Časopis Naše řeč
en cz

Poroučeti se

[Drobnosti]

(pdf)

-

(S. H.) Klausule poroučím se Vám, která se psává v závěru dopisů, je po jazykové stránce úplně správná, srov. NŘ. 14, 1930, 196 a 16, 1932, 32. Není příčiny pokládat tento výraz za germanismus a také žádný ze známých brusů jazykových jej nikdy nezapovídal. Bez závady ho užívají v tomto významu i nejlepší naši spisovatelé. Prohlašuje-li dnes někdo výraz poroučím se vám v úctě za germanismus (na př. R. Jakobson v Spis. češtině a jaz. kultuře 1932, 118), činí tak podle našeho mínění neprávem, neboť tento způsob vyjadřování se mohl vyvinout na půdě české zcela přirozeným a spontánním způsobem. Jsou stará česká rčení poroučím duši Bohu, poroučím koho Bohu, poroučím se Bohu, poroučím se v ochranu boží a pod., známá i z dnešního jazyka lidového, a od nich je zajisté přímá významová cesta k obměně poroučím se vám se smyslem »odevzdávám, svěřuji se do vaší přízně«. Tento význam je sice ve formální klausuli dopisové silně otřen, ale v jiné souvislosti vystupuje i dnes ještě velmi zřetelně, na př. poroučeti děti komu, poroučeti se do něčí přízně, poroučeti se milosti něčí atd. Také takovéto výrazy shledáváme už v textech staročeských. Je tedy ve rčení poroučím se Vám zachován dokonce původní význam slovesa poručiti (t. odevzdati, odkázati, srov. poručiti statek komu, poručiti pole, peníze dětem a pod.) úplně neporušeně, a nevidíme, v čem by se tu byl uplatnil vliv německý. — Téhož původu jako ona klausule dopisová je také pozdrav, kterým se loučíváme: poroučím se Vám, poroučím se pánům rodičům a pod. V starší době se říkávalo poručena se činím (dvojí akusativ).

Naše řeč, ročník 17 (1933), číslo 4, s. 127

Předchozí Kázání

Následující Úřední čeština

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdalaman transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1