Časopis Naše řeč
en cz

Zpráva o první celostátní konferenci o výchově pěveckých kádrů

Jana Ondráčková

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Ve dnech 19. a 20. prosince 1955 uspořádalo ministerstvo kultury a sekce koncertních umělců při Svazu čs. skladatelů pracovní celostátní konferenci o výchově pěveckých kádrů podle vědeckých metod.

Pozornost byla přirozeně věnována především pěvecké výchově, na př. otázkám dětského zpěvu a hlasu, úkolům hlasové výchovy, základním předpokladům pro úspěšnou činnost v pedagogice zpěvu, sborovému zpěvu atd. Byly předneseny vědecké referáty o nových metodách výzkumu fysiologie hlasu a o péči o hlas v období mutace (prof. Dr M. Seeman), o spolupráci lékaře a hlasového pedagoga (doc. Dr K. Sedláček), o hlasové hygieně (doc. Dr F. Brohm); význam učení I. P. Pavlova pro pěvectví zhodnotili prof. Dr M. Sovák a doc. Dr K. Bláha.

O problémech zpěvu s hlediska fonetiky hovořil prof. Dr B. Hála. Z jeho projevu uvádíme alespoň několik hlavních myšlenek a úkolů pro nejbližší dobu: prozkoumat hlasovou donosnost, provést podrobnou analysu celého spektra zpívaných samohlásek ve srovnání se samohláskami mluvenými, osvětlit příčiny porušování srozumitelnosti hlásek při zpěvu a otázku neutralisace samohlásek, prozkoumat blíže arti[108]kulační pochody při zpěvu ve vztahu k artikulaci při mluvení a j. — O významu spolupráce učitele zpěvu s fonetikem výstižně hovořil na základě bohatých zkušeností zasloužilý umělec Z. Otava.

Kromě referátů byly na konferenci předvedeny tři filmy, a to film prof. Dr M. Seemana (Navrácený hlas), stroboskopický film prof. Dr B. Hály o činnosti hlasivek, předvedený již r. 1930 na mezinárodní konferenci logopedů a foniatrů, a konečně film prof. J. Vavrdové o činnosti bránice při zpěvu pořízený režisérem K. Tomanem s finanční podporou ministerstva kultury a pod odborným vedením komise pro vědecký výzkum zpěvu při Fonetickém kabinetu Ústavu pro jazyk český ČSAV.

Ze závěrečné resoluce je třeba zdůraznit zejména požadavek vybudovat výzkumné kabinety akusticko-fonetické na konservatořích a akademiích, zavést státem řízenou péči o pěvecké kádry a konečně zřídit stálou radu pro pěvecké otázky s příslušnými komisemi, složenou z našich předních umělců, pedagogů a vědců. Stálá rada by byla orgánem ministerstva kultury.

Tato první konference znamená teprve zahájení práce ministerstva kultury na tomto důležitém úseku. V práci se bude pokračovat. Není bez zajímavosti, že výzkum zpěvu s hlediska fonetického byl zahájen již o dva roky dříve z iniciativy Fonetického kabinetu; v tomto výzkumu se pokračuje podle stanoveného plánu a jeho dílčí výsledky budou zveřejněny.

Naše řeč, ročník 39 (1956), číslo 3-4, s. 107-108

Předchozí Karel Sochor: Bratislavská porada o otázkách odborného názvosloví

Následující Zdeněk Tyl: Z knih, časopisů a novin