Časopis Naše řeč
en cz

Technikovy jazykové poznámky

V. Š. (= Vladimír Šmilauer)

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Profesor konstruktivní elektrotechniky na brněnské technice, ing. Vladimír List, je předním činitelem našeho normalisačního hnutí; o normalisaci napsal také základní theoretické pojednání. Se snahou o technickou normalisaci spojuje bdělou péči také o správnost jazykovou, jak dokázal především v Elektrotechnickém slovníku, jehož vydání je hlavně jeho zásluhou.

V 3. čísle letošního ročníku „Zpráv Československé společnosti normalisační“ napsal několik drobných, ale významných poznámek jazykových.

Formuluje v nich nejprve svůj názor na význam správnosti technické řeči: „to není malichernost, ale hluboké přesvědčení, že řeč vyjadřuje logiku a myšlení národa a že třeba pečlivě dbáti, aby se bezduchým napodobením neoslabila schopnost národa mysliti samostatně“.

Připomíná známé a důležité faktum, že se před několika desítiletími říkalo i psalo obecně pasovat, nyše, vinta, flaška, rajbovat, rajbál, bórek, fórbórek, kdežto dnes jsou tato slova obecně nahrazena českými termíny přiléhati, výklenek, zdvihák, kladkostroj, vystruhovati, výstružník, vrtáček, navrtávák. Je to cenný doklad, že je možno odklidit nevhodný a nesprávný termín i tehdy, když se úplně vžil. V duchu této očisty žádá autor, aby se termín dýza nahradil správným jménem hubice. V tom s ním úplně souhlasíme. Méně však, že vytýká Příručnímu slovníku zařadění tohoto slova. Příruční slovník [173]není slovníkem normativním v tom smyslu, že by zaváděl nové odborné termíny; ty může jen registrovati. A jestliže se mezi techniky užívá obecně slova dýza (v. na př. Technický slovník IV, 64), nemohl ho PS nezaznamenati.

Autor se ujímá dále termínů vodivost tepla a zvuku proti nově zaváděným slovům průteplivost a průzvučnost; konstatuje, že mezi normalisací a standardisací není věcných rozdílů, a že je tedy nesprávné vedle vžitého už jména „normalisace“ zavádět i „standardisaci“; a podává dva podněty: aby se místo slov na -isovati a -isace užívalo českých slov na -ovati a -ování (elektrisovati, elektrisace — elektrovati, elektrování) a místo adjektiv na -tivní adjektiv na -ční. K těmto návrhům zaujmeme stanovisko v článcích samostatných (v tomto čísle viz článek: Magnetisovati magnetovati).

Naše řeč, ročník 21 (1937), číslo 6, s. 172-173

Předchozí V. Š. (= Vladimír Šmilauer): Letecké názvosloví

Následující V. Š. (= Vladimír Šmilauer): Pojem a definice zemědělství