Časopis Naše řeč
en cz

Čeština ve světě

Výzva k zasílání příspěvků

Tematické číslo Naší řeči 5/2021

Hostující editor: Marek Nekula

Podobně jako jiné jazyky nezůstala ani čeština omezena jen na svou domovskou zemi, ale rozšířila se v rámci několika migračních vln také do zemí jiných. V nich se s ohledem na dobu, sílu a trvání migračního proudu vytvořily různě velké a různě provázané minoritní skupiny a komunity, z nichž některé v průběhu času získaly status autochtonní menšiny chráněné, zatímco jiné jsou na úrovni alochtonní menšiny nechráněné. Naznačený sociolingvistický rámec a jeho proměnné i představy o jazyce či jazycích na straně majority i mezi příslušníky minority se promítly také do jazykové praxe zmíněných menšinových skupin a jejich příslušníků, a naopak jejich praxe formovala jejich představy o jazyce a jejich fungování jako minority. To s sebou přináší otázky jazykové loajality a jazykového posunu, ale také otázky dvojjazyčnosti a podoby variet češtiny formovaných v migračním kontextu, ať už jde o její neúplné osvojení jako v případě jazyka zděděného, nebo o její případnou erozi jako v případě češtiny jako prvního jazyka, jenž se v průběhu uživatelova života stává jazykem sekundárním.

V tomto smyslu je cílem tohoto tematického čísla zachytit na jedné straně různorodost jejích existenčních forem, na druhé straně v tomto rámci postihnout obecnější mechanismy proměny jazykového systému češtiny jako minoritního jazyka. Vítány jsou zejména příspěvky zabývající se podobou a proměnou variet usazených menšin i neúplným osvojením zděděného jazyka či erozí prvního jazyka v zahraničí a rozvíjející nové přístupy k výzkumu češtiny v zahraničí.

Příspěvky pro toto tematické číslo v rozsahu do cca 20 normostran se přijímají v češtině a angličtině.

Deadline: 31. března 2021.

Informace o formální úpravě aj. najdete v pokynech pro autory.

 

Výzva ve formátu pdf

cheap icmeler transfersdalaman airport transfersdm transfersdalaman vip transfer
© 2011 – HTML 4.01 – CSS 2.1