Časopis Naše řeč
en cz

Lidové milice

Z. Hrušková

[Okénko z naší poradny]

(pdf)

-

V denním tisku i v rozhlase ve zprávách o májových oslavách se hovořilo také o příslušnících lidových milic, kteří se zúčastnili májového průvodu a přehlídky na Letenské pláni 9. května. Někteří čtenáři a posluchači se pozastavili nad tvarem 2. pádu množ. čísla milic a dotazovali se, zda nemělo být použito tvaru milicí. Vznikly také pochybnosti o tom, zda je správné používat názvu této instituce v množném čísle a psát jej s velkým písmem.

Pokud máme na mysli tuto státní instituci jako organisační složku podřízenou ministerstvu vnitra, užíváme úředního názvu Lidové milice (tedy v množ. čísle) a píšeme jej s velkým písmenem (podobně jako na př. Pohraniční stráž). Jde-li však o označení příslušníků lidových milic v jednotlivých závodech, užíváme jednotného čísla a malého počátečního písmena; na př. stal se členem lidové milice v ČKD Stalingrad.

Substantivum milice skloňujeme jako feminina zakončená na -e podle vzoru „nůše“. U tohoto vzoru bývá v 2. pádě množ. čísla kolísání mezi tvarem zakončeným na a mezi tvary bez koncovky. Podobu bez koncovky nacházíme zvláště u podstatných jmen zakončených na -ice (tedy na př. ulic, lavic, silnic, polic atd.). Stejné kolísání se objevuje i u cizích substantiv se zakončením na -ice. Některá zachovávají tvar s koncovkou (repetice repeticí), některá mají obojí tvar (ambice ambic i ambicí), jiná se přiklonila k českým jménům na -ice s tvarem 2. pádu množ. čísla bez koncovky, na př. disposice disposic, komposice komposic, posice posic. U podstatného jména milice se vyskytují v 2. pádě množného čísla tvary obojí (milicí i milic), avšak tvar bez koncovky nabyl převahy; je to ve shodě se systémem českých podstatných jmen na -ice, která — jak už jsme uvedli — mají 2. pád převážně bez koncovky. Označujeme tedy strážce bezpečnosti v našich závodech spíše jako příslušníky Lidových milic, zhlédli jsme přehlídku naší armády a Lidových milic a pod.

[185]Z tohoto výkladu vyplývá, že i ulice nebo náměstí pojmenované podle této instituce by měly mít v názvu tvar 2. pádu množ. čísla. Na př. pojmenování prostranství na rozcestí Sokolovské třídy a Fučíkovy ulice v Praze 9 má správně znít: náměstí Lidových milic. Dosavadní název náměstí Lidové milice není vhodný. Předpokládá vlastně, že náměstí je pojmenováno podle určité lidové milice některého závodu; v tomto případě by však mělo být uvedeno v názvu náměstí také jméno závodu, na př. „náměstí Lidové milice ČKD Stalingrad“. Ve skutečnosti ovšem není název takto míněn, náměstí je pojmenováno po celostátní instituci nazvané „Lidové milice“.

Naše řeč, ročník 39 (1956), číslo 5-6, s. 184-185

Předchozí Jaroslav Kuchař: „Mistři uhlí“

Následující V. Kondrová: Teplofikace, fondodržitel