Časopis Naše řeč
en cz

Čeština v lékařském písemnictví

Jaroslav Přikryl

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

V NŘ. XXIV, 264 n. a XXV, 234 n. jsem vytýkal lékařským spisovatelům, že zbytečně užívají cizích slov. Probral jsem dva články mladých lékařů, otištěné v Časopise lékařů českých, jeden z oboru chirurgického, jeden z ženského lékařství. Nad Farmakotherapií praktického lékaře od univ. prof. dr. Jiřího Štefla (vyšla 1940) rozšířím rozbor na celou češtinu, protože u vysokoškolského učitele očekáváme hlubší porozumění pro správnost jazyka než u mladého příležitostného spisovatele. Z knihy o 319 stranách vybírám příklady jenom ze str. 72 až 130.

Štefl v předmluvě zdůrazňuje, že se úmyslně „nevyhýbal technickým termínům, vžitým každému lékaři, i když máme pro ně české názvy“, a to proto, aby jeho kniha nesváděla nelékaře k samoléčitelství. Tím se obrnil jen velmi povrchně proti výtce, že užívá cizích názvů a slov přespříliš často, neboť má jich záplavu i v takových větách, které jsou pro ochotníky v léčitelství bezvýznamné. Nicméně upustím od jich vypočítávání, třebaže je velmi lákavé ukazovati, jak snadno se mnohé z nich nahradí docela výstižně výrazem českým a běžným, jindy slovem jen opomíjeným, a proto nezvyklým. Nemohu však mlčky přejíti přes některé závady.

Š. někdy cizím slovem zastírá neurčitost představy: 92 Patrně jde tu o adekvátní účinek (přiměřený? shodný? souhlasný?). 93 Tyto příznaky promptně mizejí (rychle? ihned?). 124 Do této situace zasahuje účin kardiotonik téměř adaekvátním (!) způsobem (nedovedu vysvětliti). 107 nebezpečí z toxikomanie zde však není (je to domnění otrávenosti nebo snaha o sebeotravu, jak toxikomanii vysvětluje Slovník lékařský, či touha po zbytečném užívání?).

Cizí slovo může zaviniti i poruchu smyslu, nelogičnost nebo [205]nejasnost: 124 čímž se restituuje jak koloběh krevní, tak jeho poruchy (čekáme, že se po srdečních lécích koloběh krevní zotaví, ale jeho poruchy se zmenší nebo i vymizejí). 87 dochází k degenerativním zánětům jater (není jasno, jsou-li to záněty ze zvrhlosti, ze zvrhání tkáně jaterní, či záněty vedoucí ke zvrhlosti). 102 Chronická kumulativní otrava strychninem (je to vlastně vleklá otrava strychninem hromadícím se v těle). 97 Specialita Diuretin dráždí žaludek méně než magistrální chemicky předepsané theobrominum natriosalicylicum (chemicky nemůžeme nic předpisovat; spr. než theobr. n., předepsané chemickým jménem; adj. magistrální zde vůbec nepřiléhá). 92 Dále dráždí (kofein) ledvinový parenchym, a to specificky, takže jej ani po velkých dávkách nepoškozuje (…parenchym, ale takovým způsobem, že jej nepoškozuje, ani když byl požit ve velkém množství).

Déle se zastavím jen u těch cizích slov, jichž užití dává podnět k úvaze nebo výtce. 72 Při některých hypnoticích se vyskytují kožní reakce. Lépe je psáti „hypnotikách“. Podobně vytvoříme 6. pád mn. čísla od slov afrodisiakum, analgetikum, anthelminthikum, antipyretikum, antiseptikum, antispasmodikum, drastikum, galenikum, kardiakum, narkotikum, když už se jim vyhnouti neumíme nebo nemůžeme. — 98 z nejlepších stimulantií. Slova cizího původu, končící v 1. p. jedn. latinskou koncovkou -ans, -ens, jsou zdomácnělá v písemnictví lékařském a lékárnickém. Mluvnice a Pravidla nepoučují o pravopise množného čísla. PS. píše nedůsledně obstipantia, ale korigencia. Nebude žádná chyba, budou-li lékaři psáti vždycky koncovky přizpůsobené českému pravopisu, -cia: stimulancia, rubefaciencia, obstipancia, korigencia, roborancia, vasodilatancia, expektorancia, derivancia (prýštidla), stimulancia, a podobně ostatní pády množného čísla: -cií, -ciím, -ciích, -ciemi.

Při psaní továrních jmen léků (t. zv. specialit) a u chemických jmen pozorujeme v této knize nedůslednost. Někdy se ve větách píší s malým počátečním písmenem: 78 sulfonal, trional, tetronal, urethan; 99 králíka, otráveného veronalem nebo luminalem. Tak je psávali také starší farmakologové, Chodounský a Lhoták (na př.: Autorové zkoušeli neuronal také při epilepsii. Podobný přípravek francouzský je paveron a český novopon), ve shodě s duchem našeho pravopisu. V lékařském předpisu pro lékárnu píšeme ovšem velké počáteční písmeno i uprostřed věty. Je však nevhodné, píší-li se velká začáteční písmena v české větě: 78 Vedle Evipanu používá se k intravenosní nebo rektální narkose také jiných sloučenin, na př. Pernoctonu, Avertinu, Reptidonu a j. Nedůslednost zvlášť je viděti na str. 103, kde čteme [206]jednou Santonin a jindy santonin; nebo 118: v první řadě Papaverin, dále nitroglycerin; 129 s digitalisem Theobromin a Theofyllin.

Mnoho zvláštností má Š. ve psaní a užívání cizích slov, zvláště též výrazů odborných: 99 diaethylamid kyseliny phtalové (lépe diethylamid k. ftalové, jako PS. píše ethyl a ftalein); 119 phenolphtalein (fenolftalein); diphenylphtalanhydrid (difenylftalanhydrid). 115 adaekvátní draždidlo střeva (adekvátní dráždidlo; srozumitelněji: přiměřené); 115 po gynaekologických operacích (gynekologických); anaemie (anemie, lépe chudokrevnost); 91 hojnost tanninu (taninu); 72 při večerních teplotách phtisiků (ve shodě s PS. fthisiků); 75 po incisi abscessů, 77 excessy krevního tlaku (Pravidla píší absces, exces); 75 činnost gonad (gonád); 77 anaesthesie, 82 anaesthetikum (P. píší anestesie); 102 praeskripce (buď předpis, nebo aspoň preskripce); 123 arythmie (arytmie, jako rytmus, P.); 73 essentielní nespavost (esenciální); 94 kollaps (jinde spr. kolaps); 82 ammoniak (amoniak); 78 katarrhální záněty (katarální); 106 krev arterielní (arteriální, tepenná). — Ale místo 94 fibrily svalové (nestačí-li vlákna) pišme fibrilly (PS.), místo 125 prakse pišme praxe. — 80 hotoví se z nich tinktury Valeriana a Ti. Valeriana aetherea (spr. Tinctura Valerianae a T. Valerianae aetherea); 95 Aquae destilatae (destillatae); 95 in ampulis (ampullis), Extracti Colae fluidum (fluidi); 97 ad naebulas (nebulas), a pod. často.

Na rozdíl od obvyklého způsobu píše Š. s velkým písmenem česká jména rostlin: 92 Dále jest kofein obsažen v lístcích Cesmíny paraguayské (spr. cesmíny); 100 strychnin jest alkaloid (!) obsažený v semenech Kulčiby, rostoucí v Africe (kulčiby); 119 kůra z našeho stromu krušiny, Řešetlák krušina, Rhamnus Frangula (řešetlák). — Odchylně od Ottova Slovníku a Polívky Š. píše 121 povíjnice počistivá (místo povijnice). Jiné chyby: 94 při migrenách (migrénách); 121 hlíznaté kořeny (hliznaté). Tvaru jest užívá autor nejednou na újmu libozvučnosti: 80 jest to bor, 120 jest to olej, 114 Zácpa jest stav, který pramení; 129 to jest tam, kde vázne diuresa.

Tvaroslovných chyb je v Š. knize málo: 126 někteří domorodci užívají jej (strofantinu) jako šípového jedu (ho); 108 alkaloidy se jí (tříslovou kyselinou) sráží (srážejí); 88 šířeji (šíře). Nezvyklý slovesný tvar je 120 stolice snáze skluzuje (sklouzává).

Rozdělovací čárky jsou někdy nadbytečné: 82 t. zv. střediska akční, neboli činnostní. 112 Látky, dráždící činnost hladkého svalstva (v záhlaví). 86 Nepoškozuje sice respirační trakt tak, jako éter, neboť neobsahuje peroxydy (dýchací ústrojí tak jako [207]ether, neboť). — Někdy naopak čárka schází: 88 Smrti se dá předejíti opatrným pomalým dosováním (smrt se dá předejíti opatrným, pomalým přidáváním). — Nesprávně položená čárka ruší smysl věty: 119 Užívá se odvaru z kůry nebo extraktu, hotoveného z kůry jako příměsi do prášků a pilulek (užívá se odvaru nebo extraktu z kůry jako příměsi…).

Výrazné sloveso Š. někdy neúčelně nahrazuje nevýraznou vazbou rozloženou: 80 tu a tam bývají v užívání při léčení neuros (tu a tam se užívají). 81 Také vzhledem k jejich vysoké viskositě se rozpustnost v tucích odehrává jenom velmi pomalu. (Také se pro vysokou viskositu v tucích rozpouštějí jenom velmi pomalu). 84 smrt z obrny cirkulace se stane imminentní (hrozí smrt z obrny krevního oběhu). 85 odstraníme okamžitě narkosu a pokud možno ji nahradíme inhalací kyslíku (ihned přestaneme uspávati, a možno-li, dáme vdechovati kyslík). — Také jiné výrazy autor někdy rozkládá na újmu určitosti a stručnosti: 104 křeče bizarního rázu (podivné křeče). 117 Pektiny podržují svůj tuhý charakter rosolovitého rázu (svou rosolovitou tuhost). 96 při spastických stavech cevních (při spasmech cevních). 95 při únavných stavech (únavnosti). 108 jde o resorptivní účinek toho kterého alkaloidu (o vstřebání). 126 Účin se vyznačuje značně dlouhou dobou latence (dlouhou latencí). 111 (etherické oleje) chemicky labilní povahy (etherické oleje chemicky proměnné n. nestálé).

Vyskytnou se i nesprávné instrumentály doplňkové: 94 (Kofein) jest lepším stimulantiem nežli adrenalin (lepší povzbuzující prostředek n. stimulans). 100 Všechna tato léčiva jsou látkami vasokonstrikčními (látky vasokonstrikční). 99 (vitamin Pp), který jest amidem nikotinové kyseliny (což je amid n. k.). 124 při dekompensaci, je-li ovšem typickou, jest srdce rozšířeno (typická, je s. r.). — A naopak zas 1. pád se klade místo 7.: 85 tep se stává měkčí a měkčí, současně rychlejší (čím dál měkčím a zároveň rychlejším). Obojí pochybení se spojuje ve větách: 124 smrštění se stává čím dále, tím mohutnější. Toho výsledkem jest, že se krev dokonaleji vyprazdňuje ze srdce (smršťování se stává čím dál tím mohutnějším. Výsledek toho je, že se krev lépe vyhání ze srdce). — Nezvyklé je spojení byť ale: 85 pokud byla, afekce byť chronická, ale rozsáhlá (byť i — přece; sice jen — ale). — Nevhodné vazby: 85 dáme jej (kyslík) vdechovati přes delší trubici (delší trubicí); 88 po inhalaci kysličníkem dusným (po vdechování kysličníku dusného); 96 aby na zpuchřelé cevy byl kladen co nejmenší nárok se strany kolísání krevního tlaku a činnosti srdce (aby na z. cévy činilo [208]co nejmenší nárok kolísání k. t. a srdeční činnosti); 99 injekce jednokubikovými dávkami dvacetiprocentního roztoku opětujeme (jednokubikové injekce d. roztoku o.); 111 v takových stavech, které lékař zjistí snadno tím, že pacient trpí příznaky zvýšené činnosti srdeční (podle toho); 127 schopnost fixovati kalcium do tkání (upevniti vápník ve tkáních).

Skoro na každé stránce knihy zaráží, jaká slova Š. volí a jaký smysl jim přikládá. Uvedu několik dokladů, obsahujících zároveň ukázky, jak mechanicky a nadbytečně se tu užívá aplikovati a aplikace: 84 okamžitě aplikujeme prostředek, ochrnující parasympatikus, na příklad atropin, buď subkutanně, intraperitoneálně, intravenosně nebo intrakardiálně (hned vstříkneme prostředek ochromující parasympatikus … pod kůži, do břišní dutiny, do žíly nebo do srdce). 85 tam, kde byl éter aplikován při současné afekci horních cest dýchacích (tam, kde se etherem uspávalo za onemocnění h. d. c). 86 jakmile však kočce aplikujeme déle trvající éterovou narkosu (když však kočku déle etherem uspáváme); aplikujeme směs chloroformu a éteru (dáváme vdechovati). 89 jak nahraditi inhalační aplikaci narkotik nějakým jiným způsobem (j. n. uspávání vdechováním n. j. z.). 109 užívá se ho (amylnitritu) k aplikaci inhalační (ke vdechování; vdechuje se). 114 Po aplikaci barya se dostávají všechny svaly do stavu tetanického smrštění (Baryum způsobuje, že se všechny svaly tetanicky smršťují). 114 Pokud je (léky parasympatikotropní) budeme aplikovati jako projimadla, budeme tak vždycky činiti lokálně, to jest perorálně, neboť tak vystačíme s menší dávkou nežli při aplikaci parenterální (Jako projimadla je vždycky dáme jen užívati, protože tak vystačíme s menší dávkou, než kdybychom je vpravovali do těla jinak). 127 Způsob aplikace digitalisových produktů jest převážně perorální a proto také téměř celá materia medica se nese tímto směrem. Byly sice činěny pokusy o aplikaci intramuskulární, ale ta se dosud nevžila (stručně: Náprstníkové léky se převážně jen užívají; vstřikování do svalu se dosud nevžilo). 128 pro therapeutickou aplikaci digitalisu při komplikaci ledvinovými chorobami (pro léčení náprstníkem při k.), a tak často.

(Příště ostatek)

Naše řeč, ročník 26 (1942), číslo 7, s. 204-208

Předchozí Karel Sezima: Klasobraní ze sklizně letošní i minulých

Následující Vladimír Šmilauer: Názvosloví zemních prací