Časopis Naše řeč
en cz

Vládli v Indii velcí mugalové (mogulové) nebo velcí mughalové?

Vincenc Pořízka

[Drobnosti]

(pdf)

-

Slovník spisovného jazyka českého má heslo mogul s výkladem ‚název muslimských panovníků v Indii od 16. do 19. stol. Proti podobě mogul lze vznést námitky z hlediska hláskové stavby slova: v hindštině se vyslovuje (mugal), v urdštině (muRal) a v perštině (moRol) nebo (moRul). Znak R zde značí znělou čípkovou souhlásku třenou. Je to škrabavý zvuk, podobný pařížskému čípkovému r, ale bez kmitání čípku. Mnozí uživatelé hindštiny vyslovují v slovech přejatých z perštiny [g] místo [R], tedy (mugal). Do jazyků evropských se R přepisuje skupinou gh nebo jednoduchým g. V angličtině se píše Mogul, the Great Mogul (v odborné literatuře Mughal, Mughul, Moghal), v němčině Mogul, Grossmogul (v odborné literatuře Moghul), ve francouzštině Moghol nebo Mogol, le Grand Moghol, l’Empire moghol, v polštině Wielki Mogoł. Velká sovětská encyklopedie (VII, 1951, s. 213) má heslo Velikije Mogoly s výkladem: „Dynastie indických feudálních panovníků 1526—1858. Byla založena feudálem Báburem, který pocházel z Fergany v Střední Asii. Evropané jeho doby považovali Bábura za Mongola a dynastii, kterou založil, začali nazývat Velikými Mongoly (Velikimi Mongolami). Výslovnost brzy znetvořila „Mongoly“ v „mogoly“ (v „mogolov“); tak vznikl název „velcí mogolové“ („Velikije Mogoly“), který přešel do historiografie.“ Encyclopaedia Britannica (XVII13, 1926, s. 646) praví konkrétně, že název velký mogul dali mogulským císařům v Dillí Portugalci a po nich jej převzali ostatní Evropané.

Označení mogolský, mogulský se však brzy přeneslo i na jazyk, kterým se v říši mogolů, mogulů mluvilo. Tak Komenský píše v Continuatio admonitionis fraternae de temperando charitatis zelo …, že někteří učení muslimové v Sýrii si vzali za úkol přeložit jeho Bránu jazyků do turečtiny, perštiny a — in Mogolicum sermonem. Jindřich Tomas u nás nedávno ukázal, že může běžet jen o jazyk muslimské říše v Indii. Jazyk této říše byl totiž ještě v 18. st. označován jako lingua Hindostanica seu Mourica seu Mogulsch, popř. Mongolisch — Indostanisch oder Mohrisch a až do naší doby se v jižní Indii udržel název moglí jako pojmenování hindostánštiny (Hindōstāní u G. A. Griersona, z jehož [250]díla Linguistic Survey of India čerpá J. Tomas své doklady[1]).

V češtině se vedle mogul psávalo i mogol (Rulík 1806, V. K. Kramerius 1808, Krok 1821), zřídka mugal (Česká včela 1847). Ottův slovník naučný má mogul a Veliký mogul a jako vedlejší heslo mughal (XVII, 1901, s. 499, 840). V české odborné literatuře se objevilo psaní mughal, velký mughal,[2] mógal, velký mógal,[3] Moghul, velký Moghul[4] a v poslední době Mughal, velký Mughal, Velký Mughal.[5]

V perštině slovo moghol [moRol] nebo moghul [moRul] znamená ‚Mongol‘. Z perštiny přešlo toto slovo do jazyků indických. Někteří indičtí i evropští spisovatelé skutečně považují indické vladaře z dynastie Tímúrovců za Mongoly. Ale Bábur, první Tímúrovec na trůně v Indii, byl Turek a jen ze strany matčiny odvozoval svůj původ od Mongola, Čingischána (Temudžina).[6]

V indických jazycích není dnes slovo mugal (popř. mughal, mogal v bengálštině) běžné ve významu ‚Mongol‘ a v mnohých slovnících se tento význam vůbec neuvádí. Indické jazyky mají dnes na označení Mongolů slovo Mangol (hindština, urdština, pandžábština, bengálština) nebo Mongol (bengálština), popř. slova odtud odvozená (urdština Mangolí, pandžábština Mangolían). Největší slovník hindského jazyka, Hindí-šabdaságar, i menší Sankšipt hindí-śabdaságar uvádějí u hesla mugal tyto významy: 1. Mongol; 2. vznešená třída Turků, k níž náležel Bábur a jeho nástupci; 3. jedna ze čtyř tříd muslimů. — Podle tohoto výkladu nepoužívá se v Indii o Báburovi a jeho nástupcích slova mugal jako označení národnosti. Není to tedy jméno vlastní a nemáme důvodu psát je s velkým začátečním písmenem. S tím souhlasí i výklad tohoto názvu, jak jej uvádí nejen náš Slovník spisovného jazyka českého, ale i německý Der Grosse Duden a anglický Oxford Dictionary.[7] Také Velká sovětská encyklopedie a Encyclopaedia Britannica svědčí, že název mogol, mogul přestal ve svém užším smyslu být označením národnosti a stal se pojmenováním vladařů z dynastie Tímúrovců. Přispěla k tomu jistě i ta okolnost, že se v indických jazycích začalo ve významu ‚Mongol‘ používat jmen přejatých z angličtiny.

Při přepisu tohoto slova do češtiny máme volbu mezi perskou podobou moghol, popř. moghul, a hindskou mugal, [251]nechceme-li ponechat psaní mogul (urdské znění [muRal] je jistě méně rozšířené než hindské [mugal]). Protože běží o označení někdejších vladařů indických, bude nejvhodnější psát tento název tak, jak se píše a vyslovuje v hindštině, tedy mugal.

Vincenc Pořízka

Poznámka: Pokud je v angličtině a v němčině mogul jako v češtině, nebylo by dost účelné tuto ustálenou podobu měnit, ale v Slovníku spisovného jazyka českého bude třeba příště doplnit: v odborné literatuře též moghol, moghul (pers.), mugal (hind.).

BHk


[1] Jindřich Tomas, Komenský a Indie, Nový Orient XIII, 1958, s. 146.

[2] Vincenc Lesný, Indie a Indové, 1931, s. 137. — Oldřich Friš ve slovníčku ke knize S. A. Dange, Indie od prakomunismu k otroctví, 1950, s. 181.

[3] Vincenc Lesný, Rabíndranáth Thákur, 1937, s. 16, 54, 337.

[4] Jan Rypka, Dějiny perské a tádžické literatury, 1956, s. 214.

[5] Např. ve sborníku Z dějin literatur Asie a Afriky IV (učební text fil. fak. Karlovy univ.), 1962: D. Zbavitel, Bengálská literatura, s. 99, 101; O. Smékal, Hindská literatura, s. 125. — E. Herold - D. Zbavitel - K. Zvelebil, Indie zblízka, 1960, s. 29. — M. Krása, Indie, 1964, s. 62—63.

[6] Srov. např. R. C. Majumdar - H. C. Raychaudhuri - Kalikinkar Datta, An Advanced History of India, 2nd ed., London 1956, s. 425.

[7] Der Grosse Duden, 15. Aufl., Leipzig 1957: Mogul (früher für Beherrscher eines morgenländ. Reiches) (mongol → pers). — The Concise Oxford Dictionary of Current English, 4th ed., 1956: Mogul Mongolian; the (Great or Grand) ~, emperor of Delhi.

Naše řeč, ročník 49 (1966), číslo 4, s. 249-251

Předchozí Jitka Štindlová: Zaměřil dalekohled na Jupiter nebo na Jupitera?

Následující Antonín Tejnor: Šponovky