například Luja (= Ludvík + Jarmila); Josef Bartůšek v recenzi sovětské publikace A. V. SuperanskéKak vas zovut? Gde vy živete?“ (Zpravodaj Místopisné komise ČSAV 6, 1965, s. 323) cituje příklad na taková „neorganická“ zkratková slova: Vladilen = Vl. I. Len(-in), Marlena = Mar(ks) + Len(-in).

Máme-li hodnotit novou praxi v pojmenování koní SPÚ Albertovec, je nutno říci, že se rozchází nejen s českou tradicí pojmenování koní, která se vyznačovala mnohotvárnou pestrostí jmen, ale i se zvyklostmi světového turfu, kde najdeme daleko více než u nás jména obrazná i poetická: GRATITUDE, FILLE DE LUNE, CRÈME DE LA CRÈME; WESTERN WIND, SEA HAWK, SEA BIRD, NATIVE DANCER, COVER GIRL, CLEAR RIVER aj.

Tvoření jmen typu Lymas, Aston, Ircel není u jmen životných zcela obvyklé, neboť zkratková slova se tvoří převážně u vlastních jmen a názvů věcí neživých zkracováním jednotlivých částí několika[126]slovného pojmenování a jejich spojením v jedno slovo (Čedok, Drutěva).[2]

Na závěr bychom chtěli ještě uvést, že § 203 Dostihového řádu uvádí, že ministerstvo zemědělství „jest oprávněno pojmenování, jež nevyhovuje, odmítnouti“.


[1] Výklady se opírají o materiál z těchto knižních a periodických publikací a časopisů: Jiří Janouch, Dostihy (Praha 1961), Chov koní a jazdecký šport, Dostihový kalendář, Dostihový program, Rennkurier (pro Drážďany a Berlín), dostihový program Wien-Freudenau, Program Wyścigów Konnych, program pro dostihy v Auteuil.

[2] Vzorem pro kritizovaný postup vytváření slov zkratkových s funkcí jmen vlastních mohlo být snad zcela ojedinělé tvoření slov zkratkových z počátečních slabik dvou příjmení u obchodních značek: Jawa (= Janeček + Wanderer), Wikov (= Wichterle + Kovařík).

Naše řeč, ročník 50 (1967), číslo 2, s. 124-126

Předchozí Hana Prouzová: Nežehlící košile?

Následující MS, MB, MH, MK: Radíme a kritizujeme