Časopis Naše řeč
en cz

Porovnati, srovnati

[Hovorna]

(pdf)

-

(B. H.) Obě tato slovesa nejsou v podstatě nic víc než dokonavé tvary slovesa rovnati a znamenají tedy v pův. významu »rovným učiniti«. Je tedy v teorii zcela dobře možné, že významy, které se vyvinuly na slovese jednom, mohly se vyvinouti i na slovese druhém. Ale ve skutečnosti tomu tak nebývá, neboť jazyk udržuje a vyvíjí si zpravidla jen takové významy, jichž potřebuje, a to u slovesa buď toho neb onoho bez jakékoli důslednosti. Tak na př. významu čistě hmotného, který má sloveso srovnati, srovnávati (na př. srovnati cestu), u slovesa porovnati není, ač Rusové jej mají (porovňať dorogu a p.). Význam ‚mířiti‘ (rozvaděné) vyvinul se u obou sloves, takže můžeme říci bez valného rozdílu: soudce je porovnal n. srovnal, oni se mezi sebou porovnali n. srovnali. Je-li tu jaký rozdíl, je spíše lokální; někde užívají spíše slovesa porovnati, jinde srovnati. Pokud jde o význam komparativní, který je v něm. vergleichen, vyvinul se, jak svědčí starší doklady všecky, toliko na slovese srovnati, srovnávati; říkávalo se »něco s něčím srovnávati« (na př. opis s předlohou a p.), nikoli však »porovnávati«. Je možné, že se lokálně, v některém kraji, vyvinul tento význam zase na slovese porovnávati, a že odtud pronikal občas do praxe spisovné jako odchylka, ale v jaz. spisovném při slovese porovnávati toho významu ze starší doby nelze doložiti. Nestavíme se sice zásadně proti rčení »porovnávati něco s něčím« (= srovnávati), protože se tento význam mohl vyvinouti až v novějším jazyce, a to přirozeně a bez vlivu cizího, a protože se sloveso porovnávati ve významu ‚srovnávati‘ již značně rozšířilo vlivem některých i vynikajících spisovatelů (Jungm., Sloves. 1845, 4; Palacký, Radh. 3, 95 a j.; Šafařík, Starož. 39 a č.; Havlíček, Někt. pov. 79 a j.; Vrchlický, Nové studie 116 atd.), ale také je nedoporučujeme, jednak proto, že vystačíme se starším srovnávati něco s něčím, a hlavně z té příčiny, že se určitě vyhraněný význam slovesa porovnávati (= smiřovati) tímto novým způsobem užití rozšiřuje a tím otírá (porovnávati někoho s někým znamená pak 1. smiřovati, 2. srovnávati). Radíme tedy, nechati slovesu porovnati, porovnávati význam, který si vyvinulo již v jazyce starém, a ve významu něm. vergleichen užívati slovesa srovnávati, jako se dělo odedávna.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 2, s. 59

Předchozí Podlaží

Následující Povahovati, považovati si

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1