Časopis Naše řeč
en cz

Refuge, refýž, výstupek

[Drobnosti]

(pdf)

-

Slovo refuge, přejaté z francouzštiny a psané někdy také už refýž jako jiná podobná slova francouzská, která u nás zdomácněla (na př. garáž, kuráž, montáž, prestiž a pod.), označuje konkretum známé dnešnímu dopravnictví, zvláště městskému: dlážděný ostrůvek, chodníček podoby kruhovité nebo podlouhlé, jehož účelem je 1. říditi směr dopravy v městských třídách a ulicích, 2. ulehčovati na sta[208]nicích vystupování z elektriky a z autobusů i nastupování do nich, 3. býti chodcům útočištěm před nebezpečím úrazu při přecházení ulic (to vystihuje právě název francouzský). Je na bíle dni, že čím více se toho slova užívá, tím potřebnější se jeví vhodný lidový a srozumitelný výraz český. Vzpomínám na rozhovor se zemřelým filologem prof. Václavem Sládkem, jenž učinil návrh uvedený výše (výstupek). Považuji za vhodné připomenouti dobré to slovo i dobrého jeho autora touto cestou, jíž by také mohlo ono slovo nejlépe a včas zdomácněti.

B. V.

Skoro současně s tímto dopisem p. prof. dr. B. Vyskočila jsme dostali podobný návrh od p. ředitele Jos. J. Davida z Plzně: „Dávám redakci NŘ. na úvahu, zda by místo slova refuge nedoporučila slovo úchraň, utvořené podobně jako slova úkryt, útulek, ústraní a j.“

NŘ. psala o českých náhradách za slovo refuge v XVI. roč. (1932) na str. 190. Podnětem k tomu jí byl tehdy návrh českého herce p. Jar. Tišnova, aby se zavedlo slovo bezpeč nebo bezpečka. V tehdejším výkladu NŘ. také uvedla, že se v Praze slýchá označení ostrůvek a že by snad tento výraz dobře vyhovoval i jazyku oficiálnímu. K tomu pak byla připojena poznámka, že se ve Věstníku žen. školství odborného XVII, 1930, č. 5, str. 15 navrhoval výraz ostrov (event. uliční ostrov). Podle té hojnosti návrhů, pocházejících z různých stran, bylo by lze soudit, že se potřeba českého termínu místo franc. výrazu refuge opravdu zřejmě pociťuje. Bylo by však asi marné, kdyby se někdo pokoušel oktrojovat obecnému usu některou z navrhovaných náhrad. V Praze se ono zařízení označuje v hovoru buďto slovem francouzským, anebo nějakým opisem, na př.: Jen taktak jsem uskočila na ten chodníček (n. ostrůvek), jak jsou uprostřed ulic, a pod. Úřady se prý spokojují výrazem francouzským (srov. NŘ. l. c.). K definitivnímu zavedení může ovšem českému názvu dopomoci toliko jazykový usus. Protože se však usus sám za celá ta léta dosud na žádném českém výraze neustálil, zdá se, že by bylo zapotřebí, aby tu ve prospěch některého z těch návrhů anebo jiného vhodného názvu zasáhl vliv příslušných úřadů nebo denního tisku.

Naše řeč, ročník 21 (1937), číslo 7, s. 207-208

Předchozí Psaní zkratky dr.

Následující Romanetto