Časopis Naše řeč
en cz

Řídící učitel

[Drobnosti]

(pdf)

-

Dostali jsme tento dotaz: »Starými zákony rakouskými (ze sedmdesátých let minulého století) byly pojmenovány osoby pověřené řízením obecných škol řídícími učiteli (v Čechách) nebo nadučiteli (na Moravě).

Titul nadučitel byl zrušen prvními našimi zákony republikánskými (hned v roce 1919). Úřední pojmenování řídící učitel se však udrželo posud a bylo znovu zavedeno vládním nařízením z 18. října 1935. Republikánské zákony přiznávají řídícím učitelům ředitelský přídavek (nikoliv řídícovský či řídicovský), úřadovny řídících učitelů se označují jako ředitelny (ne tedy řídícovny nebo řídicovny), přes to se však těmto učitelským osobám nepřiznává titul ředitelé obecných škol, který by s věcného hlediska byl účelnějším nežli dosavadní pojmenování řídící učitel.

Žádám redakci Naší řeči, aby odpověděla k těmto dotazům:

1. Jest titul řídící učitel, zejména pak jeho slovenský tvar, ve shodě s duchem našeho jazyka?

2. Který tvar je správnější: řídící či řídi učitel (se zřetelem k obdobným tvarům honící—honicí, kreslící—kreslicí, žehlící—žehlicí, myjící—mycí, sílící—sílicí a pod.)?

3. Není pojmenování ředitel obecné školy s jazykového hlediska nejjednodušší a nejsprávnější?

4. Když byl shora citovaným vládním nařízením zrušen titul správce školy, nebylo by účelnější a správnější označení ředitelství obecné školy místo dosavadního pojmenování správa školy?

Učitelstvo obecných škol by Vám bylo vděčno, kdybyste pronesli laskavě svůj názor o této věci s hlediska čistě jazykového a uveřejnili jej v nejbližším čísle Naší řeči.«

Václav Žákovec, říd. učitel

K tomu odpovídáme: 1. Pojmenování řídící učitel není proti duchu českého jazyka, jak je viděti z jiných názvů tohoto druhu, na př. vedoucí úředník, úřadující místopředseda a pod. 2. Z této obdoby je zároveň vidět, že náležitý tvar je tu řídící, nikoli řídicí. 3. Není pochyby, že stejnou službu by tu vykonal i název ředitel obecné školy; s jazykového hlediska by se dokonce doporučoval lépe už také proto, že lze k němu tvořiti velmi snadno odvozeniny, kdežto název řídící učitel je po té stránce velmi nepohodlný. O věcných důvodech, které způsobily, že přes to byl úředně zaveden název řídící učitel, ačkoliv jinak se nepociťuje potřeba rozlišovat názvem na př. ředitele měšťanských a středních škol, nemůžeme ovšem [124]rozhodovat. 4. Z toho, že název »správce školy« byl zrušen, avšak název »správa školy« ponechán, lze opravdu vycítiti jisté rozpaky, které školním úřadům působí tyto názvy a uvedení jich v důslednou soustavu. Stejně zřejmé je i to, že by se tu všechny jazykové nesnáze odklidily rázem, kdyby byl zaveden jednotný titul ředitel, rozlišovaný toliko přívlastkem obecné, měšťanské, střední školy a pod., a jména k němu příslušná: ředitelství, ředitelna, ředitelský atd.

Naše řeč, ročník 20 (1936), číslo 4-5, s. 123-124

Předchozí Krejčovské názvosloví

Následující Ružomberok