Časopis Naše řeč
en cz

Porovnati, srovnati

[Hovorna]

(pdf)

-

(B. H.) Obě tato slovesa nejsou v podstatě nic víc než dokonavé tvary slovesa rovnati a znamenají tedy v pův. významu »rovným učiniti«. Je tedy v teorii zcela dobře možné, že významy, které se vyvinuly na slovese jednom, mohly se vyvinouti i na slovese druhém. Ale ve skutečnosti tomu tak nebývá, neboť jazyk udržuje a vyvíjí si zpravidla jen takové významy, jichž potřebuje, a to u slovesa buď toho neb onoho bez jakékoli důslednosti. Tak na př. významu čistě hmotného, který má sloveso srovnati, srovnávati (na př. srovnati cestu), u slovesa porovnati není, ač Rusové jej mají (porovňať dorogu a p.). Význam ‚mířiti‘ (rozvaděné) vyvinul se u obou sloves, takže můžeme říci bez valného rozdílu: soudce je porovnal n. srovnal, oni se mezi sebou porovnali n. srovnali. Je-li tu jaký rozdíl, je spíše lokální; někde užívají spíše slovesa porovnati, jinde srovnati. Pokud jde o význam komparativní, který je v něm. vergleichen, vyvinul se, jak svědčí starší doklady všecky, toliko na slovese srovnati, srovnávati; říkávalo se »něco s něčím srovnávati« (na př. opis s předlohou a p.), nikoli však »porovnávati«. Je možné, že se lokálně, v některém kraji, vyvinul tento význam zase na slovese porovnávati, a že odtud pronikal občas do praxe spisovné jako odchylka, ale v jaz. spisovném při slovese porovnávati toho významu ze starší doby nelze doložiti. Nestavíme se sice zásadně proti rčení »porovnávati něco s něčím« (= srovnávati), protože se tento význam mohl vyvinouti až v novějším jazyce, a to přirozeně a bez vlivu cizího, a protože se sloveso porovnávati ve významu ‚srovnávati‘ již značně rozšířilo vlivem některých i vynikajících spisovatelů (Jungm., Sloves. 1845, 4; Palacký, Radh. 3, 95 a j.; Šafařík, Starož. 39 a č.; Havlíček, Někt. pov. 79 a j.; Vrchlický, Nové studie 116 atd.), ale také je nedoporučujeme, jednak proto, že vystačíme se starším srovnávati něco s něčím, a hlavně z té příčiny, že se určitě vyhraněný význam slovesa porovnávati (= smiřovati) tímto novým způsobem užití rozšiřuje a tím otírá (porovnávati někoho s někým znamená pak 1. smiřovati, 2. srovnávati). Radíme tedy, nechati slovesu porovnati, porovnávati význam, který si vyvinulo již v jazyce starém, a ve významu něm. vergleichen užívati slovesa srovnávati, jako se dělo odedávna.

Naše řeč, ročník 10 (1926), číslo 2, s. 59

Předchozí Podlaží

Následující Povahovati, považovati si