Časopis Naše řeč
en cz

Významné životní jubileum prof. Milana Jelínka

Michal Křístek

[Reviews and reports]

(pdf)

Milan Jelínek turns 90

The article is a jubilee summary of life's work of professor Milan Jelínek.

V uplynulých dnech oslavil významné životní jubileum jeden z předních odborníků věnujících se otázkám jazykové kultury, purismu a stylu, prof. PhDr. Milan Jelínek, CSc. (* 22. 6. 1923). Kromě upřímného blahopřání se při této příležitosti sluší alespoň stručně rekapitulovat jubilantovu životní a profesní dráhu.

Milan Jelínek se narodil a vyrůstal v bilingvním, česko-německém prostředí Brna, další jazyky si postupně osvojoval během studií na gymnáziu. V době nacistické okupace se zapojil do protinacistického odboje, byl zatčen a vězněn gestapem, na konci války se mu však podařilo uniknout a vrátit se po mnoha peripetiích domů. Ihned po válce zahájil vysokoškolská studia na filozofické fakultě brněnské univerzity; vystudoval češtinu, ruštinu a srbochorvatštinu. Jeho odborná dráha se rozvíjela velice rychle – už r. 1960 se na brněnské filozofické fakultě stal docentem a r. 1964 profesorem, zastával také mj. funkci děkana filozofické fakulty (1962–1964) a prorektora brněnské univerzity (1966–1969). V té době také intenzívně bádal a publikoval – [219]např. v Naší řeči začaly jeho příspěvky vycházet od r. 1957, v letech 1964–1970 se také poprvé stal členem její redakční rady.

Po r. 1968 byl prof. Jelínek kvůli svým postojům propuštěn z brněnské filozofické fakulty a měl zakázáno publikovat. Díky pomoci přátel mu však bylo umožněno z fakulty přejít do brněnské pobočky Ústavu pro jazyk český ČSAV a příležitostně také publikovat. Do veřejného i odborného života se prof. Jelínek naplno vrátil až po listopadu 1989. V letech 1990–1992 byl rektorem Masarykovy univerzity, v letech 1991–1992 zastával rovněž funkci předsedy kolegia rektorů vysokých škol. Vrátil se také do redakční rady Naší řeči – jejím členem je od r. 1990 dosud a příležitostně publikuje práce z oblasti svého odborného zájmu, viz např. články Má Naše řeč kodifikační pravomoc? (NŘ 88, 2005, s. 202–206) nebo O kodifikaci spisovné češtiny (NŘ 89, 2006, s. 30–32). Recenze Jiří Haller se vrací do české jazykové kultury (NŘ 91, 2008, s. 96–99) je věnována výboru z Hallerových prací nazvanému Dar jazyka. Deset statí o češtině (editoři J. Chromý – F. Martínek, 2007). Tato recenze, přestože rozsahem nedlouhá, je důležitá jednak jako potvrzení jubilantova trvajícího zájmu o jazykovou kulturu, jednak jako jeho reflexe rozmanitosti přístupů k této problematice.

Po odborné stránce se prof. Jelínek kromě problematiky jazykové kultury a purismu věnoval a věnuje také stylistice, což potvrzuje už jeho první knižně vydaný titul O jazyku a stylu novin (1957). Své pojetí teorie stylu uvedl v práci Stylistické aspekty gramatického systému (1974), jež tehdy mohla vyjít pouze jako interní tisk Ústavu pro jazyk český ČSAV. Navázat na ni bylo možné až zhruba o dvacet let později, v kapitole o stylistice, kterou napsal pro kolektivní Příruční mluvnici češtiny (poprvé vydána 1995); problematice stylu a stylistiky se dále věnoval v heslech zpracovaných pro kolektivní Encyklopedický slovník češtiny (2002). Zpracoval také oddíl Purismus v knize Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky (2007). Prof. Jelínek byl rovněž oceněn domácími i zahraničními vyznamenáními (např. zlatá pamětní medaile Masarykovy univerzity nebo francouzský řád Commandeur dans l’Ordre des Palmes académiques).

Aktivně prožitých devět dekád – to je vzácná příležitost, u níž je vhodné prof. Jelínkovi popřát pevné zdraví, štěstí a radost ze života mezi blízkými lidmi.

Ústav českého jazyka FF MU
Arna Nováka 1, 602 00 Brno
kristek@phil.muni.cz

Naše řeč, volume 96 (2013), issue 4, pp. 218-219

Previous Hana Konečná: Vysokoškolská příručka o slovenských nářečích

Next Věra Dvořáčková: Invakuace v Čechách