Časopis Naše řeč
en cz

O češtině ve spisech stavebních

O.

[Short articles]

(pdf)

-

Rodnou sestrou češtiny úřední, o níž bylo mluveno minule v »Naší Řeči« v článku z »Práva Lidu«, jest t. zv. čeština odbornická. Setkáváme se s ní jak v učených rozpravách lékařských, tak v essayích a kritikách výtvarnických, jest domovem nejen v mnohých učebných knihách chemických, strojnických a p., nýbrž i v účtech, rozpočtech a jiných písemnostech našich stavitelů, továrníků, obchodníků a j. S úřední češtinou má společno, že je to vlastně českými slovy přioděná němčina, pomíšená někdy ještě (na př. u našich kritiků výtvarných i literárních) prvky francouzskými.

Přítel »Naší Řeči« a zároveň milovník naší řeči poslal nám bohaté klasobraní jazykových nesprávností, ledabylostí a otrockých napodobenin, jaké se zhusta vyskytují ve spisech stavebních, v stavebních protokolech, stížnostech, rozpočtech, účtech a p. Vybíráme z nich: Kauce se vydá proti vrácení listu (m. vrátí-li se…). Façada domů ukazuje na původně tři domy (= že zde stály původně…). Prohlašuji světnici za k obývání způsobilou (= za způsobilou k…). Trvám na v plánu vyznačené stavební čáře (= Žádám, aby byla zachována stav. čára…). Návrh na uděle povole k provede stavby… (= Návrh, aby byla povolena stavba…). V příčině odepře povole dovolujeme si u přípoje spisů… podati vysvětle (= Předkládajíce spisy… dovolujeme si podati zprávu o zamítnutí stavby…). Uvyhovění naříze… prozkoumal plány (= Vyhověv rozkazu…). Upravení ulice jest v běhu (= O úpravě ulice se právě jedná). U domu budiž zřízena předzahrádka (= zahrádka uliční, před domem budiž zřízena zahrádka). Žadateli budiž uloženo, aby neporušil v ničem úmluvy ze zaknihování smlouvy (= zapsání smlouvy do knih). Zastřešení (= stavba střechy). Za příčinou menší tlouštky zdi (= pro nepatrnou tlouštku zdi). Vnitřní ohledání nemohlo býti provedeno, ježto místnost byla uzavřena (= Místnost nemohla býti prohlédnuta, ježto…). Sloveso prováděti jest oblíbené ve stavebních spisech; všechno se provádí: úřední prohlídka, odkopávka, stavba, vodovod, nátěr oken a dveří atd. A přece jak rozmanité výrazy máme pro rozličné ty výkony: úřední prohlídka se koná, dvůr se odkopává, základy se vykopávají, stoka se staví, zdi se budují, vodovod se klade, okna i dvéře se natírají [151]barvou atd. V účtech se shledáváme zpravidla s víceprácemi, jimiž se míní práce mimo rozpočet, přespočetné, v rozpočtu nepředvídané a pod.; objevují se tam ceny jednotné, jimiž se nemyslí ceny stejné, nýbrž ceny za jednotku práce, za kus, za m, za m2 atd., tedy práce jednotkové. Z posudků (podle němč. dobrozdání) se dovídáme, že účtovaná cena je buď nízká nebo vysoká, ačkoli češtěji můžeme říci, že je buď mírná, nepatrná, nebo naopak velká, přílišná, přemrštěná.

Úřední čeština omlouvá své chyby závislostí na konceptech německých; co zde uvésti na omluvu?

Naše řeč, volume 1 (1917), issue 5, pp. 150-151

Previous H.: Kterak píší naši vědci

Next Máme-li české názvosloví námořnické?