dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Z Ústavu pro jazyk český

Karel Sochor

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Letošním ročníkem počínaje bude Ústav pro jazyk český soustavně referovat o své činnosti v Naší řeči, a to tím spíše, že Naše řeč je nyní jeho orgánem.

V Ústavu pro jazyk český bylo zřízeno samostatné terminologické oddělení. Dosud se řešily otázky terminologie v oddělení lexikografickém [36](šlo hlavně o shromažďování materiálu a zpracovávání odborných názvů pro akademický slovník) a v oddělení pro současný spisovný jazyk (kde se řešily aktuální potřeby dneška). Touto roztříštěností ovšem celá práce trpěla, zejména byla brzděna přímá aktivní účast při tvoření nových odborných názvů.

Nové oddělení si vytklo za úkol aktivně spolupůsobit při vytváření odborné terminologie a při ustalování názvů dosavadních v jednotlivých vědních oborech a v oblasti výrobní a hospodářské. V přímém styku a spolupráci s výzkumnými a jinými vědeckými ústavy, institucemi, úřady a národními podniky oddělení toto bude usilovat o revisi dosavadních termínů všude tam, kde se toho projeví naléhavá potřeba, bude kriticky hodnotit nové termíny, aby odpovídaly zákonitostem, jež se jeví vůbec při tvoření českých slov, aby byly v souladu s celkovým rázem slovní zásoby příslušného oboru a aby prakticky vyhovovaly svou jednoznačností vyjadřovací potřebě. V době, kdy se v našem životě vše uvědoměle a plánovitě přeorganisovává, je nutné organisovat i normalisaci termínů. Odborníci jsou často při tom bezradní, upadají do rozpaků, mají-li pro nový pojem zvolit vhodné slovo, mají-li se rozhodnout pro jeden z několika možných názvů. A tu je otevřené pole působnosti pro jazykového theoretika, který se musí snažit, aby podle zákonitostí slovotvorného řádu jazyka pomáhal najít náležitý výraz.

Terminologické oddělení Ústavu pro jazyk český rozvine svou práci tak, aby přímo zasahovalo do otázek názvoslovných a poskytovalo účinnou pomoc institucím jednotlivých vědních oborů a výrobních odvětví; ty spolupráci takovou jistě s radostí uvítají a přičiní se o to, aby u nás došlo k jednotnosti a ustálenosti v odborném názvosloví. Oddělení musí ovšem shromáždit a roztřídit materiál, uvědomit si nedostatky dosavadních názvů, odborníci pak musí vyložit své nové potřeby i potíže s názvy dosavadními. Tato příprava materiálu je ovšem dosti pracná, neboť musí být založena na promyšlené excerpci odborných spisů; jen tak je možno spolehlivě pak pracovat v komisích a užších poradách. Ústav má již zkušenosti s prací v názvoslovných komisích i s přípravnými pracemi. Spolupracuje tu již dlouho s odborníky; tu spolupráci nyní však prohloubí a je ochoten účinně pomoci i při sestavování odborných slovníků, ať již překladových nebo speciálně terminologických. Kromě toho téměř denně odpovídá písemně, ústně i telefonicky na dotazy terminologického rázu. Připravuje též vypracování obecných zásad pro tvoření nových odborných názvů a pro revisi termínů dosavadních.

Tato práce pro veřejnost je spojena zároveň s činností registrační, jež je zaměřena na soustavné zaznamenávání názvů z jednotlivých oborů, na zachycování aktualit a na evidenci výrazů nevhodných (termíny nepřesné, jazykově nesprávné nebo zastaralé, výrazy povahy slangové a pod.). Proto byl založen vlastní lístkový archiv, který ve spojení s dosavadními odbor[37]nými doklady lexikografického archivu Ústavu bude cennou oporou pro řešení názvoslovných otázek. Právě nyní se provádí excerpce státních katalogů prací a jiné základní odborné literatury současné, též časopisecké.

Dalším úkolem tohoto oddělení je připravovat odborná hesla pro slovnikářské práce lexikografického oddělení Ústavu, především pro Příruční slovník jazyka českého a dodatky k němu a pro chystaný normativní a synonymický slovník současné češtiny. Některá hesla se zadávají odborným spolupracovníkům, jiná se zpracovávají přímo podle dostupné literatury a podle odborných slovníků naučných. Často je nutno ověřovat si významovou platnost některých názvů telefonickými dotazy u různých odborníků; tu se čím dále tím více osvědčuje spolupráce s ústavy při vysokých školách a s nově zřizovanými výzkumnými ústavy a institucemi.

Terminologické oddělení sleduje též čilý názvoslovný ruch na Slovensku a naváže v nejbližší době co nejužší a nejúčinnější spolupráci s terminology Jazykovědného ústavu SAVU v Bratislavě.

Naše řeč, ročník 35 (1951), číslo 1-2, s. 35-37

Předchozí Red. (= Redakce): Zprávy o sovětské jazykovědě

Následující Kchř (= Jaroslav Kuchař): Šturmovština