dalaman airport transfers
Časopis Naše řeč
en cz

Pokyny pro autory

Redakce nepřijímá příspěvky, které již byly publikovány nebo přijaty k publikování jinde. Doporučený maximální rozsah příspěvku je 20 normostran (tj. celkově 36 000 znaků včetně mezer).

Redakce přijímá příspěvky napsané v češtině či angličtině, výjimečně též ve slovenštině.

Článek musí být vybaven anglickým a českým abstraktem, tedy stručným výtahem z obsahu (nikoli jen informací o výsledcích), a klíčovými slovy (bez těchto údajů nebude zahájeno recenzní řízení). Rozsah anglického abstraktu by se měl pohybovat v rozpětí 100–200 slov u článku a 50–100 slov u drobnosti. Klíčová slova uvádějte česky i anglicky, v počtu od tří do deseti slov, v abecedním pořadí.

Recenze knih a konferenčních sborníků musí být opatřeny bibliografickými údaji o posuzované knize, resp. místě a době konání konference. Redakce nepřijímá texty orientované pouze popisně, bez kritického zhodnocení a vlastního myšlenkového přínosu autora.

Za příspěvkem uveďte adresu svého pracoviště (případně jinou kontaktní adresu) a svůj e-mail.

Příspěvky zasílejte e-mailem na naserec@ujc.cas.cz.

 

Pravidla formální úpravy

Redakce si v případě přijetí textu do tisku vyhrazuje právo požadovat po autorech, aby text uvedli do stavu splňujícího následující pokyny:

Adresa redakce: Naše řeč, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Letenská 4, 118 51 Praha 1, e-mail: naserec@ujc.cas.cz.