Časopis Naše řeč
en cz

Zdravotní a jazyková kontrola

[Posudky a zprávy]

(pdf)

-

Ve Večeru ze dne 18. ledna t. r. byla otištěna tato zpráva:

»Kontrola inserátů. — Pro pražský referát zdravotní a městský fysikát budou předplaceny všecky pražské denní listy. A to proto, aby mohla býti prováděna kontrola závadných inserátů ve věcech zdravotních.«

Tato zpráva přivedla nám na pamět list, který jsme před krátkým časem dostali a který tuto otiskujeme:

Pane redaktore! Jako nás mrzí chyba v knize a v novinách, tak nás uráží takový plakát, veřejná vyhláška a firma na ulicích, je-li tam chyba. Ani vidět nemohu ten malý nažloutlý plakátek v elektrikách, jímž se oznamuje zadávání reklamy »na a ve vozech«. Ale pomozme si!

Praha nařídila odstranit německé nápisy z ulic, zakázala lepit německé plakáty. A jde to. Mohla by týmž právem zavést předběžnou censuru pro všechny firmy, plakáty a j. vyhlášky, které mají viset venku na ulicích, po stránce jazykové.

Snad by magistrát snesl ještě jednoho úředníka, češtináře, který by si to vzal na starost. Dalo by se to provádět asi takto: Kdo by chtěl tisknout plakát, dal by jej schválit. Magistrát by jej tedy schválil nějakým Imprimatur č. j. 12345/23. A to čj. by se otisklo na každý plakát. Návěštní tabule, firmy a p. rovněž by musily být předkládány před namalováním k prohlídce; a i na ně by se někam nenápadně poznamenalo č. j. Tu by byla i kontrola. Za to by se platil nějaký poplatek. Tím by se uhradil náklad na úředníka.

[58]Staré firmy by se nechaly do »roztrhání«, ale majetníci by mohli být při příležitosti a postupně upozorňováni na chyby atd.

Prosím za prominutí, že si vám troufám o tom psát, ale nevím, na koho bych s tím měl jít. Snad by to šlo. Po magistrátě byste si mohli všimnout i železnic, pošt atd. V úctě major Rudolf Procházka.

Návrh p. majora Procházky jsme pokládali s počátku jen za zbožné přání, protože víme ze zkušenosti, že se u nás o potřebě jazykové čistoty a kontroly sice mnoho mluví, ale všecka starost o jazyk se obyčejně rozplyne, jakmile má dojíti k skutku a zvláště když jde o peníze. Ale může-li magistrát věnovati potřebný náklad na zdravotní kontrolu denního tisku, nebylo by snad tak nemožné, aby uvedl v skutek i myšlenku p. majora Procházky a věnoval také trochu péče zdravotnímu stavu mateřského jazyka na pražských ulicích.

Naše řeč, ročník 8 (1924), číslo 2, s. 57-58

Předchozí Z. (= Josef Zubatý): Loutková princezna

Následující Z našich časopisů