Časopis Naše řeč
en cz

Úřední čeština

[Drobnosti]

(pdf)

-

»Další úlohou jest určiti podmínky a prostředky, jimiž by se docílilo připojení všech zmíněných nových území na síť vnitřního odvodnění dnes stačící odvésti veškeré městské splašky a jisté množství deště a jež se dosud osvědčila, aniž by vznikly závady v řece Vltavě a jejích přítocích, jež městem protékají a jež jsou recipientem dešťových vod z celého kanalisačního území. Při tom jest nutno dbáti, aby nebylo nutno nijakých podstatných zásahů (!) do stávající sítě, což souvisí s projekty regulace nových území, jež by měly býti vedeny tak, aby bylo možno kanalisování nových území atd.« Nemluvíc o zřejmých chybách, jsou ony [128]věty příliš dlouhé, zatížené vedlejšími větami, a tím vzniká nejasnost. — První větu bych upravil takto: »Další úlohou…, jimiž by se dosáhlo připojení všech oněch nových území k síti vnitřního odvodnění, která dnes stačí odváděti… a jisté množství deště. Tato síť se dosud osvědčila a nevznikly jejím zřízením závady ani v řece Vltavě, ani v jejích přítocích protékajících městem a určených k tomu, aby přijímaly dešťové vody z celého kanalisačního území.« Místo odvésti jsem užil slovesa odváděti, protože to vystihuje lépe činnost. V druhé větě není hezké: »Jest nutno, aby nebylo nutno.« A ten genitiv! Tedy: »Při tom musíme dbáti, aby nebylo třeba podstatně zasahovati do nynější sítě…, aby bylo možné kanalisovati…« (Naše úřední čeština 12, 1933, 19.)

Naše řeč, ročník 17 (1933), číslo 4, s. 127-128

Předchozí Poroučeti se

Následující A. P. (= Antonín Procházka): Subst. »Češi« jako apelativum