Časopis Naše řeč
en cz

O jazyce novin

Vladimír Ženatý

[Drobnosti]

(pdf)

-

V řadě článků, které věnuje Naše řeč jazykové stránce našich novin a časopisů, pokračujeme tentokrát poznámkami o časopise „Svět motorů“. Časopis vychází jednou za čtrnáct dní ve značném nákladu 200 000 výtisků a má pestrý a zajímavý obsah. Vedle propagace základních politických úkolů Svazarmu, posílení obranyschopnosti naší vlasti a urychlení technické vyspělosti jeho členů, zaměřuje se časopis především na pomoc v boji proti nedostatkům v bezpečnosti naší silniční dopravy. Střídají se tu odborné články s náročným obsahem se statěmi popularizujícími, reportáže a referáty o motoristické sportovní činnosti u nás i za hranicemi s cestopisnými skicami a většími reportážemi (v ročníku 1960 uveřejňují [123]např. Oldřich Chalupa a Robert Vít svou reportáž „Pěti světadíly s výpravou inženýrů Hanzelky a Zikmunda“), příspěvky čtenářů v rubrikách „Máte slovo“ a „Radíme si“ se stručnými informacemi o technických novinkách z oboru motorismu. Drobné povídky a fejetony s náplní humoristickou nebo kritickou doplňují obsahový profil zajímavého časopisu.

Můžeme-li pochválit snahu redakce o zajímavý a aktuální obsah, nelze to již říci o jazykové (a pravopisné) formě otiskovaných příspěvků.

Zatímco se u jiných časopisů již téměř důsledně užívá nových pravopisných podob slov, zvl. přejatých, zjišťujeme tu značnou rozkolísanost. Není řídkým jevem, že v témž článku nebo na téže straně najdeme dvojí pravopisnou podobu téhož slova (např. organisovat — organizace, s. 162; fysikové — fyzika, s. 194; difusér, organizace, koroze, s. 252). Mimo tyto četné případy rozkolísaného psaní s/z se jinak v psaní přejatých slov užívá počeštěného pravopisu téměř důsledně: sajdkár, tým, trénink apod. Ovšem drobnější nedůslednosti najdeme i zde, např. v odborných článcích se píší šasi, torzní kmity, avšak v reportáži „Pěti světadíly“ se setkáváme s podobou chassi, torse. Pokud jde o slovo jeep, lze je podle Slovníku spisovného jazyka českého psát v počeštěné podobě džíp (Pravidla českého pravopisu toto slovo neuvádějí). Podobně nezaznamenávají Pravidla (ani Příruční slovník jazyka českého a Vášův-Trávníčkův Slovník jazyka českého) slovo rallye (‚hvězdicová jízda‘). Časopis Svět motorů je uvádí jednak v podobě rally, jednak rallye, a to většinou jako podstatné jméno středního rodu (naproti tomu J. Kubišta a L. Rejman ve svém Slovníku cizích slov, Státní pedagogické nakladatelství 1959, je považují za jméno ženského rodu).

Také v psaní a užívání zeměpisných jmen by bylo třeba větší důslednosti, vedle psaní jmen ve vžitých počeštěných podobách, jako Frankfurt nad Mohanem, Paříž, Řím, Varšava, setkáváme se s podobami pro prostého čtenáře už nesrozumitelnými, jako Basel, Gráz (!), např. start byl z Berlína, Hannoveru, Luxemburgu (Lucemburk), Baselu, Bolzána, Grázu a z Prahy (s. 586). Pro zeměpisná jména Basel, Graz (bez dlouhého a) užíváme vžité počeštěné podoby Basilej, Štýrský Hradec.

Pokud jde o psaní velkých písmen, nedbá časopis poučky Pravidel, že označení obchodních značek sériových výrobků užíváme často jako obecných pojmenování druhových a píšeme je s malým písmenem. Máme je proto psát s malými písmeny např. v této větě: Na silnici je všude čilý provoz. Motocykly, sovětské skútry, nákladní auta, volgy, moskviče, potkali jsme i nového záporožce, často jawu s velorexem, hojně čezet… (v posuzovaném časopise se ovšem píše nesprávně Moskviče atd. — s. 581).

[124]Ve větší míře se také vyskytují chyby v interpunkci. Zde by pečlivější korektura odstranila alespoň elementární nedostatky v oddělování vět v souvětí čárkami: Že jste sice důkladně prostudoval různé příručky, ale že jezdit jste se učil na jiném voze (,) než je Octavie (,) a tak nevíte, zda na ni všechno hned najdete a zda budete vědět (,) kde a jak to mazat… (s. 582). — Nabízí se, že faníčkovi udělá hřeby na pneumatiku (,) a ten mu zase oplátkou seřizuje spojku, aj. Často se nesprávně klade čárka před přirovnávací spojku než, uvozuje-li jen slovní výraz: kritického místa křižování dosáhne mnohem dříve, než pomalý povoz; a opačně se neklade před než, uvozuje-li větu (jezdit jste se naučil na jiném voze (,) než je Octavia).

Velmi oblíbeným, a přímo nadužívaným znaménkem je pomlčka (v drobné a husté sazbě časopisu se jí zřejmě dává přednost před čárkou), např. Byt nebo auto?; dnešní FIA, respektive její orgán Mezinárodní sportovní komise má málo kontaktu se skutečným sportem. Nesprávně je užito pomlček ve větě: Pokud jde o pojem bezpečnostní palivová nádrž bylo přijato usnesení (nominativ jmenovací není přece třeba oddělovat od řídícího členu).

Kromě těchto nedostatků a nedůsledností pravopisných snižují hodnotu příspěvků nesprávnosti mluvnické a nedostatky ve stylizaci vět.

V tvarosloví najdeme chyb málo, jen výjimkou se setkáváme s nesprávným tvarem 1. p. mn. čísla sole místo spr. soli. Častější jsou tu jiné nedostatky. Tak např. čteme v témž článku za sebou dvojí vazbu slovesa učiti se (chtěl se něco naučit a tak se mnohému naučil), nesprávně se užívá spojky jak po druhém stupni přídavných jmen a příslovcí (Jinde je víc jak sto zájemců).

Při málo promyšlené stylizaci vznikají tzv. falešné větné dvojice: Proto se musí kluby orientovat na výběr vhodných tábořišť v dohodě s místními národními výbory s dobrou příjezdovou cestou, pitnou vodou a hlavně základními hygienickými zařízeními (spr. musí se orientovat po dohodě s místními národními výbory na výběr vhodných tábořišť s dobrou příjezdovou cestou…).

Je nutno dbát i pečlivějšího výběru spojovacích výrazů, jako např. ve větě: Zůstává stínem každé akce, když je nějaký úraz, který nese vážné následky (spr. dojde-li k nějakému úrazu, který má vážné následky). Podobně se vyskytují v textu nahromaděné přívlastkové věty vztažné se vztažným zájmenem který: Plné pomoci a podpory (spr. plnou pomoc a podporu) jim musí poskytnout trenérské rady, které kontrolují plnění tréninkových plánů a případně je zpřesňují podle zjištěných mezer, které jsou překážkami pro po[125]dání plné výkonnosti (lépe: …trenérské rady. Ty kontrolují…; v poslední větě ještě vadí nadměrné jmenné vyjadřování; lépe by bylo: které brání jezdcům podat plný výkon).

Nadměrné vyjadřování jmenné vadí často jasnému porozumění textu a nemá své místo především v jednoduchém referátu, jako je článek „Co ukázalo soustředění terénních jezdců?“ V něm se kupí jmenné vazby jedna na druhou (zvláště často hromadění závislých 2. pádů), např. …motocykly, které nestačily na splnění nároků soustředění (spr. nestačily splnit nároky); motocykly, které neumožňují podání plného výkonu jezdce (spr. které nedovolují jezdcům, aby podali plný výkon); Zde by docházelo k hodnocení dosavadních výsledků jezdce, k upřesnění tréninkových plánů a k vlastní výchově tak, aby byl zajištěn jeho sportovní růst a zdokonalení techniky a taktiky jízdy se současným zamezením případných výchylek v jeho výkonnosti (spr. zde by se hodnotily výsledky jezdce, upřesnily… plány a jezdec by byl veden tak, aby byl zajištěn jeho sportovní růst a zdokonalena jeho technika… a aby současně byly zamezeny případné výchylky…). Podobně těžkopádně se vyjadřuje autor i na jiném místě: Tím byl učiněn předpoklad naprostého klidu pro jezdce (lépe prostěji: tak byl zajištěn klid).

Redakce nesmí váhat zasáhnout i tehdy, jde-li o zprávu poloúředního charakteru, neboť jinak se čtenář jen dohaduje smyslu oznámení: K tomu sdělujeme, že jsme po novém prošetření této záležitosti oznámili 21. ledna 1960 Okresnímu národnímu výboru v Toužimi, že závory na tomto přejezdu budou namontovány po přechodu zimního období se započetím práce v březnu a dokončením nejpozději v dubnu t. r.

Naproti tomu je velkým nedostatkem výrazová chudoba v článku věnovaném technickému popisu polského skútru OSA (jde asi o překlad): Spojka je vícelamelová, v olejové lázni a je poháněna od motoru řetězem 3/8"×7,5. Třístupňová převodovka je v bloku s motorovou skříní a spojkou. Primární převod je 2,31 : 1. Pohon zadního kola je řetězem 1/2"×7,75 s převodem 2,79 : 1, což dává celkový převod… (Pro srovnání uvádím možnosti výrazového odstínění z popisu našich motocyklů: spojka běží v olejové lázni; převodovka tvoří s klikovou skříní jednolitý blok motoru.)

Z hlediska stylistického vzbuzují námitky také příliš složitá souvětí, v nichž komplikovaná větná členitost narušuje plynulost a přehlednost sdělení. Jako příklad můžeme uvést toto souvětí: K propagaci… zájezdu neměli pracovníci ÚV Svazarmu dostatek času. Rozhodně méně, než měl slovenský SVTVS, který si stačil opatřit transparenty…, rozmnožil mapky denních tras, popis pa[126]mětihodností při cestě, historii projížděných měst, povolení vývozu konzerv, jejichž lékař mohl předepisovat a vydávat léky během cesty a který vypsal soutěž o ceny za nejlepší fotografie. Nehledíme-li k nesrozumitelnosti zkratky SVTVS, má toto souvětí velmi mnoho nedostatků. Především se k slovesu stačil si rozmnožit váže vedle náležitých předmětů také nenáležitý předmět povolení vývozu konzerv (tento předmět se váže k slovesu stačil si opatřit, kterým vedlejší věta začíná), zájmeno vztažné jejichž spojuje nesprávně větu lékař mohl předepisovat léky ke slovu konzerv (spr. jehož lékař, tj. slovenského SVTVS) a konečně věta který vypsal soutěž se váže k podstatnému jménu lékař, ačkoli pisatel měl na mysli slovenský SVTVS, neboť jen ten mohl takovou soutěž vypsat. A takových příkladů by bylo možno uvést více.

Pokud jde o prostředky z oblasti lexikální, jsou na výši především články odborného zaměření. Jinak, a to bylo v Naší řeči vytýkáno i jiným sportovním časopisům, pronikají do reportáží a informačních článků často slova slangová a obraty nespisovné. Tak se setkáme se slovem soutěžák (‚účastník soutěžní jízdy‘), s obratem nejezdí půllitra (‚stroj o kubatuře 500 ccm‘) apod. V oblibě jsou stále nevhodné hybridní složeniny typu autoučiliště, normohodina (spr. normovaná hodina) aj. Nesprávné je označení zájmového kroužku v podobě Simca-kroužek (s. 642), správně je uveden zájmový kroužek Škoda na s. 674 (jde tu o nominativ jmenovací a ten stojí za svým řídícím jménem). Za nevhodný považujeme termín předjedoucí vozidlo (Vzdálenost mezi motorovými vozidly za sebou po vozovce jedoucími musí být taková, aby v případě náhlého zabrzdění a zastavení předjedoucího vozidla mohl řidič vozidla následujícího včas zastavit). Pravidla silničního provozu mluví správně o povinnosti řidiče zachovávat bezpečnou vzdálenost od vozidla jedoucího před ním. Slovo předjedoucí je nesprávně utvořeno (předjeti znamená ‚jízdou předstihnout‘) a navíc je tu nebezpečí, že bude zaměňováno s termínem předjíždějící vozidlo.

Naše připomínky k pravopisné a jazykové úrovni časopisu Svět motorů ukázaly, že je tu ještě mnoho, i elementárních nedostatků. Redakce sama nejednou kriticky zvážila obsahovou hodnotu svého listu a svou odpovědnost ke čtenářům. Nelze však přehlížet jazykovou formu, kterou je obsah sdělován. Její podceňování, jak jsme ukázali, se nevyplácí; místo jasného a srozumitelného sdělení dostává čtenář někdy spleť vět, kterou jen s námahou rozluští. Časopis takového významu a rozšíření, jako je Svět motorů, má být na výši po všech stránkách. Naše poznámky chtějí k tomu přispět.

Naše řeč, ročník 44 (1961), číslo 3-4, s. 122-126

Předchozí Karel Sochor, František Cuřín: Z knih, časopisů a novin

Následující Luděk Bachmann: Jak se mění jídelníček