Časopis Naše řeč
en cz

Dle = podle

Václav Flajšhans

[Články]

(pdf)

-

K článku Hallerovu v posledním čísle NŘ (XIV, 165—176) mohu doplniti dvě drobnosti, jež vývody autorovy jenom ještě více potvrzují a zesilují.

[203]a) Na str. 171/2 uvádí autor, jak ostatně již Gebauer v Slovníku s. v. ukázal, několik dalších příkladů, kde význam předložky ‚dle‘ se kolísá mezi ‚podle‘ a ‚pro‘, jako ‚dle zemských privilegií a zvyklostí‘, ‚dle přípovědí, zapsání a přísahy své‘ atd. Gebauerovy nejstarší doklady jsou z poč. XVI. stol., autor uvádí je taktéž ze XVI. a XVII. věku. Ale jsou starší (zdá se, že se šířily původně z dialektů); v listech Táborské obce čteme r. 1443 (v Arch. českém, I, 379): »Protož ještě vás prosíme, abyste rukojmě našich chudých lidí propustili a jim jich pobrané navrátili dle úmluv mezi námi…«; toto ‚dle úmluv‘ se opakuje v těch listech častěji a jak mu Táboři rozuměli, ukazuje doklad z téhož roku tamže (I, 381) »ještěť prosíme dle úmluv mezi námi učiněných rač přikázati je propustiti… Pakli sě vám nezdá, ale vedlé výpovědi p. Krušinovy… hotovi jsme učiniti«.

b) Na str. 170 píše se: »Jungmann s. v. ‚dle‘ cituje z Ps. Mus. 109, 4 doklad ‚zákona dle‘, ale na tom místě je ve všech mně přístupných žaltářích podle (podle zákona n. podle řádu); je to tedy buď citát z nějakého mladšího textu (ale postposice?) aneb, což je pravděpodobnější, nějaký omyl.« Citát Jungmannův je správný, je to citát z Hankovy Zbírky nejdávnějších slovníků, str. 250 z »Glossae Balterii secundi« (‚zakonadle sec. ordinem, 109, 4‘), jenž (podle strany XVI.) jest nynější t. zv. Žaltář glossovaný musejní. Ale tato právě glossa jest známý padělek Hankův (vlastně zní ‚ty si pop na věky podle zákona dle‘!), o němž to zjistil A. Patera v Musejníku 1879, 535—536.

Naše řeč, ročník 14 (1930), číslo 9-10, s. 202-203

Předchozí Jiří Haller, J. Z (= Josef Zubatý): Vejíti se

Následující František Šimek: Faraonka