Časopis Naše řeč
en cz

Konference na nejvyšší úrovni

Přemysl Hauser

[Drobnosti]

(pdf)

-

V rozhlasových a novinových zprávách, v nichž se hovoří o nutnosti svolat konferenci nejvyšších vládních představitelů, objevuje se v poslední době stále častěji nové sousloví konference na vysoké (nejvyšší) úrovni. V tomto spojení je užito slova úroveň v novém, nezvyklém významovém odstínu.

[229]Samo slovo úroveň bylo přejato do našeho jazyka z ruštiny v nové době. V Jungmannově slovníku ještě není doloženo. Má je až slovník Kottův ve 4. díle s významem německého ‚das Niveau‘ a dokládá je z F. Zákrejse. V dalších dílech Kottova slovníku se doklady na slovo úroveň množí: např. nesnížiti branné síly státu pod úroveň státu jiného (z Nár. listů); užívá se ho též jako odborného termínu v hornictví ve významu německého ‚der Gradbogen‘ (klonoměr). Všechny tyto doklady svědčí o rychlém rozšíření slova úroveň a o tom, že se brzy vžilo (změnilo při převzetí rod, v ruštině je rodu mužského).

Příruční slovník zaznamenává dva základní významy slova úroveň: ‚myšlená rovina vedená vodorovně ve výši něčeho‘, např. úroveň hladiny, moře, nádraží; ‚stupeň, míra braná za základ nějakého hodnocení‘, kupř. životní úroveň, politická úroveň kádrů, úroveň cenová.

Ve spojení jednání na vysoké úrovni nejde o přímé hodnocení jako v obratu vysoká životní úroveň nebo jednání mělo vysokou úroveň. Jde tu však rovněž o vyznačení jistého stupně, jisté hierarchie, pokud jde o účastníky jednání, konference apod. Užití je omezeno jen na oblast diplomatickou a jen v této souvislosti je srozumitelné. Celý obrat je kalk, doslovný překlad z ruštiny: peregovory na vysokom urovně. I v ruštině jde však o spojení zcela nové, dosud se tu slova uroveň užívalo v týchž základních významech jako v češtině (srov. např. heslo urovenь v slovníku Ožegovově).

Slovní spojení odpovídající ruskému peregovory na vysokom urovně a českému rozhovory na nejvyšší úrovni existují i v jiných jazycích: v němčině Gespräche auf hoher (höchster) Ebene, ve francouzštině les pourparlers à un échelon élevé, v angličtině top-level talks. V německých zprávách se však častěji objevuje jednoslovný výraz Gipfelkonferenz, kterému odpovídá ve francouzštině nejčastěji užívané spojení la conférence au sommet a v angličtině summit talks.

Vedle spojení jednání na vysoké úrovni se dříve užívalo také synonymního spojení jednání na úrovni šéfů vlád. Toto spojení je v ruštině neznámo, poněkud podobný obrat je ve francouzštině les pourparlers entre des représentants de haut rang. Z oblasti diplomatické bylo dnes vytlačeno spojením jednání na vysoké úrovni, vniklo však do stylu úředního a odtud do novinářského a značně se tu rozšířilo. Často slyšíme a čteme o jednání, poradách, konferencích apod. na úrovni někoho. Tak se v novinových zprávách dočteme o poradách, jednáních na úrovni náměstků předsedy vlády, tj. o poradách, jednáních, jichž se účastní náměstkové předsedy vlády. Na předložkovém výraze na úrovni (koho), který nabývá platnosti nevlastní předložky, závisí 2. pád množného čísla, vyjadřující hodnost nebo funkci osob, mezi nimiž se jednání vede. V poněkud jiném významu se užívá předložkového výrazu na úrovni s podstatným jménem v 2. pádě jednotného čísla, např. [230]„Problémy jsou řešeny na úrovni vedoucího provozu, po případě hlavního inženýra a v krajním případě ředitele podniku“ (Rudé právo 3. 12. 1957). Znamená to v těchto případech, že o problémech rozhoduje vedoucí provozu, hlavní inženýr nebo ředitel se svými spolupracovníky, že řešení je v jejich kompetenci. Předložkový pád na úrovni se v obou těchto případech blíží platnosti nevlastní předložky, jako např. předložkový výraz v rámci něčeho.

Naše řeč, ročník 41 (1958), číslo 7-8, s. 228-230

Předchozí František Cuřín: O jazyce novin

Následující Zdena Hrušková: Zkratky Mudr., Dr., Inž.